Правила и процедура за завършване с дипломна работа 

за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г., допълнен през февруари 2024 г.) 

  

Право да изберат да завършат обучението си с дипломна работа (вместо с писмен държавен изпит) имат студенти със среден успех след седмия семестър (редовно обучение) или след деветия семестър (задочно обучение) не по-нисък от мн. добър 5.00. Студентите да могат да подават заявление за защита на дипломни работи дори с един невзет изпит до края на 7 (седмия) семестър, при условие че общият им успех до този момент е мн. добър 5.10. 

 

Процедура по избор на тема и научен ръководител 

2.1. Студенти, които желаят да подготвят дипломна работа, подават молба по образец (с отбелязан от инспектор в Отдел „Студенти“ среден успех) до катедрата, в чиито научни компетенции е темата на работата за одобрение на темата и научния ръководител. Срок: 28 февруари 

2.2. Научен ръководител може да бъде хабилитиран преподавател или преподавател с научната и образователна степен „Доктор“. Студентът избира научния си ръководител, който удостоверява съгласието си с подпис върху молбата преди разглеждането й от катедрата. 

2.3. Катедрата на катедрен съвет одобрява темата на дипломната работа и научния ръководител. Срок: 31 март 

  1. Темите, по които студентите могат да подготвят дипломна работа, трябва да съответстват на професионалните направления на обучение. Катедрите определят комисията за защита на дипломните работи, заявени към катедрата.
  2. Завършената дипломна работа, одобрена от научния ръководител, преминава през процедура за проверка срещу плагиатство. Въвеждането на работата в системата StrikePlagiarism трябва да стане не по-късно от 2 седмици преди датата на защитата.

 5.1. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници, след като научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за даване на ход на процедурата за защита. 

 5.2. Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа и Становище и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента. 

  1. Дипломната работа се рецензира от рецензент, определен с решение на катедрата. Рецензент може да бъде щатен или хоноруван преподавател или редовен докторант към катедрата след първата година на обучение (включително докторант в период на удължение).
  2. Преминалата през системата за превенция от плагиатство работа се разпечатва в 1 екземпляр, който се предава в катедрата. Електронен вариант на работата се изпраща на научния ръководител, който го препраща на членовете на комисията. Срок: не по-късно от една седмица преди датата на защита.

7.1. Към хартиения вариант се предава и подписана Декларация за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения от студента. С нея се позволява съхраняването ѝ и достъпът до текста в електронните бази данни на библиотеката.  

  1. Катедрата води регистър на защитените дипломни работи, който съдържа темата, името и факултетния номер на дипломанта, името на научния ръководител, датата на защита. Катедрата съхранява хартиените екземпляри не по-малко от 1 година след защитата.

8.1. След успешна защита дипломантите, които са позволили работата им да се съхранява в библиотечните фондове, изпращат работите си в pdf-формат на отговорника на съответната катедра за интернет, който в срок до два дни след получаването на всички работи ги депозира в Централна университетска библиотека. 

  1. Молба за завършване с дипломна работа се прави в установения срок в последната година от обучението в бакалавърска степен; молби от семестриално завършили студенти не се приемат. Студент с одобрена молба има право да се откаже от изготвянето на дипломна работа и да се яви на държавен изпит. Повторни молби за дипломна работа не се приемат.
  2. Студентите, които не са се явили на държавен изпит и не са подавали молба за дипломна работа през годината си на завършване, имат право да подават молби и след одобрение от катедрите могат да пишат дипломни работи през следващата учебна година при спазване на всички останали изисквания към подаващите молби за дипломна работа за настоящата година.

 

Указания за изготвянето на дипломна работа във ФСФ

Молба

Декларация за авторство