Издания на катедрата

 

 

Ренета Божанкова „Хоризонти на дигиталната литература“ (Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013). Монографията проследява развитието на изкуството на словото в дигитална среда, като основен обект са литературните практики и ресурси в сегмента на Интернет, в който преобладава използването на кирилицата. Отделните части на книгата представят ретроспективен поглед към фазите на развитието на дигиталната литература, анализ на ключови понятия като интернет жанр и хипертекст, разгледани са образци на литературни мултимедийни проекти, киберпоезия, блоголитература, както и на печатни литературни творби, отразяващи виртуалния опит на съвременния човек. Вижданията за дигиталната текстуалност в книгата са провокация за различно четене, а оттам - и за ново знание за съвременните културни процеси и за бъдещето на литературата.

 

Bojankova horizonti

 

 

 

Илиана Чекова, „Първите староруски князе светци /образи, символи, типология/“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013). В книгата е направен опит да се систематизират типовете владетелска святост в различните православни държави и да се открои специфичното при всеки от тях. Нещо повече, д-р Чекова изважда набор от устойчиви топоси, залегнали в парадигмата на образа на владетеля светец. В крайна сметка е изработен един репертоар на мотивите на светостта, който отчита също така и честотата на проявленията им в конкретните владетелски култове” /Вася Велинова/

 

Chekova pyrvite

 

 

 

Людмил Димитров, „Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата“ (Факел, 2013). Kнигата изследва генезиса, контекста и дискурса на ранната драматургия на А. П. Чехов в пълния й корпус от тринайсет завършени творби. Проследява се как знаменитият автор формира специфичното си мислене за театър, преди да напише своите четири късни канонични пиеси (от ,Найка" до „Вишнева градина"). За първи път на български език се публикуват и осем непревеждани досега негови кратки драматургични произведения.

 

Dimitrov Chekov

 

 

 

Петко Троев, „Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка“ (Персей, 2012). Това е първото у нас цялостно изслед­ване на литературното дело на гениалния руски художник и мислител. Съдбата и творческото наследство на създателя на полифоничния роман се осмислят и разглеждат като феноменално, парадоксално, трагедийно и пророческо явление с универсални общочовешки и вселенски измерения. Централно място е отделено на месианската философска стратегия и реформаторската поетика на християнските метаромани от знаменитото „Петокнижие” на Достоевски - „Престъпление и наказание”, „Идиот”, „Бесове”, „Юноша” и „Братя Карамазови”.

 

Troev dostoevski

 

 

 

„Четене на литературната класика“

Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. Сборникът съдържа статии, посветени на проблеми и автори от руската литература.

Съставители: Ангелина Вачева, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакиев

Изд. „Факел“, София, 2002

 

sb prof troev

 

 

 

„Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later

Съставител: Людмил Димитров

Редактор: Румяна Корсемова

Изд. „Факел“, София, 2004

 

 sb chehov

 

 

 

„Класика и канон в руската литература. Българският поглед” (Факел, 2012). Сборникът е издаден благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 136/09.05.2012 на ФСлФ.

 

Korica-Klasika i kanon1

 

 

 

„Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (Факел, 2013).

Сборникът е издаден благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 103/09.04.2013 на ФСлФ.

 

 

kanon-uni

 

„Класика и канон в руската литература. Университетският поглед” (Факел, 2014).

Сборникът е издаден благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 170/08.05.2014 г. на ФСлФ.

 

 

 university

 
 

 

„Класика и канон в руската литература. Юбилеят (Факел, 2016).

Сборникът е издаден благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 45/03.04.2015 г. на ФСлФ.

 

sbornik 2016