НАПУСНА НИ

 

АКАД.  МИХАИЛ  ГЕОРГИЕВ  ВИДЕНОВ

(1940 – 2021)

 

     Акад. Михаил Виденов беше изтъкнат учен езиковед, чийто дългогодишен преподавателски път остави ярка следа в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

     Михаил Виденов завършва специалността „Българска филология“ в  Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1964 г. От 1965 е редовен аспирант (докторант) в същия университет и под научното ръководство на проф. д-р Стойко Стойков разработва  дисертация на тема „Годечкият говор“. От 1969 г. е кандидат (доктор) на филологическите науки. От 1988 г. е доктор на филологическите науки с дисертация на тема “Езикът на града”.

     Професионалният път на Михаил Виденов е тясно свързан със Софийския университет. От 1969 г. до 1981 г. той е асистент в Катедрата по български език, от 1981 до 1989 г. е доцент, а от 1989 г. професор. От 1972 до 1977 г. е гост-преподавател в Карловия университет в Прага, а от 1984 до 1987 г. – в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”. Отделни лекции е чел в почти всички европейски университети.

     През 2004 г. е избран за чл.-кор. на БАН, а през 2008 – за академик.

     Председател на Международното социолингвистическо дружество от създаването му през 1992 г. Член е на Комисията по социолингвистика към Международния комитет на славистите.

     С трудовете си и с университетската си дейност акад. Михаил Виденов полага основите на социолингвистичните изследвания в България. Той е пионер в проучванията на градската реч и на българската паралингвистика.

     Езиковедското наследство на Михаил Виденов е събрано в над 400 публикации, сред които 26 книги в областта на българското и славянското езикознание: „Годечкият говор“; „Норма и реч“; „Социолингвистика“; „Великотърновският език“; „Съвременната българска градска езикова ситуация“; „Софийският език“; „Езикът и общественото мнение“; „Увод в социолингвистиката“; „Българската езикова политика“; „Диглосията“; „Идентификация по езика“; „Езикът на града“; „Езиковедски щрихи и етюди“; „Из моя езиковедски бележник“  и др.

     Михаил Виденов подготви десетки млади учени в областите, в които работеше. Голяма част от неговите ученици сега са доценти и професори в наши и чуждестранни университети. В езиковедските среди те с основание са наричани  Виденова школа.

     Акад. Михаил Виденов беше неуморен изследовател, отдаден на българския език, уважаван учен с широка ерудиция и будна съвест, вдъхновяващ и обичан учител, достоен продължител на делото на строителите и творците на българското езикознание.

    

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

                                

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК