ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР

 

по проекта „Еволюция на граматическия строеж на българския и руския език в съпоставителен план: корпусен анализ и формални граматики“, дог. № ДНТС/Русия 02/2 от 14.06.2018, Фонд „Научни изследвания”, МОН,

 

 на 28.10.2019 г. , понеделник, 17 часа, Първа заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Проф. д.ф.н. Антон Циммерлинг, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Институт языкознания РАН, гл.ас. д-р Цветана Димитрова, Институт за български език, БАН – Изреченска негация и клитики в среднобългарски текстове

Проф. д-р Петя Осенова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ –  Неопределеноличният подлог

Доц. д-р Дмитрий Сичинава, Институт русского языка РАН– Болгарский плюсквамперфект индикатива на славянском и типологическом фоне.

Михаела Москова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Времената на конклузива в съвременния български език