Ръководител: доц. д-р Екатерина Търпоманова, каб. 131, тел. 9308 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Проф. дфн Румяна Л. Станчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


румънска литература, сравнително балканско литературознание

Проф. д-р Василка Алексова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

румънски език, румънска литература

 

Доц. д-р Русана Бейлери

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


албански език, албанска литература

 

Доц. д-р Биляна Михайлова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

индоевропейско езикознание, общо езикознание, палеобалкански езици

 

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

общо езикознание, балканско езикознание, компютърна лингвистика, албански език

 

Доц. д-р Албена Мирчева-Жечкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

увод в езикознанието, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици

 

Доц. д-р Мая Александрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

балканско езикознание, общо езикознание, социолингвистика

Гл. ас. д-р Фотини Христакуди

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

гръцки език, гръцка литература

Доц. д-р Дарина Младенова-Михайлова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

увод в общото езикознание

ареална лингвистика

 

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание има дълга история в Софийския университет. Тя е основана през 1921 г. като Катедра по сравнително езикознание, с ръководител акад. Стефан Младенов, а по-късно е била преименувана в Катедра по общо и сравнително езикознание. С нейното изграждане и успешно функциониране са свързали имената си едни от най-изтъкнатите български специалисти по общо, индоевропейско и балканско езикознание – акад. Владимир Георгиев, акад. Иван Дуриданов, проф. дфн Моско Москов, проф. д-р Живко Бояджиев, проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Георги Риков, които са били и нейни авторитетни ръководители. Поколения български филолози са получавали основните си познания по общо езикознание от преподавателите и асистентите в това университетско звено.

 

Сегашното си название Катедрата получава през 1996 г., във връзка с разкриването на специалността Балканистика. Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание осигурява преподаването на задължителни във ФСлФ и ФКНФ курсове по шест езиковедски дисциплини: увод в общото езикознание, увод в индоевропейското езикознание, увод в романското езикознание, балканско езикознание (и увод в балканското езикознание), социолингвистика, палеобалкански езици. Членове на Катедрата са чели лекции по езикознание и във ВУЗ-овете в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Благоевград, Русе.

 

Катедрата отговаря за обучението в специалността Балканистика, открита през 1994 година и успешно акредитирана през 2003 г. с магистърска степен на обучение. За нуждите на тази специалност в Катедрата се оформи и звено от преподаватели по балкански езици и литератури, както и по сравнително балканско литературознание.

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание е и научен център по балканистика. Тук се обсъждат дисертационни трудове с балканистична насоченост дори на колеги от чужбина. Всички членове на Катедрата успешно се занимават и с научни изследвания, обнародвани както на страниците на български и чужди научни издания, така и на многобройни научни срещи у нас и в чужбина. Наши преподаватели са членове на различни научни съвети, редактори на авторитетни специализирани издания, рецензенти на редица докторски и хабилитацинни трудове, ръководители на докторантски тези, организатори на международни научни прояви. Някои от тях участват в национални и международни проекти по линия на МОН, БАН и Фондация Отворено общество.

 

Докторанти: Дарина Фелонова, Драгомир Кънев, Веселина Белева, Габриела Минкова, Даниел Томов, Маргарита Гетова

 

Албанистика в България

 

Докторантски модул „Балканистиката и литературите на обединена Европа”