„Славянска филология“ е една от малкото специалности в Софийския университет, в които обучението приключва с придобиване на магистърска степен след петгодишен срок на обучение. Завършилите специалността имат две равнопоставени квалификации – специалист по славянска филология и специалист по българска филология. По време на следването съществува възможност за придобиване на учителска правоспособност (учител по български език и литература). В последния курс на следването студентите избират между езиковедска или литературоведска магистърска специализация.

 

В рамките на специалността студентите се разделят в пет профила: полски, чешки, сръбски и хърватски (с изучаване на словенски език), словашки, украински. В обучението по език участват чуждестранни лектори – носители на езика от съответните страни.  Във всеки от профилите в рамките на два семестъра се изучава и втори славянски език. Студентите в „Славянска филология“ изучават езика, литературата и културата на съответните славянски страни,  български език и литература, езиковедски и литературоведски дисциплини, теория и практика на превода и т.н.

 

Специалността „Славянска филология“ съществува от самото основаване на Софийския университет (1888) и има доказани традиции и формиран академичен опит в преподаването и обучението на студенти.

 

По време на следването се осигуряват множество възможности за специализация,  обучение и летни школи в чужди университети, както и за стажове и практики в различни български организации, институции и фирми.

 

Абсолвентите на специалността се реализират професионално като: преводачи; редактори; учители по български език и литература; преподаватели във висши училища и изследователи в научни институти; журналисти и кореспонденти в медиите. Завършилите  работят в държавни и международни институции (министерства, президентство, институции на Европейския съюз у нас и в чужбина, държавна и общинска администрация), в обществени и културни организации, в областта на международните дипломатически и търговски отношения, в частни и държавни фирми с широк спектър от дейности: търговия, туризъм, аутсорсинг, други услуги и пр.

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2022/2023 г.

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавни изпити