Клоцов сборник от X век

Общо наименование: Триоден панегирик. Индивидуално название: Клоцов сборник. Индивидуално название: Glagolita Clozianus.
Кодикологични данни

Днес, от съдържащият навремето над 500 л. ръкопис са останали само 14: 12 листа се пазят в Тренто, а 2 – в Инсбрук.

Пергамент. Листове: 14 (12 Тренто, + 2 Museo Civico+ 2 Инсбрук, Музей Ferdinandeum) ff. 270 x 205 mm (листове);
Състояние: Добро.
Оформяне на страницата: 1 кол., 40 реда на страница; На f. 9v, където е дадено заглавието на ново слово, редовете са 38; на f. 12r има 36 реда, на f. 9r – 41.
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Орнаментирани, но не оцветени инициали в началото думите и същата маргинална украса – указатели от типа „крило на херувим“ при заглавията.

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Устав с архаични елементи, 3 мм, наклонено вдясно писмо.

Глаголица. Обла, висяща глаголица с преход към ъгловати начертания

Език

Български

Съдържание

Съдържанието е омилетично. Съдържа пет слова: Слово за Цветница от Йоан Златоуст (без начало и край) – л. 1r1 – 1v18; Анонимна хомилия – 1v19 – 3r23; Слово за Велики петък от Атанасий Александрийски – 9v32 – 12r32; Хомилията за слизането на Иисус Христос в ада от Епифаний Кипърски (по-малко от ¼ от текста) – 12r33 – 14v22.

История
Дата на написване: 10. век. Произход: До втората половина на XV век Клоцовият сборник е собственост на рода Франкопан, владетели на остров Крък в Далмация. След смъртта на владетеля на Франкопаните, ръкописът остава без подвързия и е разкъсан на няколко части. .
Допълнителни сведения
Библиография

Фрагмент Клоцов сборник. Museo Civico 2476. Клоцов сборник. Museo Civico 2476

Индивидуално название: Клоцов сборник. Museo Civico 2476. Страна: Италия. Място: Тренто Хранилище: Museo Civico. Сигнатура: № 2476.
Кодикологични данни
Листове: 12 (ff. 1–2, 5–14) ff.
История
Постъпване в библиотеката: През ΧΙΧ век граф Клоц става собственик на 12 от листовете, които малко преди смъртта си в 1856 г. подарява на градския музей в Тренто, Италия..

Фрагмент Клоцов сборник. Музей Федринандеум. Клоцов сборник. Музей Федринандеум

Индивидуално название: Клоцов сборник. Музей Федринандеум. Страна: Австрия. Място: Инсбрук Хранилище: Библиотека на музея Фердинандеум Сигнатура: Dip. 973.
Кодикологични данни
Листове: 2 (ff. 3–4) ff.
История
Постъпване в библиотеката: Двата листа са били собственост на барон Андреас Ди Паули и днес се пазят в музея „Фердинандеум“ в Инсбрук, Австрия..
Допълнителни сведения

Копия

Снимки на Инсбрукската част на страниците на Института по славистика на Университета в Инсбрук.