Балканският комплекс за идентичност

(Етнолингвистичен анализ на пословици, поговорки и устойчиви словосъчетания в албанския, българския, румънския и гръцкия език)

Магистърска дипломна работа на Диана Петрова (2003)

Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова

Работата си поставя за цел да представи модела на конституиране и утвърждаване на националната идентичност на народите, населяващи Балканския полуостров. Балканският комплекс за идентичност е търсен в пословици, поговорки и устойчиви словосъчетания, в които са изразени самооценки на даден етнос или оценки за другите етноси на Балканите. Специално внимание е отделено на някои съществени отличителни черти на всеки отделен етнос – бесата на албанците, българския инат и самокритичност, гръцката хитрост, обречеността и примирението на румънеца и т.н. Представеният материал е анализиран и в контекста на историческото развитие на балканските народи, като са извлечени основните стереотипи и комплекси.