Преподавателски екип: доц. д-р Р. Влахова, гл.ас. д-р М. Джонова, гл.ас. д-р А. Атанасов


ПРОГРАМА

 1. Особености на българската граматическа система. Българският език – славянски и балкански.
 2. Лексико-граматически класове (части на речта) в български. Класификация.
 3. Съществително име. Категории на съществителното име в български. Род и число на съществителното име.
 4. Категорията определеност при имената в български.
 5. Развой на именната система от синтетизъм към аналитизъм.
 6. Прилагателно име. Категории на прилагателното име.
 7. Числително име. Видове числителни имена. Изразяване на количество и квантификатори.
 8. Местоимение. Видове местоимения. Система на българските местоимения.
 9. Глагол. Граматически категории на глагола.
 10. Вид на глагола. Видообразуване.
 11. Залог на глагола. Концепции за залога в български.
 12. Темпорална система на българския глагол.
 13. Отношение между вид и време в български.
 14. Модални значения на глагола. Евиденциалност и наклонение.
 15. Нелични форми на глагола.
 16. Наречие.
 17. Затворени категории.
 18. Предлози.
 19. Съюзи.
 20. Частици. Граматически и прагматични частици.
 21. Междуметие.
 22. Частите на речта като части на изречението.
 23. Основни признаци на изречението. Видове синтактично свързване.
 24. Видове подчинителни словосъчетания в българското изречение.
 25. Видове групи и части на простото изречение.
 26. Просто изречение. Функционални позиции и части на изречението.
 27. Главни части на изречението. Предикативно свързване.
 28. Видове сказуемо. Просто глаголно сказуемо.
 29. Съставно глаголно сказуемо. Сложно съставно глаголно сказуемо.
 30. Съставно именно сказуемо. Сложно съставно именно сказуемо.
 31. Адвербиално сказуемо.
 32. Едносъставни изречения. Видове.
 33. Аргументни позиции. Подлог.
 34. Аргументни позиции. Допълнение. Видове допълнение.
 35. Изразяване на атрибутивни отношения в простото изречение. Видове атрибутивни словосъчетания.
 36. Адюнкти. Видове обстоятелства.
 37. Съчинително свързване в простото изречение. Еднородни части на изречението.
 38. Удвояване на синтактични категории. Удвояване на подлога и на допълнението.
 39. Информационна структура на изречението. Словоред. Видове словоред.
 40. Сложно изречение.
 41. Сложно съчинено изречение. Видове.
 42. Сложно съставно изречение.
 43. Подложни изречения.
 44. Подчинени допълнителни изречения.
 45. Сказуемноопределителни изречения.
 46. Подчинени определителни изречения.
 47. Подчинени обстоятелствени изречения.
 48. Означаване на факторите на комуникативната ситуация в изказването.
 49. Комуникативен статус на изказванията.

Основна литература


Граматика на съвременния български книжовен език. Т. II., Морфология. София: Издателство на Българската академия на науките, 1982.

Граматика на съвременния български книжовен език съвременния български книжовен език, т. ІІІ. Синтаксис. София: Издателство на Българската академия на науките, 1983.

Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008.

Пенчев, Й. Съвременен български книжовен език. Синтаксис. Пловдив, 1998.
Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1974.
Бъркалова, П. Българският синтаксис – познат и непознат. Пловдив, 1997.

Влахова, Р. Монофонична и полифонична реч. С., 2000.

Тишева, Й. Модели за интерпретация на сложното изречение в българския език. С., 2000.

Ницолова, Р. Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език. София, Народна просвета, 1984.

Ницолова, Р. Българските местоимения. София, Наука и изкуство, 1986.

Пашов, П. Помагало по българска морфология. Имена. София, Наука и изкуство, 1978.

Пашов, П., Р. Ницолова. Помагало по българска морфология. Глагол. София, Наука и изкуство, 1976.

Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. - съст. С. Коева. С., СЕМА РШ, 2004.

Помагало по синтаксис. Съвременни лингвистични теории. – съст. С. Коева, Пловдив, 2001.