IN MEMORIAM

 

 На 17 май 2014 г. след кратко боледуване ни напусна проф. ИРИНА ВЪЛКОВА ЧЕРВЕНКОВА. 

 

Проф. Ирина Червенкова е родена на 28 юни 1931 г. в град Москва. През 1954 г. завършва филологическия факултет на Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”. Още същата година тя започва работа като асистент в Първа катедра по руски език на Софийския университет. През 1975 г. защитава блестящо дисертация на тема “Общи адвербиални показатели  за степен на признака” в Института по руски език на Руската академия на науките и става доцент. От 1991 г. тя е професор по съвременен руски език в СУ “Св. Климент Охридски.

 

Научните интереси на проф. Ирина Червенкова са свързани със съпоставителното изследване на лексиката. В своите трудове тя разработва оригинална методика за съпоставително описание на руската и българската лексика и дълги години ръководи работна изследователска група и студентски кръжок, занимаващи се с тази проблематика. Проф. Червенкова има водеща роля за развитието на  типологичния анализ на  славянските езици и двуезичната лексикография. Член е на редколегията на списания “Съпоставително езикознание” и “Болгарская русистика”. Автор е на редица значими изследвания, сред които “К сопоставительному изучению русской и болгарской лексики” (1979), “О методике сопоставительного описания русской и болгарской лексики (содержательный аспект)” (1985), “Об одном подходе к сопоставительному описанию лексики” (1987), “Лингвометодическое описание русской лексики и грамматики в свете болгарского языка” (1995), “Сопоставительное исследование русской и болгарской лексики” (2011) и др. Тя е ръководител на многобройни дипломни работи и дисертации в областта на съпоставителното описание на руския и българския език.

 

Проф. Ирина Червенкова беше изтъкнат учен с международен авторитет, всеотдаен преподавател и изключително отзивчив човек. Тя посвети 44 години от живота си на създаването на лингвистична школа и вдъхнови много свои студенти, докторанти, млади учени и колеги да продължат нейното дело.

 

 

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Ѝ ПАМЕТ!

 

 

                                                                   От Катедрата по руски език, Факултет по славянски филологии,

 

СУ „Св. Климент Охридски”

 

 

 

Поклонението ще се състои на 27. 05. 2014 г. (вторник) в 14.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.