8 случай/я за
Григорович Виктор

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Маноилов апостол от втората половина на XIII в. 1

… ; В. Григорович получава от …

Man_ap.xml

Мариинско евангелие от втората половина на X век 1

… в Света гора, където е открито от руския славист Виктор Григорович през 1845 г. Той го отнася в Русия. След неговата смърт ръкописът попада в московския Румянцевски музей, а сега се намира в Руската държавна библиотека в Москва. Двата откъснати листа още преди 1845 година са били притежание на австрийския консул в Цариград …

Mar.xml

Охридски глаголически листове от X в. 1

… Двата листа са намерени от руския учен Виктор Григорович през 1845 г. в Охрид и подарени от него, под инв. номер 24, на 1 май 1865 г., заедно с 60 славянски ръкописа от неговата колекция, на Новоросийския университет.…

ONNB_1_2.xml

Григоровичев паримейник от XII–XIII век, РГБ Григ. № 2 1

… Наречен е на името на В. Григорович, който го открива в …

RGB_Grig_02.xml

Требник от 12.–13. век, ГРБ, Григ. № 033 1

… Бележка от В. И. Григорович: „Хиланд.“; бележка от А. Е. Викторов: „1877 г. Вход. №1716. Из собр. В. Григоровича“; отметки с молив…

RGB_Grig_033.xml

Боянски палимпсест от XI век, РГБ Григ. № 8 1

… Ръкописът е открит от Виктор Григорович при пътуването му из Балканите в с. …

RGB_Grig_08.xml

Охридски апостол от XII–XIII век, РГБ Григ. № 13 1

… Ръкописът е намерен от В. Григорович в …

RGB_Grig_13.xml

Слепченски апостол от XII в. 1

… Открит е от Виктор Григорович през 1844 г. в …

Slepch_ap.xml