Доц. д-р Катя Станева

 

Програма

1.Преход от стара към нова българска литература.Специфика на Българското възраждане. Граници и периодизации според историографските проекти на Иван Д. Шишманов, Боян Пенев, Петър Динеков, Дочо Леков и др. изследователи на българската възрожденска литература.

2. Генезис и развитие на лирическите жанрове.

3. Паисий Хилендарски – “История славяноболгарская” и българската историография през втората половина на ХVІІІ век.

4. Софроний Врачански – обществена дейност и творчество.

5. Реформиране на образованието (Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Бозвели и просветните дейци от 20-те – 30-те години на ХІХ век).

6. Възрожденският периодичен печат – раждане и развой, ролята му в литературния живот.

7. Одески литературен кръг (Найден Геров, Добри Чинтулов, Иван Богоров, Елена Мутева и др.). Интерес към фолклора.

8. Георги Раковски – „Предвестник Горскаго пътника“, поемата „Горски пътник“; журналист и публицист; възгледи за историята и езика.

9. Петко Р. Славейков – поет, журналист и публицист, литературен критик. Хумор и сатира. Поеми. Славейков и развитието на литературния език.

10. Творчеството на Райко Жинзифов, Константин Миладинов и книжовниците около сп. „Братски труд“. Културни средища и литературни дружества през Възраждането.

11. Преводите в развитието на българската литература.

12. Развитие на новобългарската белетристика. Васил Друмев, Любен Каравелов, Илия Блъсков.

13. Развитие на възрожденската драма и театър.

14. Любен Каравелов – писател, журналист, фейлетонист, литературен критик .

15. Христо Ботев. Поезия, публицистика, фейлетони и литературна критика.

 

Библиография

 

Антологии

Възрожденски фейлетони. С., 1968.

Възрожденски пътеписи. С., 1969.

Българска възрожденска поезия. С., 1980.

Българска възрожденска критика. С., 1981.

Възрожденски диалози. С., 1985.

Възрожденски предговори. Кн. 1. С., 1992.

Обявления за български възрожденски издания. С., 1999.

Книга за книгите. С., 2004.

 

Общи изследвания

Ангелов, Б. В зората на българската възрожденска литература. С., 1969.

Аретов, Н. Преводната белетристика от първата половина на 19 в. С., 1990.

Аретов, Н. Българското възраждане и Европа. С., 1995.

Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006.

Арнаудов, М. Творци на българската литература. С., 1969.

Боршуков, Г. История на българската журналистика до Освобождението. С., 1965; вт. изд. 2004.

Гачев, Г. Ускорено развитие на културата. С., 1979.

Генчев, Н. Българското възраждане. С., 1978.

Гетова, Е. Журналистическите езици на Възраждането (Българо-френски контексти). Фабер, В Търново, 2005.

Дамянова, Р. Писмата в културата на Българското възраждане. С., 1995.

Дамянова, Р. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането. С., 2004.

Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. С., Сиела, 2008.

Димов, Г. Българската литературна критика през Възраждането. С., 1965.

Динеков, П. Възрожденски писатели. С., 1962; вт.изд. 1964.

Динеков, П. Из историята на българската литература. С., 1969.

Динеков, П. Между фолклора и литературата. С., 1979.

Добрева, В. Българската възрожденска комедия. Типология и архитектоника.С., УИ, 2011.

Жечев, Т. Българският Великден или страстите български.С., 1975; вт. изд. 1976.

Зарев, П. Панорама на българската литература. т. 1. С., 1971.

История на българската литература. Т.2, С., БАН, 1966

Каракостов, Ст. Българският възрожденски театър на освободителните борби. С., 1973.

Конев, Ил. Литературни взаимоотношения и литературен процес. С., 1974.

Конев, Ил. Българското възраждане и Просвещението. С., 1983.

Константинова, З. Държавност преди държавата (Българската възрожденска журналистика). С., 2000.

Кювлиева, В. Българското речниково дело през Възраждането. С., 1997.

Леков, Д. Проблеми на българската белетристика през Възраждането. С., 1970.

Леков, Д. Литература, общество, култура. С., 1982; вт. изд. 1996.

Леков, Д. Писател-творба-възприемател през Българското възраждане. С., 1988.

Леков, Д. Българска възрожденска литература. Проблеми, жанрове, творци. т. 1 и 2, 1988.

Леков, Д. Български възрожденски културни и литературни средища в чужбина. С., 1999.

Леков, Д. История на литературата и на възприемателя през Българското възраждане. т. 1 и т. 2, 2003,2004.

Манолакев, Хр. Между образа и четенето. Руската преводна белетристика през Възраждането. С., 1996.

Михова, Л. Българските календари. Пд., 1995.

Михова, Л. Модерните потреби на Възраждането. С., 2001.

Налбантова, Ел. Възрожденският човек-утопии и реалности. В. Търново, 2002.

Николова, Юл. Записки по българска възрожденска литература. Пд., 2004.

Ничев, Б. Увод в южнославянския реализъм. С., 1971; вт. изд. 1976.

Пелева, И. Възраждания. Българистични студии. С., 1999.

Пенев, Б. История на новата българска литература. т. 1-4, С., 1976-1978.

Радев, Ив. Българската възрожденска литература от 40-те години на 19в. В. Търново, 1982.

Радев, Ив. История на българската литература през Възраждането. В. Търново, 1997.

Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане. С., 2003.

Станева, К. Гласове на Възраждането. С., 2001.

Стефанов, Валери. Участта Вавилон. Лица, маски и двойници в българската литература. С., 2000.

Стефанов, Васил. История на българския театър. т. 1, С., 1997.

Тачева, Е. Възрожденски семинари.УЕ“Н. Рилски“, Благоевград, 2011.

Топалов, К. Проблеми на възрожденската поетика. С.,1978.

Топалов, К. Проблеми на българската възрожденска литература. С.,1983.

Топалов, К. Възрожденци. С., т. 1, 1983 и т. 2, 1990; вт. изд. 1999.

Холевич, Й. Проблеми на българската възрожденска култура. С., 1986.

Чернокожев, Н. От Възраждане към прераждане или изкушаванията на българката: Чужденецът и неговите властвания в литературата на Българското възраждане. С., 2003.

Чернокожев, Н., Н.Аретов. Българската литература ХVІІІ и ХІХ век.С., 2006

Шишманов, Ив. Избрани трудове. Съставител К. Топалов. УИ“Св. Климент Охридски“.С., 2012.

Сборници със статии

Говорейки Възраждането. Балканистичен форум, №2, 2011.

Балканският ХІХ век. Други прочити.С.,ЦАИ, 2006

Добри Чинтулов. По случай 100-годишнината от раждането му. С., 1922.

Христо Ботев. С., 1949.

Любен Каравелов в спомените на съвременниците си. Ред. Ст. Великов. С., 1960.

Паисий Хилендарски и неговата епоха.С., 1962.

Изследвания и статии за Любен Каравелов. С., 1963.

Фолклор и литература. Ред. П. Динеков и Д. Леков. С., 1968.

Българската литература и народното творчество. Ред. Д. Леков. С., 1977.

За литературните жанрове през Възраждането. С., 1979.

Любен Каравелов. По случай 150 години от рождението му. С., 1990.

Христо Ботев. Нови изследвания. С., 1990.

Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

Васил Друмев-Климент Търновски в културната и политическата история на България. Шумен, 1992.

Литература и Възраждане. Пловдив., 1993.

Неофит Бозвели и българската култура. С., 1993.

Печат и литература. С., 1994.

Тодор Пеев. Научни изследвания. С., 1994.

Софроний Врачански. Сборник изследвания.Под редакцията на Д. Караджова и Ст. Таринска. С., 2004.

Възрожденският текст. В чест на 70-годишнината на проф. Д. Леков. С., 1998.

Разночетенията на текста. В чест на 60-годишнината на проф. К. Топалов. С., 2003.

Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Ст. Таринска. С., 2005.

Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. С., 2009.

 

Специални изследвания

Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. т. 1, 1963 и т. 2, 1964.

Ангелов, Б. Паисий Хилендарски. С., 1985.

Аретов, Н. Васил Попович. Живот и творчество. С., 2000.

Арнаудов, М. Любен Каравелов. Живот, дело, епоха. С., 1964; вт. изд. 1972.

Баева, С. Петко Славейков. Живот и творчество 1827-1870. С., 1968.

Георгиев, Ем. Найден Геров. С., 1972.

Гетова, Е. Почеркът на пътя. ХІХ век. Пътуването. Писането. Фабер, В.Търново, 2006.

Гълъбов, К. Петко Славейков. Живот, дейност, творчество.С., 1970.

Динеков, П. Петко Р. Славейков.С., 1956.

Динеков, П. В света на Христо Ботев. С., 1976.

Илчев, Ив. Рекламата през Възраждането. С., 1995.

Киселков, В. Софроний Врачански. Живот и творчество. С., 1963.

Конев, Ил. Илия Блъсков. С., 1969.

Конев, Ил. Белетристът Каравелов. С., 1970.

Леков, Д. Васил Друмев-живот и дело. С., 1976.

Леков, Д. Любен Каравелов. С., 1977; вт. изд. 1998.

Леков, Д. Тодор Пеев. Страници от живота и съдбата на един възрожденец. С., 1978.

Леков, Д. Райко Жинзифов. С., 1979.

Леков, Д. Ръкописните учебници на Добри Чинтулов. С., 1987.

Лилова, Д. Възрожденските значения на националното име.С., 2003.

Минев, Д. Никола Козлев. С., 1966.

Минчев, Ст. Из историята на българския роман. Побългарявания на чужди произведения. С., 1910.

Михайлов, К. Петко Славейков. Поетически послания. С., 2002.

Мутафчиева, В. Книга за Софроний. С., 1978.

Налбантова, Ел. Прозата на Илия Блъсков. Шумен, 1999.

Налбантова, Е. Одеса в българската история и литература. ХІХ век.Одеса, Друк, 2006.

Пелева, И. Ботев. Тялото на национализма. Пд., 1998.

Пелева, И. Българска възрожденска (и друга) литература - между методологията и методиката- Електронно списание LiterNet, 04.03.2007, № 3 (88).

Пътова, Н. Драматургия на Българското. Национална идентичност във възрожденската драма. Изд. „Кралица Маб“. С., 1964.

Радев, Ив. Софроний Врачански. С., 1983.

Сестримски, Ив. Нешо Бончев. С., 1983.

Станева, К. Апология на българското. Творчеството на Г. С. Раковски. С., 1996.

Станева, К. Робско битие и изход (Българските писатели за реформите в Османската империя) – В: Източна Европа и Източна Азия. Исторически опит и системи. Международна научна конференция 2011, С., 2011, с.165-173; същото: Робско битие и Изход (Българските писатели за реформите в Османската империя) – http://www.litclub www.litclub.bg - 7 март 2011.

Станева, К. Българското възраждане – контексти и концептуализации. – В: Балканистичен форум, №2, 2011, с.46-60.

Станева, К. Жените в литературната публичност на Възраждането. – В:Словото-живот. Юбилеен сборник на Катедрата по българска литература към СУ“Св. Климент Охридски“. С.,2012.

Стефанов, В. Лабиринтите на смисъла. Критически речник за поезията на Хр. Ботев. С., 1993.

Табаков, Н. Добри Чинтулов. С., 1955.

Табаков, Н. Братя Миладинови. С., 1966.

Таринска, Ст. Прозата на Хр. Ботев. С., 1966.

Тодоров, Ил. Над Ботевия стих. С., 1988.

Тодоров, Ил. Различният Ботев. С., 1999.

Топалов, К. Петко Р. Славейков. С., 1979.

Топалов, К. Григор Пърличев. Живот и дело. С., 1982.

Топалов, К. Ботев в пътя на възрожденската поезия. С., 1992.

Топалов, К. Христо Ботев-поет и публицист. С., 1997.

Топалов, К. Раковски и Ригас в културно-историческите модели на Балканското Възраждане. С., 2003.

Унджиев, Ив., Унджиева, Цв. Христо Ботев-живот и дело.С., 1975.

Унджиева, Цв. Любен Каравелов. Белетрист и фейлетонист. С., 1968.

Чемоданова, М. Творчество Васила Друмева и становление болгарской национальной литературы. С., 1987.

Чернокожев, Н. Любен Каравелов и българското възрожденско време. С., 1995.

Сборници със статии

 

Справочна литература

Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1997.

Речник на българската литература. С., 1976-1982.

Речник по нова българска литература. Пловдив, 1996