Ролята на албанската емигрантска литература и на Тома Кацори

за развитието и съхраняването на албанската националната култура и символика


Магистърска дипломна работа на Ивалена Танева (2008)

Научен ръководител: доц. д-р Русана Бейлери


Обект на изследване на настоящата работа е албанската емигрантска литература и приносът на емигрантите-интелектуалци за развитието и утвърждаването на албанските национални ценности. Отделено е внимание на приноса албанската колония в България за развитието на националната идея и културното обогатяване до 1912 г.


Идеен център на настоящата дипломна работа е ролята, която има албанският писател, живеещ в България, Тома Кацори  (Thoma Kacori, 1922-2008) за развитието на албанската емигрантска литература у нас. Професор Тома Кацори е уважаван както в България, така и в средите на интелектуалците в албанската диаспора. Неговият принос е разгледан в две направления: дейност в научната област на езикознанието, литературната и историческа критика и собствено художествено творчество. Материалите  са събрани при личен контакт с писателя и неговата съпруга. В своите произведения Тома Кацори изгражда един реалистичен от културологична гледна точка свят. Описва бита и нравите на албанския народ, съхранява национални символи и възражда отново образа на националния герой, Георги Кастриоти-Скендербег. Въпреки че остава да живее в България, произведенията му разкриват, че родината е неизменна част от сърцето и душата на твореца, както е била и за много други писатели емигранти, негови предшественици.