Митът за Орфей в два балкански романа

(„Ослепително” от Мирча Картареску и „Другото тяло” от Милорад Павич)


Магистърска дипломна работа на

Веселина Борисова Белева (2010)

Научен ръководител: доц. дфн Румяна Л. Станчева


Цел на дипломната работа е сравнителен анализ на романите „Ослепително” от Мирча Картареску и „Другото тяло” от Милорад Павич, на базата на древния мит за Орфей.


Образът на Орфей като образ–митологема, завещан ни от древността, в културите и най-вече в литературите на балканските народи, прелива в литературни персонажи, които нюансират и допълват съдържанието на мита за героя Орфей. Текстът на настоящата дипломна работа ще си позволи да използва мита за Орфей с оглед на функцията му като огромно помнещо огледало, като Извор, от който черпят двама балкански писатели, определяни като постмодернисти. Сравнителният анализ на два балкански романа – Ослепително от румънския писател Мирча Картареску и Другото тяло от сръбския писател Милорад Павич – е провокиран от експлоатирането на мита като смислопораждащо огледало, способно да отрази общи представи, идеи и вярвания, които без него биха потънали в кладенеца на отминаващото време. Героите на двата романа са постмодерните превъплъщения на митологичния герой Орфей, като въплъщение на всички изкуства – всички  те са поети, писатели, художници, композитори, но винаги творци. Те ще бъдат отразени в огромното огледало на мита за Орфей, за да не бъдат забравени.


В дипломната работа се проследява двуизмерността, в която митът за Орфей разполага двата балкански романа, както и преодоляването й, с акцент върху образа на Евридика, от който тръгват множество „други” измерения.


Ключови думи: мит, огледало, време, пространство, двуизмерност, „друго тяло”.