На свое заседание Факултетният съвет на ФС избра за литературоведска книга на годината за периода 2020-2022 петтомната монографична поредица „Книжовност и литература в България IX - XXI векс автори: Валери Стефанов, Анета Димитрова, Елена Налбантова, Биляна Борисова и Ани Бурова

Поредицата се състои от 5 тома, всеки от тях посветен на една отделна епоха: „Средновековие”, „Възраждане”, „Модерност”, „Социализъм”, „Съвременност”. Идеята за поредицата е на проф. Валери Стефанов, който е и основен автор във всички томове. Но като изключим „Социализъм”, в останалите той работи и с по един по-тесен специалист в съответната сфера, което прави начинанието истински професионално като реализация, а и демонстрира така трудно осъществимата работа и авторство в екип. Изданието има за цел да привлече по-широка публика, защото има енциклопедичен характер, доколкото представя антологийна подборка на най-важните произведения за всеки от периодите, като дава и аналитичен поглед към всяко едно от тях.

За специализираната хуманитарна публика трудът е важен не просто с набора от имена и представянето на важни текстове, а и със социологията на литературата, върху която стъпва. В едно време, в което е все по-важно да сме ориентирани в процесите, в класациите, в читателските нагласи, в преливането от високо към масово, в хибридизацията на жанровете, за да можем да даваме по-адекватни мнения за процесите в литературата, тези томове предлагат важни знания за литературното мислене във всеки един от изброените периоди и запълват една празна ниша в българското литературно поле, в което социологическите нагласи са много слабо засегнати. Не на последно място, през социологическите наблюдения може да се проследи как се е променял статутът на книгата, как се е развивало четенето, какви читателски публики можем да обособим, какво се е случвало с езика, жанровата система, кога се е наложила периодиката и нейната роля във времето, какво представлява доктрината на социалистическия реализъм, какво е мястото на критиката.

Накратко, изданието е едно от събитията в родната ни хуманитаристика от последните години и заслужено спечели отличието. То се състезава с книгата на Камелия Спасова „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021 и на Магдалена Костова-Панайотова, „По шевовете на литературата (Между Изтока и Запада - граници и идентичности)“,  УИ „Неофит Рилски”, 2021