Wladyslaw WarnenczykУсловия за участие в исторически конкурс :
По следите на поляците в България


1. Организатор:
Полско културно-просветително дружество „ Владислав Варненчик” в България
Управителен  съвет
Партньори:
Посолство на Република Полша  в България
Полски институт в София

Патронаж :
Негово Превъзходителство Посланикът на Република Полша в България  Лешек Хенсел

 2. Участници в конкурса :
В конкурса могат да вземат студенти и докторанти от всички видове висши учебни заведения  в България .


3. Цели на конкурса :
- насърчаване на познанията и  интереса  към историята на Полша сред младите българи, изучаващи  полски език и  култура или имащи полски корени ;
- придобиване на знания относно развитието на взаимоотношенията между Полша  и България през вековете;
- предоставяне на  информация за дейността на полската общност в България, нейното участие (в исторически план ) в развитието на страната , подкрепяйки тези факти с документи;
- подтикване към мислене и развиване на индивидуалните способности на студентите ;
- развиване на причинно-следственно  и аналитично- синтетично историческо мислене;
- развиване на умения за работа с различни исторически източници;
- осъзнаване от студентите  и докторантите на необходимостта от запазване на историческата памет ;
- разбиране на връзката между регионалната, националната  и световната история;
-  утвърждаване на универсалните етични ценности;
- изграждане на чувство за национална идентичност, основано на исторически  познания ;
- придобиване на умения за разглеждане на социалните явления в по-широка времева перспектива , осъзнаване на връзката на настоящето с миналото ;
- придобиване на умения за многостранна оценка на историческите явления.


4. Тема на конкурса :
По следите на поляците в България.


5. Форма на конкурсните работи : (само индивидуални разработки)
- исторически документ/ти с описание ;
- есе ;
- дипломна работа ;
- мултимедийна презентация с документация.

6. Език на конкурсните работи :
- полски ;
- български .

7. Критерии за оценка :
- съответствие с темата на конкурса ;
- изчерпателност на съдържанието и предоставените материали ;
- оригиналност и естетика на разработката;
- умение за ползване на източници и исторически разработки ;
- художествена стойност ;

8. Срокове:
обявяване на конкурса - до 15.03.2014

регистрация  – до 30.04.2014                                                                           
приемане на конкурсните работи – до 15.07.2014
краен срок за разглеждане на конкурсните работи  -  до 15.09.2014г.  
обявяване на резултатите - 30.09.2014г.
връчване на наградите - 04.10.2014г.

9. Награди:
Първа награда - таблет  ;
Втора награда – таблет  ;
Трета награда - Външен хард диск.

10.  Авторски  права :
- участникът в конкурса е съгласен  работата му да бъде представена на изложба и публикувана;
- участникът декларира също така, че разработката е изрядна в правно отношение и не нарушава каквито и да било права на трети лица ;
- от момента на  предаване на разработката   организаторът придобива безвъзмездно   собственост  върху разработката по отношение на : записване, размножаване и разпространение на разработката , по отношение на обръщение на оригинала или егземпляри, върху които е записан проектът;
- прехвърляне на авторски имуществени права за използване на работата  за други  от конкурса цели и различни от горепосочените   области на използване, изисква сключване на договор с автора;

- при публикуване на конкурсните работи, организаторите си запазват правото да публикуват разработка  в цял и в съкратен вид или избрани отделни фрагменти, както и да я  редактират.


11.  Секретар на конкурса :
Мажена Пенева
E - поща : mbppenewa@mail.bg

12.  Формуляр за участие :
Приложение 1 към настоящите условия

13.  Декларация на участника за самостоятелно изработване на конкурсната работа:
Приложение 2 към настоящите условия

14. Участието в конкурса е равнозначно с приемането на настоящите условия.