Уважаеми колеги,

 

Във връзка с изготвянето на Националната листа с членове на журита и арбитри се приканват всички хабилитирани лица на трудов договор в СУ “Св. Климент Охридски” и пенсионери, желаещи да бъдат вписани като експерти, самостоятелно да се регистрират и подадат информация на следния електронен адрес:


http://www.neaa.government.bg

 

На следния адрес можете да видите класификатор на областите на висше образование и професионални направления:


http://im.cablebg.net/clients/kovopn02.htm


Въпреки че в писмото до СУ не е посочен срок за регистрация, би било добре това да стане по възможност по-бързо, за да може да се подготви прилагането на новия Закон за развитие на академичния състав.


ВАЖНО за експертите, които вече са попълнили данните си за включване в Националната листа на членове на журита и арбитри

 

София, 20.07.2010

 

Проф. дфн Панайот Карагьозов,

Декан на ФСлФ