КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ОБЯВЯВА

CALL FOR PAPERS

 

pametза четвъртата от серията международни интердисциплинарни конференции, посветени на културна история на съвременността. Темата на конференцията е

 

ИЗКУСТВА И ПАМЕТ (ХХ-ХХІ ВЕК)

 

Международната конференция ще се проведе в хотел „Център”, курортно селище Априлци /близо до Троян/ на 7, 8 и 9 декември 2014 г. Официалните езици са български и английски.

 

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2014 г.

 

Предложенията за участие /съпроводени с тема в проблемното поле на конференцията, резюме от 300 думи и кратка библиография/ да се изпращат в електронен вид на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференцията има организационен комитет, в който са включени видни български учени. Част от тях ще участват в самата конференция с доклади.

 

Останалите участници кандидатстват за доклад или съобщение от проблемното

поле на конференцията, която е отворена за млади учени и работещи в

областта на изкуствата /асистенти, докторанти, млади творци/ от Софийския

университет и извън него. Кандидатурата трябва да е придружена от

заглавието /тема/ на своя доклад, резюме от 300 думи и кратка библиография.

Приветстват се общи теми по поставените въпроси, но особено се поощряват

анализи и представяния на конкретни социални казуси, специфични научни

хипотези, политически програми, художествени проекти и произведения,

процеси във философията, науката и изкуствата.

 

       Проблемно поле на конференцията

http://culturecenter-su.org/?p=3136

 

По време на конференцията ще се проведе и

 

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР

на свободна тема, ръководен от членове на организационния комитет. За него

участниците /докторанти от втората и третата година/ кандидатстват с тема

или проблем от своята дисертация /не е задължително темата да е свързана с

тази на конференцията, но теми в полето на конференцията имат предимство/.

Семинарът ще помогне отделните теми и проблеми на докторантските трудове да

бъдат обсъдени от специалисти и колеги докторанти в широк

интердисциплинарен контекст и ще позволи на присъстващите да участват като

слушатели и дискутанти в докладите и кръглите маси на конференцията.

Местата за участие в докторантския семинар са ограничени и той е отворен

само за докторанти от СУ. Кандидатстващите да посочват специално в своите

предложения, че се кандидатират за участие в докторантския семинар.

 

Срок за кандидатстване за докторантския семинар: 15 октомври 2014 г.

Кандидатства се с тема от дисертацията, кратко резюме /300 думи/ и

препоръка от научния ръководител, в която изразява готовност да присъди

кредити на докторанта за участието му.

Разноските на участниците от Софийския университет /транспорт, храна и

нощувки/ се поемат от организаторите. Външните участници сами осигуряват

своите командировки.

 

Възможно е първата част от конференцията да старитара в София, това ще бъде уточнено съобразно програмата