russianКатедрата по руска литература е създадена през 1946 година, когато в Софийския университет е открита специалността Руска филология. Повече от 60 години катедрата по руска литература осигурява обучението на студенти от специалностите Руска, Българска и Славянска филология, както и от специалност Библиотечно-информационни науки към Философския факултет. Преподават се следните дисциплини: руски фолклор и стара руска литература, руска литература от ХVІІІвек, руска литература отХІХ век, руска литература от ХХ век, съвременна руска литература и култура. През 2002 година към катедрата е създадена магистърска програма “Литература и култура на Русия” – за специалисти-филолози и за неспециалисти.


Катедрата по руска литература е в състав: доц. д-р Румяна Евтимова (ръководител на катедрата), доц. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Людмил Димитров, гл. ас. д-р Илиана Чекова-Димитрова, гл. ас. д-р Галина Петкова, гл. ас. Румяна Корсемова и гл. ас.Пролет Паунова.


Катедрата наследява научните традиции, оставени от поколения учени. Сред нейните основатели са: проф. Велчо Велчев, проф. Симеон Русакиев, проф. Георги Германов, доц. Евдокия Метева, доц. Йордан Цонев. Принос за академичното й развитие имат проф. дфн Людмила Боева, проф. дфн Петко Троев, доц. д-р Милка Бочева, доц. д-р Ирина Захариева, доц. д-р Лидия Терзийска и д-р Теменуга Димитрова. Подобно на своите предшественици, днешните преподаватели се стремят да формират школа от млади изследователи и преподаватели. През последните години в катедрата успешно завършиха своите докторантури и защитиха дисертациите си Илиана Белчева-Иванова, Галина Георгиева, Димитър Михайлов. В различни стадии на работа по докторатите си са и при ключилите обучението си докторанти Ивайло Пеев и Златка Паскалева. Редовни докторанти към катедрата са Радостина Велева, Валя Крумова.


Редом с преподавателската си дейност, доказаните специалисти от Катедрата по руска литература имат свой принос в изследването на различни области и проблеми на руската литература от древността до съвремието и са автори на книги, монографии, учебници, стотици статии и енциклопедични речници. Преподавателите от катедрата участват в международни и национални научни форуми - конгреси, конференции, четения, кръгли маси и др. Тяхната научна продукция е значима, актуална и диалогизира със съвременните изследвания на русистите в чужбина.