КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 организира

шеста интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността, на тема:

 

КОНТЕКСТ И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ 

6 – 10 ДЕКЕМВРИ 2016, СОФИЯ – АПРИЛЦИ

 

context

 

 

 

 ПРОГРАМА: 

 

6 ДЕКЕМВРИ (вторник)

София, Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ТЕОРИЯ НА КОНТЕКСТА?

Модератор: Александър Кьосев

 

13:00 – 13:30 Регистрация

 

13:30 – 14:00 Александър Кьосев – Уводни бележки

14:00 – 14:30 Дарин Тенев – „Индексичност и контекст“

14:30 – 15:00 Жана Дамянова – „Контекстът като концепт в рецепцията му от деконструкцията и прагматиката“

15:00 – 15:30 Димитър Вацов – „Истина и контекст“

15:30 – 16:00 Васил Видински – „Контекстът на случайността – исторически и теоретични изводи за понятието „контекст“

16:00 – 16:30 Дискусия

 

16:30 – 17:00 Почивка

 

VARIA

 

17:00 – 17:30 Миглена Николчина – „Революция и време в творчеството на Юлия Кръстева“

17:30 – 18:00 Георги Герджиков – „Късномодерен контекст: масовата култура срещу културното изобилие

18:00 – 18:30 Нели Стоева – „Общински програми Култура. Български и европейски контекст“

18:30 – 19:00 Дискусия

 

 

7 ДЕКЕМВРИ (сряда)

Априлци, Хотел „Център“

 

КОНКРЕТНИ КАЗУСИ В ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ

Модератор: Георги Каприев

 

16:00 – 16:30 Момчил Методиев – „Църковна история и светски контекст през комунизма. Повратна ли е 1944 година?“       

16:30 – 17:00 Деян Статулов – „Контекстът в социалистическата пропаганда. Практики в българското игрално кино“

 

17:00 – 17:30 Кафе-пауза

 

17:30 – 18:00 Симеон Кюркчиев – „Поява и развитие на алтернативните психологически практики в България след 2000 г.“

18:00 – 18:30 Соня Хинкова – „Съвременният „внос” на религиозност при мюсюлманите в България: външни влияния и перспектива“

18:30 – 19:00 Дискусия

 

 

8 ДЕКЕМВРИ (четвъртък)

КОНТЕКСТУАЛНИ ЛИ СА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ?

Модератор: Момчил Методиев

09:00 – 09:30 Тодор Христов – „Контекстуализирането на потребителски данни като режим на индивидуализиране“

09:30 – 10:00 Стоян Ставру – „Самоуправляващите се автомобили – новият контекст на етичните дилеми, или как технологиите ще променят правото?“

10:00 – 10:30 Георги Каприев – „Европейската мрежа Изток-Запад: текст, контекст, крос-контекст и виртуална библиотека. Един случай: Хуго Етериано, неговите дебати и техните прочити“

10:30 – 11:00 Дискусия

 

11:00 – 11:30 Кафе пауза

 

ИГРОВОТО ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАКТИКИ

Модератор: Миглена Николчина

 

11:30 – 12:00 Асен Канев – „Контекстът – между технологичните ограничения и възможности. Естетически примери от историята на компютърните игри“

12:00 – 12:30 Димитър Кацарски – „Опит за теоретично дефиниране на „игровото“ действие извън контекста на конкретната историческа „реалност“

12:30 – 13:00 Силвия Петрова – „Повторното омагьосване на света: добавената реалност на Pokémon GO“

13:00 – 13:30 Ива Неделчева – „Анализ на социокултурния феномен Pokémon GO и значението му за бъдещето на интерактивните медийни технологии“

13:30 – 14:00 Дискусия

 

 

9 ДЕКЕМВРИ (петък)

 

КОНТЕКСТЪТ, МЕДИИТЕ, ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА

Модератор: Жана Дамянова

11:00 – 11:30 Христо Кафтанджиев – „Контексти и контекстуализации в маркетинговите общувания – успешни комуникативни подходи“

11:30 – 12:00 Силвия Димитрова – „Комуникационният контекст в навечерието на приемането на България в ЕС“

12:00 – 12:30 Жана Попова – „Изборът на генерален директор на БНТ в периода 1998-2015 г. Протоколният разказ и медийните разкази за „виновния“ контекст при една процедура“

12:30 – 13:00 Стоян Димитров – „Опити за преодоляване на контекста. Комуникативна преднамереност във видеопродукцията“

13:00 – 13:30 Дискусия

ВОЙНИТЕ И ПРИМИРИЯТА МЕЖДУ ИЗКУСТВАТА И КОНТЕКСТА

Модератор: Тодор Христов

15:00 – 15:30 Нора Голешевска – „Любомир Далчев и контекстите на историзиране на изкуството в България през ХХ век“

15:30 – 16:00 Катерина Кокинова – „Читателят: между празнотите и контекста“

16:00 – 16:30 Ирина Самоковска – „Хамлетмашина”: еманципаторен потенциал на „цитатмашините” с контекстуален „свръхбагаж”

16:30 – 17:00 Дискусия

 

17:00 – 17:30 Кафе пауза

 

17:30 – 18:00 Богдана Паскалева – „Неутрализация на контекста: дада“

18:00 – 18:30 Христиан Вачков – „От Писоара до Селфито. Проблемът за контекста в света на изобразителното изкуство“

18:30 – 19:00 Димитър Божков – „Аби Варбург и колажирането на паметта“

19:00 – 19:30 Дискусия


 

THE CULTURAL CENTER OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

organises

Sixth International Interdisciplinary Conference on the Cultural History of
Contemporaneity

  

CONTEXT AND CONTEXTUALIZATIONS

6-10 DECEMBER 2016, SOFIA – APRILTSI

 

6 DECEMBER (Tuesday)

Sofia, New Conference Hall, Sofia University, Main Building

 

 

IS A THEORY OF CONTEXT POSSIBLE?

Moderator: Alexander Kiossev

13:00 – 13:30 Registration

 

13:30 – 14:00 Alexander Kiossev  Introductory Remarks

14:00 – 14:30 Darin Tenev  “Indexicality and Context”

14:30 – 15:00 Zhana Damyanova  “The Concept of Context during Its Reception into Deconstruction and Pragmatics”

15:00 – 15:30 Dimitar Vatsov  “Truth and Context”

15:30 – 16:00 Vassil Vidinsky  “The Context of Contingency – Historical and Theoretical Judgements on the Concept of Context”

16:00 – 16:30 Discussion

 

16:30 – 17:00 Break

 

VARIA

 

17:00 – 17:30 Miglena Nikolchina  “Revolution and Time in the Works of Julia Kristeva”

17:30 – 18:00 Georgi Gerdjikov  “The Context of Late Modernity: Mass Culture against Cultural Abundance”

18:00 – 18:30 Nelly Stoeva  “Local Government Funding for Culture”

18:30 – 19:00 Discussion

 

 

7 DECEMBER (Wednesday)

Apriltsi, Center Hotel

 

CASE STUDIES IN A HISTORICAL AND CONTEMPORARY CONTEXT

Moderator: Georgi Kapriev

 

 

16:00 – 16:30 Momchil Metodiev  “Church History and Secular Context during the Communist Period: Was the Year 1944 a Turning Point?”

16:30 – 17:00 Deyan Statulov  “Context in Socialist Propaganda: Practices in the Area of the Fictional Film in Bulgaria”

 

17:00 – 17:30 Coffee break

 

17:30 – 18:00 Simeon Kyurkchiev  “Emergence and Growth of Alternative Psychological Practices in Bulgaria after 2000”

18:00 – 18:30 Sonya Hinkova  “The “Import” of Religious Faith among the Bulgarian Muslims Today: External Influences and Prospects for the Future”

18:30 – 19:00 Discussion

 

 

8 DECEMBER

 

 

ARE NEW TECHNOLOGIES CONTEXTUAL?

Moderator: Momchil Metodiev

 

09:00 – 09:30 Todor Hristov  “The Contextualization of User Data as a Regime of Individuation”

09:30 – 10:00 Stoyan  Stavru  “Autonomous Vehicles as the New Context of Ethical Dilemmas, or How Technology Will Change Law”

10:00 – 10:30 Georgi Kapriev  “The European East-West Network: Text, Context, Cross-Context and Virtual Library. The Case of Hugo Eteriano, His Disputes and Their Interpretations”

10:30 – 11:00 Discussion

 

11:00 – 11:30 Coffee break

 

 

THE GAME ACTION BETWEEN TECHNOLOGY AND CULTURAL PRACTICES

 

Moderator: Miglena Nikolchina

 

11:30 – 12:00 Asen Kanev  “Context between the Limitations and Possibilities of Technology: Aesthetic Examples from the History of Computer Games”

12:00 – 12:30 Dimitar Katsarski  “An Attempt at a Theoretical Definition of the Game Action outside the Context of a Specific Historical “Reality”

12:30 – 13:00 Silvia Petrova  “The World Enchanted Once Again: Pokémon Go’s Augmented Reality”

13:00 – 13:30 Iva Nedelcheva  “An Analysis of Pokémon Go as a Sociocultural Phenomenon and Its Significance for the Future of Interactive Media Technology”

13:30 – 14:00 Discussion

 

 

9 DECEMBER

 

CONTEXT, THE MEDIA, POPULAR CULTURE

Moderator: Zhana Damyanova

 

11:00 – 11:30 Hristo Kaftandzhiev  “Context and Contextualization in Marketing Interactions: Successful Communicative Approaches”

11:30 – 12:00 Silvia Dimitrova  “The Communicative Context on the Eve of Bulgaria’s Accession to the EU”

12:00 – 12:30 Zhana Popova  “The Elections of a Director General of Bulgarian National Television 1998-2015: The Formal Story and the Media Stories about the “Guilty” Context of a Procedure”

12:30 – 13:00 Stoyan Dimitrov  “Trying to Overcome the Context: Communicative Predetermination in Video Production”

13:00 – 13:30 Discussion

 

WAR AND RECINCILIATION BETWEEN THE ARTS AND THE CONTEXT

Moderator: Todor Hristov

15:00 – 15:30 Nora Goleshevska  “Lyubomir Dalchev and the Twentieth-Century Contexts of Historicized Art in Bulgaria” 

15:30 – 16:00 Katerina Kokinova  “The Reader between the Gaps and the Context”

16:00 – 16:30 Irina Samokovska  “Hamletmachine: Emancipatory Potential of the Citation Machines with a Contextual “Overload”  

16:30 – 17:00 Discussion

 

17:00 – 17:30 Coffee Break

 

17:30 – 18:00 Bogdana Paskaleva  “Neutralization of the Context: Dada”

18:00 – 18:30 Christian Vachkov  “From the Urinal to the Selfie: The Problem of Context in the World of Fine Art”  

18:30 – 19:00 Dimitar Bozhkov  “Aby Warburg and the Collaging of Memory”

19:00 – 19:30 Discussion