langФранкофонски център

 

Факултет по класически и нови филологии

 

СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕН СЕМИНАР

 

 

Le lexique des émotions dans cinq langues européennes

(français, russe, anglais, espagnol, allemand)

 

Лексиката, изразяваща емоции, в пет европейски езика: френски, руски, английски, испански, немски

Ива Новакова (Университет Стендал, Гренобъл, Франция)

 

Представяне на френско – немския научен проект EMOLEX www.emolex.eu

 

 

24 април 2013 г. (сряда) от 16 ч.

 

Франкофонски център, СУ „Св. Климент Охридски“

Северно крило (вход от ул. „Шипка“), ет. 4

 

 

След кратко представяне на френско-немския научен проект EMOLEХ ще бъдат разгледани в съпоставителен план различни лексикални единици и словосъчетания, изразяващи емоции в три семантични полета: surprise / изненада, déception  / разочарование, respect / уважение в пет европейски езика Изследването се основава на два теоретични подхода: комбинаторен анализ и лексико-статистически анализ на честотната употреба на специфичните словосъчетания за емоции. Използвани са големи, синтактически анотирани корпуси (съпоставяеми и паралелни), съдържащи около 130 милиона думи за всеки език от литературни и журналистически текстове. Словосъчетанията се разглеждат в семантичен, синтактичен и дискурсивен план. Този глобален функционален анализ е предпоставка за по-доброто структуриране на лексиката, изразяваща емоции в петте сравнявани езика.

 

 

Лингвистичният семинар е отворен за всички, които се интересуват от езика и неговото изследване.