На 19 декември 2016 г. от 18 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Ректорат, Северно крило, ет. 2) ще бъдат представени две монографии на Радост Железарова:

 

pokana zelezarova

 

Лингвистични проблеми и грешки в превода от славянски езици на български. София, ИК Стилует, 2016, 170 стр. ISBN 978-619-194-021-9

и

Прояви на лексикална асиметрия между българския и чешкия език (ред. В. Радева). София, ИК Стилует, 2015, 286 стр. ISBN 978-619-194-020-2

 

Представените книги имат научно-приложен характер, с конкретно приложение в обучението по славянски езици. Задълбоченото проучване на причините за различните типове грешки и неточности има за цел да спомогне за разработването на нови подходи в чуждоезиковото обучение. Прогнозирането и диагностицирането на езиковите отклонения води до ефективното им преодоляване в работата на преводачите. Анализът на междуезиковата интерференция на морфологично ниво и системното изучаване на другите видове пропуски също допринасят за целенасоченото усвояване на славянските езици от студентите.