cankarПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА

Е Р О Т И К А

 

о т   И в а н   Ц а н к а р

 

в превод от словенски език на

проф. д-р   Л ю д м и л   Д и м и т р о в

 

По повод 140-годишнината от рождението на словенския класик

 

Издателство „Нов Златорог“, София, 2016 г.

 

Стихосбирката ще представи

д-р  Е л е н а  Д а р а д а н о в а

 

За Цанкар, неговото дело и конкретното издание ще говорят още

К и р и л   К а д и й с к и, поет, преводач и издател, проф. д-р  Л ю д м и л   Д и м и т р о в

 

Стихове от Цанкар в оригинал ще прочете

Е в а   Ш п р а г е р

 

Избрани творби от „Еротика“ на български език ще чуем в изпълнение на актьора

Г е о р г и   З л а т а р е в

 

Модератор –

д-р  Н а д е ж д а   С т о я н о в а

 

 

17 ноември 2016 г., 18.00 ч., Аула на СУ „Св. Климент Охридски“

В рамките на Втория международен филологически форум