Лого: Дамян Дамянов

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

Учебен план (с трети семестър в чуждестранен университет)

 

Ново!!!

Дисциплина "Софтуер и превод"

Хон. преп. Илияна Михайлова

 

Желаещите да се възползват от възможността за обучение по Програма "Еразъм+" по време на следването трябва да запишат МП "Преводач-редактор" в трисеместриален вариант с опцията трети семестър в избрания чуждестранен университет. 

 

Видео от випуск 2015 на студентите от „Преводач-редактор”

https://www.youtube.com/watch?v=CROzJja6l3w

 

plakat PR

 

Интердисциплинарна магистърска програма, предназначена за допълнителна практическа и теоретична квалификация на бъдещи специалисти по чужди езици, които ще участват активно в съвременната междуезикова и интеркултурна комуникация.

 

Програмата предлага на студентите обучение по един или повече чужди езици според подготовката и възможностите им, както и активно взаимодействие с водещи представители на преводаческата професия. Застъпен е и обратният превод – от български към английски и италиански (при наличие на желаещи – и по други езици). Сериозно внимание е посветено на заниманията по съвременен български език.

 

 Филологическа библиотека, Гълъбарника на СУВ програмата се обучават преводачи за работа с художествени и делови текстове, както и редактори и съставители на художествен, публицистичен, информативен, научно-технически и административен текст. Предлагат се стажове в издателства, преводачески фирми, специализирани печатни издания, държавни и частни институции. Независимо че учебната програма предвижда занимания по специализиран, а за някои езици и устен превод, акцентът в нея е поставен върху художествения превод. 

 Филологическа библиотека, Гълъбарника на СУ

 

Завършилите програмата получават диплома и правоспособност за преводач от съответния език (английски, италиански, френски, немски, испански, португалски, гръцки, руски и други). Те придобиват умения и на редактори за бъдеща работа в периодични издания, в ежедневници, преводачески фирми, държавни институции, в издателства за художествена и специализирана литература, чиито текстове се опират на чуждоезични материали.

Важно уточнение: всяка година програмата предлага обучение по превод от тези чужди езици, с които работят приетите в съответната година студенти. Заповядайте!l 

 

НОВО!

От учебната 2018/ 2019 г. в рамките на МП „Преводач-редактор“ стартира АРАБСКИ ПРОФИЛ с ръководител доц. д-р Цветомира Пашова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Специфичните курсове за профила са:

Специализиран превод арабски-английски-арабски,

Специализиран превод арабски-български-арабски,

Текстовост и преводна еквивалентност,

Художествен превод арабски-български,

Консекутивен превод арабски-български-арабски,

Симултанен превод арабски-български-арабски,

Софтуер за компютърно подпомогнат превод

 

Сред преподавателите по тези дисциплини са: Мая Ценова, Веселина Райжекова, Христина Чобанова, Мира Попова.

 

Условия за прием

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Диплома от филологически факултет или езикова гимназия или международно признат сертификат, удостоверяващ владеенето на чужд език. Кандидатите без такъв документ полагат тест по избрания от тях език.

3. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит
и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Магистърска програма: Преводач-редактор

(Профил “Специализиран италиански език – превод)

 

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Кредити

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 

Преводът като опосредстван художествен език

30

 

2

I (зимен)

Литературните години на европейския ХХ век

30

 

3

I (зимен)

Езиковите политики в Европа

30

 

2

I (зимен)

Литературознанието в началото на ХХІ век

60

 

4

I (зимен)

Текст, правопис и пунктуация

45

 

3

I (зимен)

Създаване на типове текстове

60

 30

6

I (зимен)

Теоретични проблеми на превода

- Критика на превода

- История на превода

 

60

 

30

30

 

 

3

3

I (зимен)

II (летен)

Художествен превод

- художествен превод от български на английски - Анджела Родел

(немски, френски, испански, японски език, гръцки, португалски и руски)

 

60

4

II (летен)

Специализиран превод

(английски, немски, френски, испански, японски език, гръцки, португалски и руски)

 

60

4

II (летен)

Динамика на българския книжовен език

 

60

4

II (летен)

Редактиране на превод

 

60

4

II (летен)

Теория и практика на озаглавяването

30

 

 2

II (летен)

ИЗБИРАЕМИ

 

 

 

 

Преводите през Възраждането

30

 

2

I (зимен)

Филмов превод

 

30

2

I (зимен)

Превод и редактиране на хуманитаристика

30

 

2

I (зимен)

Текст и визия

30

 

 2

I (зимен)

PR и реклама

 

 30

2

I (зимен)

Изкуството на българската книга

30

 

 

I (зимен)

Превод на поезия

 

30

2

 

Да мислим киното

30

 

2

IІ (летен)

За съчиняването. Творческо писане и редактиране

30

 

2

IІ (летен)

Музика и литература

 

30

2

IІ (летен)

 

Свободноизбираеми дисциплини

 

Превод от български на английски език – 60 ч. – 4 кредита – зимен + летен – Анджела Родел

Английски език за напреднали – 60 ч. – 4 кредита – зимен + летен – Мая Ненчева

Практическо книгоиздаване – 30 ч. – 2 кредита, зимен – Светлозар Желев

Литературен контекст и литературно агентство – 2 кредита, 30 часа, летен семестър – Светлозар Желев

 

 

Документи за допускане до защита на магистърска теза:

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

 

Събеседването протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да изяснят мотивите си за избор на магистърската програма „Преводач-редактор”;

- да представят личните си предпочитания към вид превод (художествен, делови, филмов и пр.);

- да имат поглед върху издателствата в България;

- да посочат преводи и преводачи, които оценяват високо;

- да запознаят със собствената си практика на преводачи или редактори (ако имат такава)

 

 

Ръководители на програмата

 

проф. д-р Амелия Личева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Дария КарапетковаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма "Преводач-редактор" за неспециалисти

 

 

knigi prevodachi