Магистърска програма: Руска литература, култура и художествен превод (неспециалисти)

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Учебен план

 

Russia17

Магистърската програма „Руска литература, култура и художествен превод” предлага профилна специализация за студенти от нефилологически специалности, завършили бакалавърската степен на обучението си с прагматична ориентация към подготовката им за професионални преводачи на руска художествена литература (проза, поезия и драматургия) и хуманитаристика, от каквито българското културно пространство изпитва остра необходимост. Замисълът и структурата предполагат строго специфично навлизане в реалиите на руската история, менталност, стереотипи, както и на лингвистичните и стилистични паралели между руския и българския език като възможност за адекватно и пълноценно предаване на заложения в текстовете смисъл, подтекст и контекст. Важен и полезен е интердисциплинарният ракурс, препращащ към областите на киното, театъра, музиката, архитектурата, изобразителното изкуство, които са неизменна част от функционирането на литературния текст. Застъпени са различни методологии и преподавателски практики като история на литературата, херменевтика, теория, практика и критика на художествения превод, история на рецепцията на руската литература и култура в България, компаративистика и интертекстуалност, съобразени с актуалните интердисциплинарни подходи във висшето хуманитарно образование. Обръща се внимание на издателските политики и стартегии за присъствието на руската литература от класическите и нови периоди на българския пазар.

В програмата работят висококвалифицирани преподаватели от факултетите по славянски филологии, класически и нови филологии, исторически факултет при СУ Св. Климент Охридски“, от Института за българска литература и Института за изкуствознание към БАН, от НАТФИЗ, утвърдени преводачи на руска художествена литература.

 

Условия за прием:

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упр.

Семестър

Кредити

Задължителни

Руска културна антропология

30

 

I (зимен)

2

Руски исторически и културни реалии и стереотипи

60

 

I (зимен)

3

Теория на художествения превод – поезия, проза, драматургия

30

 

I (зимен)

3

Почитта към светците. Българските светци

45

 

I (зимен)

2

История на хуманитарните идеи в Русия (актуални теории за руската литература; руската идея; философия)

30

 

I (зимен)

2

Поетика на руската литература ХVІІІ – ХХІ век: жанрове, дискурси, архетипи – І част

45

 

I (зимен)

3

Руско изкуство

(театър, кино, архитектура, музика, изобразително изкуство)

45

 

I (зимен)

3

Интертекстуалност и преводимост между руската и българската култура. Практикум

45

15

I (зимен)

4

Поетика на руската литература ХVІІІ – ХХІ век: жанрове, дискурси, архетипи – ІІ част

45

 

II (летен)

3

Преводачески семинар (уъркшоп)

60

 

II (летен)

3

Увод в общото езикознание

30

 

III(зимен)

2

Увод в литературната теория

30

 

III(зимен)

2

Практически курс по руски език

 

45

III(зимен)

2

История на руския език

30

 

III(зимен)

2

Съвременен руски език (теоретичен курс)

90

 

III(зимен)

3

Руски фолклор и стара руска литература

30

 

III(зимен)

2

Руска литература ХVІІІ-ХХІ век

90

 

III(зимен)

2

Избираеми

Руската литература в епохата на Българското възраждане: проблеми на рецепцията

30

 

I (зимен)

3

Типология на руския роман в контекста на руския месианизъм

30

 

I (зимен)

3

Светци и текстове в старата руска литература

15

 

I (зимен)

3

Литература и медии

30

 

I (зимен)

3

Руската литературна класика в киното: принципи на екранна адаптация

30

15

II (летен)

3

Руска емиграция в България (1919-1940): културен профил, фигури, текстове

30

 

II (летен)

3

Руски език за преводачи на художествена и хуманитарна литература І част

45

 

I (зимен)

4

Руски език за преводачи на художествена и хуманитарна литература ІІ част

45

 

II (летен)

4

 

Конспект за изпит

1. Знакови личности и събития в руската история.
2. Руското културно наследство.
3. Основни етапи в развитието на руската литература
4. Емблематични фигури и творби в етапите на руската литература.
5. Гениите на руското изкуство (живопис, музика, театър, балет и др.).
6. Русия и България – измерения на културния диалог.
7. Руското присъствие в световната култура.

 

Разписание на лекциите за текущия семестър

 

Ръководител на програмата

доц. д-р Румяна Евтимова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.