Ръководител: доц. д-р Екатерина Търпоманова, каб. 131, тел. 9308 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Доц. д-р Русана Бейлери

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


албански език, албанска литература

 

Доц. д-р Биляна Михайлова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

индоевропейско езикознание, общо езикознание, палеобалкански езици

 

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

общо езикознание, балканско езикознание, компютърна лингвистика, албански език

 

Доц. д-р Албена Мирчева-Жечкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

увод в езикознанието, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици

 

Доц. д-р Мая Александрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

балканско езикознание, общо езикознание, социолингвистика

Доц. д-р Дарина Младенова-Михайлова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

увод в общото езикознание

ареална лингвистика

 

Доц. д-р Фотини Христакуди

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

гръцки език, гръцка литература

Гл.ас. д-р Лора Ненковска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

румънски език и литература

Ас. Борислав Петров

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

общо езикознание, индоевропейско езикознание, румънски език

 

инспектор учебна дейност:

Людмила Милошева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
каб. 118,
тел. 9308 573

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание има дълга история в Софийския университет. Тя е основана през 1921 г. като Катедра по сравнително езикознание, с ръководител акад. Стефан Младенов, а по-късно е била преименувана в Катедра по общо и сравнително езикознание. С нейното изграждане и успешно функциониране са свързали имената си едни от най-изтъкнатите български специалисти по общо, индоевропейско и балканско езикознание – акад. Владимир Георгиев, акад. Иван Дуриданов, проф. дфн Моско Москов, проф. д-р Живко Бояджиев, проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Георги Риков, които са били и нейни авторитетни ръководители. Поколения български филолози са получавали основните си познания по общо езикознание от преподавателите и асистентите в това университетско звено.

 

Сегашното си название Катедрата получава през 1996 г., във връзка с разкриването на специалността Балканистика. Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание осигурява преподаването на задължителни във ФСлФ и ФКНФ курсове по шест езиковедски дисциплини: увод в общото езикознание, увод в индоевропейското езикознание, увод в романското езикознание, балканско езикознание (и увод в балканското езикознание), социолингвистика, палеобалкански езици. Членове на Катедрата са чели лекции по езикознание и във ВУЗ-овете в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Благоевград, Русе.

 

Катедрата отговаря за обучението в специалността Балканистика, открита през 1994 година и успешно акредитирана през 2003 г. с магистърска степен на обучение. За нуждите на тази специалност в Катедрата се оформи и звено от преподаватели по балкански езици и литератури, както и по сравнително балканско литературознание.

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание е и научен център по балканистика. Тук се обсъждат дисертационни трудове с балканистична насоченост дори на колеги от чужбина. Всички членове на Катедрата успешно се занимават и с научни изследвания, обнародвани както на страниците на български и чужди научни издания, така и на многобройни научни срещи у нас и в чужбина. Наши преподаватели са членове на различни научни съвети, редактори на авторитетни специализирани издания, рецензенти на редица докторски и хабилитацинни трудове, ръководители на докторантски тези, организатори на международни научни прояви. Някои от тях участват в национални и международни проекти по линия на МОН, БАН и Фондация Отворено общество.

 

Докторанти: Дарина Фелонова, Драгомир Кънев, Веселина Белева, Габриела Минкова, Даниел Томов, Маргарита Гетова

 

Албанистика в България

 

Докторантски модул „Балканистиката и литературите на обединена Европа”