Специалността Балканистика към Факултета по славянски филологии е открита с решение на Академическия съвет на Софийския университет през 1994 г.

 

Balkan topo en

Какво се учи в Балканистика

 

Балканистиката е комплексна специалност. В нея се подготвят специалисти по балкански езици и култури. Обучението е в 10 семестъра и задължително завършва с магистърска степен. Осъществява се в три блока дисциплини:


1) Приложно-езиков
Студентите балканисти усвояват практически езиците, които заедно с българския образуват балканския езиков съюз – румънски, албански и гръцки. Посочените балкански езици се изучават постъпателно, с равен хорариум от 480 часа, като след приключването на трите курса студентите могат да изберат един или два от езиците за допълнителна квалификация в рамките на 60 часа. Заедно с балканските езици студентите придобиват знания за съвременния български език.

 

2) Филологически (езиковедски и литературоведски)
Практическото овладяване на балканските езици е подкрепено от теоретични езиковедски дисциплини, които допринасят за осмислянето на процесите сближаване и взаимно проникване, протичащи на Балканите. Изучават се и литературите на балканските народи – както поотделно, така и в сравнителен план, като се поставят в контекста на европейските и световните литератури.


3) Исторически и културно-исторически
Студентите в тази специалност изучават историята на балканския регион от Античността през Средновековието до най-ново време, както и духовната култура на балканските народи. Те получават и общи познания за балканския фолклор и културна антропология, за религиите и култовете на Балканския полуостров, за културните взаимодействия на Балканите с Европа и с Османската империя.

 

В учебния план са включени и избираеми дисциплини с различна насоченост – филологическа, етнокултурна, историческа, което позволява на студентите да получат повече знания в предпочитаната от тях област.

Широкопрофилното образование открива пред студентите балканисти повече възможности за професионална реализация, а специалността им дава както богата обща култура, така и конкретни знания. Следването завършва с писмен държавен изпит и защита на дипломна работа.

 

За обучението в тази специалност отговаря Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание. Заедно с преподавателите от Катедрата студентите организират младежки научни конференции, участват в научни проекти, превеждат научна и художествена литература от балкански езици, поддържат специализиран сайт www.albanian.com, посветен на изучаването на албанския език, литература и култура в България, под редакцията на преподавателката по албански език и литература.


Учебният план на специалността е изготвен на основание на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование и образователно-квалификационната степен «магистър» по специалностите от професионално направление филологии от 1996 г. и по-късните й допълнения.

 

Обучение в чужбина

По време на следването си студентите имат възможност да посещават летни езикови курсове в балканските държави, както и да прекарат период на обучение или практика/стаж в чуждестранни университети по обменните програми на Софийския университет.

 

Реализация на студентите балканисти

 

Магистрите по балканистика са широкопрофилни специалисти с успешно професионално осъществяване, като се ценят особено техните комбинирани знания по балкански и международни езици. Без допълнителна квалификация и с минимална професионална адаптация те са конкурентноспособни на вътрешния и европейския трудов пазар. Завършилите студенти се реализират в множество направления и професии:

  • в медиите – като журналисти, редактори, репортери;
  • в дипломацията – като консултанти, дипломати, служители в министерства и посолства;
  • в държавната администрация – в различни министерства и в общински структури;
  • в европейските институции – като преводачи, служители, консултанти;
  • в бизнеса – преводачи в агенции за преводи, служители в български и чуждестранни компании, предприемачи със собствен бизнес;
  • в преподаването и науката – като учители по румънски и гръцки език в средните училища, преподаватели в езикови школи, университетски преподаватели, научни изследователи.

 

 

Разписание на часовете - летен семестър на учебната 2023/2024 г.


Сборник, посветен на 20-тата годишнина на специалност Балканистика

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програма за писмен държавен изпит на специалност БАЛКАНИСТИКА

І. ЕЗИКОВЕДСКА ЧАСТ

ІІ. БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ И СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ