І.  ВСТЪПЛЕНИЕ: Познанието за художествената литература. Предмет, задачи, възможности. Научни и социални функции. Теоретизъм, историзъм и оценъчност в литературното познание. Теория на литературата.

ІІ. ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И НЕЙНИЯТ  СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ.

 1. Литературата и другите духовни дейности – идеология, философия, наука, митология,  другите изкуства, религия и пр. Мястото и функцията им  сред тях. Художествената литература и природата.
 2. Литературата и нехудожествените типове текстове. Граници и взаимни движения между тях.
 3. Цикълът автор-творба-общество-автор.  Теоретически проблеми на психологията на художественото творчество и възприемане на литературната социология.

ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО КОНТЕКСТ ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ.

 1. Автономност и контекстуална обвързаност (“зависимост”) на литературната творба.
 2. Междутекстовост (интертекстуализъм). Гледища за междутекстовите връзки. Основни типове връзки.

ІV.   ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА – СВОЙСТВА НА  СМИСЪЛА, СТРОЕЖА И ФУНКЦИИТЕ.

 1. Фикционалност и нефикционалност, еднозначност и многозначност.
 2. Особености в логиката на литературната творба.
 3. Основни смислопораждащи механизми в литературната творба.
 4. Смислови образувания в литературната творба. Въпросът за художествения образ и образа  на човека.
 5. Опори на изказа в литературната творба. Типове. Сюжетика, описание, експресия и др.
 6. Строеж на литературната творба. Отношение между смисъл и строеж. Структурност и неструктурност на литературната творба.
 7. Въздействие на литературната творба върху читателя и обществото.Своеобразие.
 8. Природа на литературната художественост. Художествено и естетическо.
 9. Анализ на литературната творба. Типове анализ. Задачи и възможности.

V. ЛИНГВИСТИЧНИ И СТИЛИСТИЧНИ СВОЙСТВА НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА.

 1. Семиотичен (знаков) и лингвистичен подход към литературната творба. Възможности и граници.
 2. Особености на участието на езика в художествената литература -  смислови, стилови, звукови и др.
 3. Езикова многозначност. Тропи.
 4. Исторически, социални, ценностни и пр. стилове в художествената литература.
 5. Ролята на звуковото равнище в художествената литература. Отношение между звук и смисъл. Звукови образувания  (алитерация, асонанс и пр.).
 6. Стихова организация. Същност и функция. Основни типове.
 7. Основни съставки на стиховата организация (рима, строфа и др.).

VІ. ЛИТЕРАТУРНА ТИПОЛОГИЯ.

 1. Историческа типология – художествен метод.
 2. Жанрова типология. Литературни жанрове.
 3. Епос и епически видове.
 4. Лирика и лирически видове.
 5. Драма и драматургически видове.
 6. Съвременни  гледища за  делението  “епос-лирика-драма”. Нови решения.


VІІ. ЛИТЕРАТУРНОТО ПОЗНАНИЕ  -  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ  ПРОБЛЕМИ.

 1. Литературното познание върху  кръстосната точка между  познавателния  скептицизъм и  оптимизъм.
 2. Отношение между историческо и теоретическо в литературното познание. Литературна история. Литературна теория.
 3. Литературна критика.
 4. Основни етапи в литературното познание от древността до края на ХІХ в.
 5. Литературното познание през ХХ в.
 6. Актуални проблеми и задачи на днешното литературно познание у нас и в чужбина.