Магистърска програма: Преводач-редактор

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Видео от випуск 2015 на студентите от „Преводач-редактор”

https://www.youtube.com/watch?v=CROzJja6l3w

 

plakat PR

 

Интердисциплинарна магистърска програма, предназначена за допълнителна практическа и теоретична квалификация на бъдещи специалисти по чужди езици, които ще участват активно в съвременната междуезикова и интеркултурна комуникация.

 

Програмата предлага на студентите обучение по един или повече чужди езици според подготовката и възможностите им, както и активно взаимодействие с водещи представители на преводаческата професия. Застъпен е и обратният превод – от български към английски и италиански (при наличие на желаещи – и по други езици). Сериозно внимание е посветено на заниманията по съвременен български език.

 

 Филологическа библиотека, Гълъбарника на СУВ програмата се обучават преводачи за работа с художествени и делови текстове, както и редактори и съставители на художествен, публицистичен, информативен, научно-технически и административен текст. Предлагат се стажове в издателства, преводачески фирми, специализирани печатни издания, държавни и частни институции. Акцентът на програмата е върху подготовката и обработката на писмения превод. Преводаческите техники са в центъра на вниманието в практическите занятия по писмен превод.

 Филологическа библиотека, Гълъбарника на СУ

 

Завършилите програмата получават диплома и правоспособност за преводач от съответния език (английски, италиански, френски, немски, испански, португалски, гръцки, руски и други). Те придобиват умения и на редактори за бъдеща работа в периодични издания, в ежедневници, преводачески фирми, държавни институции, в издателства за художествена и специализирана литература, чиито текстове се опират на чуждоезични материали.

 

 

Условия за прием

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Диплома от филологически факултет или езикова гимназия или международно признат сертификат, удостоверяващ владеенето на чужд език. Кандидатите без такъв документ полагат тест по избрания от тях език.

3. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит
и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Магистърска програма: Преводач-редактор

(Профил “Специализиран италиански език – превод)

 

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Кредити

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 

Преводът като опосредстван художествен език

30

 

2

I (зимен)

Литературните години на европейския ХХ век

30

 

3

I (зимен)

Езиковите политики в Европа

30

 

2

I (зимен)

Литературознанието в началото на ХХІ век

60

 

4

I (зимен)

Текст, правопис и пунктуация

45

 

3

I (зимен)

Създаване на типове текстове

60

 30

6

I (зимен)

Теоретични проблеми на превода

- Критика на превода

- История на превода

 

60

 

30

30

 

 

3

3

I (зимен)

II (летен)

Художествен превод

- художествен превод от български на английски - Анджела Родел

(немски, френски, испански, японски език, гръцки, португалски и руски)

 

60

4

II (летен)

Специализиран превод

(английски, немски, френски, испански, японски език, гръцки, португалски и руски)

 

60

4

II (летен)

Динамика на българския книжовен език

 

60

4

II (летен)

Редактиране на превод

 

60

4

II (летен)

Теория и практика на озаглавяването

30

 

 2

II (летен)

ИЗБИРАЕМИ

 

 

 

 

Преводите през Възраждането

30

 

2

I (зимен)

Филмов превод

 

30

2

I (зимен)

Превод и редактиране на хуманитаристика

30

 

2

I (зимен)

Текст и визия

30

 

 2

I (зимен)

PR и реклама

 

 30

2

I (зимен)

Изкуството на българската книга

30

 

 

I (зимен)

Превод на поезия

 

30

2

 

Да мислим киното

30

 

2

IІ (летен)

За съчиняването. Творческо писане и редактиране

30

 

2

IІ (летен)

Музика и литература

 

30

2

IІ (летен)

 

 

Важно уточнение: всяка година програмата предлага обучение по превод от съответните чужди езици в зависимост от профила на кандидатите. Заповядайте!

 

Свободноизбираеми дисциплини

 

Превод от български на английски език – 60 ч. – 4 кредита – зимен + летен – Анджела Родел

Английски език за напреднали – 60 ч. – 4 кредита – зимен + летен – Мая Ненчева

Практическо книгоиздаване – 30 ч. – 2 кредита, зимен – Светлозар Желев

Литературен контекст и литературно агентство – 2 кредита, 30 часа, летен семестър – Светлозар Желев

Креативно писане – 30 часа, 2 кредита, зимен семестър – Захари Карабашлиев

Превод на медицински текстове – 30 часа, 2 кредита, летен семестър – д-р Таня Нинова

Машинен превод – 2 кредита, 30 часа, летен семестър – проф. д-р Петя Осенова

 

Документи за допускане до защита на магистърска теза:

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

 

Събеседването протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да изяснят мотивите си за избор на магистърската програма „Преводач-редактор”;

- да представят личните си предпочитания към вид превод (художествен, делови, филмов и пр.);

- да имат поглед върху издателствата в България;

- да посочат преводи и преводачи, които оценяват високо;

- да запознаят със собствената си практика на преводачи или редактори (ако имат такава)

 

 

Ръководители на програмата

 

проф. д-р Амелия ЛичеваThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Дария КарапетковаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма "Преводач-редактор" за неспециалисти

 

 

knigi prevodachi