Хон. преп. Илияна Михайлова

 

Дисциплината „Софтуер и превод“ включва запознаване с различни CAT инструменти за онлайн и офлайн ползване. Разглеждат се видовете текст, подходящи за локализиране, и начините за локализация чрез софтуерни програми. Изучава се същността на машинния превод и неговите особености. В рамките на курса се разглеждат и практикуват начините за трансформиране на файловете за превод в различни формати за нуждите на превода и клиента. Предвидено е запознаване с начините за извличане на информация, създаване и използване на преводаческа памет, терминологични бази данни. Чрез изучаване на софтуерни приложения се набляга на възможностите за автоматична проверка на качеството на превеждания текст.

 

Предлага се практическа работа с някои CAT продукти за превод, редакция, обработка на текст, локализация и подчертаване на възможностите им за ефективен превод. Курсът запознава с устойчивите начини за прилагане на възможностите на CAT инструментите в работата на преводача – актуализиране на версии, представяне на най-важните общи характеристики на подобни продукти, зависимости и тенденции.