Факултет по славянски филологии


Международна научна конференция

инициирана и организирана от

Център за литература и философия

Катедра Теория на литературата

Катедра Българска литература

Катедра Български език

Катедра Кирилометодиевистика

13-14 май, 2011


Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията


Темата на конференцията цели да постави във фокус две ключови понятия на съвременната мисъл и да осветли продуктивните страни на тяхната среща през призмата на литературоведски, лингвистични и философски дискурси.


aula2Проблемът за събитието напоследък все по-често попада в полезрението на хуманитарната наука, занимавал е Фуко и Дельоз, Лиотар и Дерида, Нанси и Бадиу. За някои от тях (Бланшо, Лиотар, Дерида, Бадиу) той е неизменно свързан с въпросите за смъртта и безсмъртието. Тъкмо тази свързаност е обусловила взаимното оглеждане и предефиниране на понятията по неочакван и продуктивен начин.


От друга страна, след Фуко и чрез Агамбен биополитиката все по-настойчиво се разпознава като differentia specifica на модерната епоха и разковниче за разбирането й. Видени в биополитическа перспектива, дилемите около безсмъртието, мислимо  като близко постижимо събитие, днес дават храна на множество научно-футуристични и философски, литературни и художествени проекти, измежду които тези на Рей Кързуайл и Мишел Уелбек са само най-шумните.


Погледнато от друг ъгъл, въпросите относно това какво прави една литературна или философска творба събитие и какви са условията и формите на евентуалното й обезсмъртяване винаги са занимавали хуманитарната мисъл. Проблемите около класиката и канона изглеждат все така далеч от решение.


На четвърто място, темата за безсмъртието и тази за автентичното събитие, което необратимо променя хода на живота или на разказа, често се преплитат в литературата и в другите наративни изкуства.


В лингвистичен аспект събитието би могло да бъде разгледано в отношението му към факта, действието, състоянието, процеса, момента, а също и в неговите темпорално-аспектуални и модални характеристики, проявени в езика и текста. Събитието и безсмъртието също така насочват към философията и историята на езика, както и към историята на лингвистичната мисъл.


И така, събитието и безсмъртието, събитието на безсмъртието и безсмъртното събитие очертават и строго, и достатъчно обширно евристично поле, в което може да се разгърне и солидно класическо, и преднамерено новаторско изследване. Целта на конференцията е да бъде достатъчно специализирана, но да е и отворена за неочаквани виждания и подходи към набелязаните проблемни кръгове, както и за маркирането на нови територии при третирането на човешкото и езиковото съ-битие със и без смъртта.


Организационен екип: Димитър Камбуров, Дарин Тенев, Тодор Христов, Юлияна Стоянова, Красимира Алексова, Андрей Бояджиев, както и Милена Кирова, Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова.