За Факултета

Информация за Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

 

ПОКАНА

 

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 4 ноември 2020 г., сряда, от 10.00 часа дистанционно.

Проект за дневен ред:

  1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев
  2. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета
  3. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии

 

Уточнения по процедурата на дистанционно провеждане на заседанието на Общото събрание можете да видите ТУК

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА

по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"

 

Драги колеги, в началото на 2023 г. (според графика, изготвен от декана, вж. файл „График“) ще проведем атестиране на преподаватели във факултета, които към 1.10.2022 г. имат имат три (за нехабилитираните преподаватели)/ пет (за хабилитираните преподаватели) пълни години преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ и не са атестирани за този период. Прилагаме документите: Процедура по атестиране в университета – правила (Приложение 4.3); График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2023 г.; Личен отчет (Приложение 4.1) – този файл трябва да се попълни от колегите, които ще бъдат атестирани; Приложение 4.2 – точкова система на СУ „Св. Климент Охридски“; Анкетна карта за студенти (проучването на студентското мнение се прави всеки семестър по електронен път с изключение на случаите, когато няма достатъчно попълнени анкети от студентите).

 

Ако имате въпроси по процедурата на атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

или да се обърнете към всеки един от нас:

доц. д-р Марина Джонова (председател), доц. д-р Биляна Михайлова (зам.-председател), доц. д-р Надежда Александрова, доц. д-р Анета Димитрова, доц. д-р Цветанка Аврамова, доц. д-р Наталия Христова, доц. д-р Камелия Спасова

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с второто гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите, проведено на 5 ноември, петък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Според доклада на Комисията по произвеждане на избори към ОС на ФСФ в проведеното на 6 ноември 2020 г. второ гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 52 (петдесет и двама) от членовете на ОС на ФСФ, регистрирали се за участие в заседанието на ОС, открито на 4 ноември 2020 г. За член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова, получила най-много гласове – 33 (тридесет и три) от подадените.

Поради изчерпване на дневния ред ЗАКРИВАМ заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, считано от 17.00 ч. на 6 ноември 2020 г.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова

 

Послепис: Извън протокола

Уважаеми колеги,

Позволете ми да изкажа сърдечната си благодарност към доц. Д. Григоров, зам.-председател на ОС на ФСФ, към Комисията по произвеждане на избори, и конкретно към нейния председател гл. ас. д-р Сл. Димитрова, към председателя на Мандатната комисия доц. Д. Тенев, към деканското ръководство, и конкретно към проф. Г. Дачева, към г-жа Кл. Попопа, без чието съдействие организирането и провеждането на последното заседание на ОС нямаше да могат да се осъществят. Но най-вече благодаря на всички Вас, които независимо от инзвънредните епидемиологични обстоятелства участвахте в работата на събранието и така показахте, че всички ние сме много повече от оголен живот.

Бъдете здрави!

 

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На 7 ноември 2019 г. в рамките на откритото на 6 ноември 2019 г. заседание на ОС съгласно чл. 45 (2), т. 5 и съобразно чл. 49 (2) от ПУДСУ се проведе второ гласуване за избор на членове на факултетния съвет на Факултета по славянски филологии от общностите на хабилитираните и на нехабилитираните членове, от чиито квоти останаха непопълнени места при първото гласуване, проведено на 6 ноември 2019 г. Във второто гласуване участваха 108 (сто и осем) членове на ОС от регистриралите се за заседанието 125 (сто двадесет и пет). В резултат на второто гласуване бяха избрани следните членове на факултетния съвет на ФСлФ, събрали най-много гласове:

 

От общността на хабилитираните преподаватели:             Брой гласове

1.      Валери Стефанов, професор              

53

2.      Екатерина Търпоманова, доцент

53

3.      Ани Бурова, доцент

51

4.      Ренета Божанкова, професор

51

5.      Добромир Григоров, доцент

50

6.      Андрей Бояджиев, доцент

48

7.      Красимира Алексова, професор

48

8.      Йовка Тишева, професор

45

9.      Калин Михайлов, доцент

45

10.  Маргарет Димитрова, професор

44

11.  Николай Чернокожев, професор

44

12.  Владислав Миланов, доцент

43

13.  Дарин Тенев, доцент

43

14.  Марина Джонова, доцент

42

15.  Албена Стаменова, доцент

41

16.  Валентин Гешев, професор

41

17.  Владимир Жобов, професор

41

18.  Маргарита Младенова, професор

40

19. Татяна Алексиева, професор

40

 

От общността на нехабилитираните преподаватели:         Брой гласове

  1. Камелия Спасова, главен асистент                                          52
  2. Славея Димитрова, главен асистент                                        51
  3. Аглая Маврова, главен асистент                                              48
  4. Надежда Стоянова, главен асистент                                       47
  5. Стилиян Стойчев , главен асистент                                         42
  6. Надежда Делева, главен асистент                                           40

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

До членовете на общността на главните асистенти и на асистентите

във Факултета по славянски филологии

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с гласуването за избор на член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите, проведено на 5 ноември, четвъртък, и 6 ноември, петък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Според доклада на Комисията по произвеждане на избори към ОС на ФСФ в проведеното на 5 и 6 ноември 2020 г. гласуване за избор на член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 26 (двадесет и шест) от имащите право на глас. За член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите във ФСФ е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова, получила най-много гласове – 14 (четиринадесет) от подадените.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова

 

 

Subcategories

История на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Служителите на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Лични страници на служителите от Факултета по славянски филологии