Търновско евангелие от около 1274 г., HAZU III.a.30

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Търновско евангелие. Индивидуално название: Драгиино евангелие. Страна: Хърватия. Място: Загреб Хранилище: Архив на Хърватската академия на науките и изкуствата Сигнатура: III.a.30. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: Миханович 35.
Кодикологични данни
Пергамент и хартия.

Най-старият славянски ръкопис, писан на хартия

Листове: 247 ff. 170 x 120 mm (листове);
Състояние: Добро
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Византийски стил

Книжовници
А. книжовник
Име: Драгия
Писмо:

Кирилица. Устав и полуустав

Език

Среднобългарски

Съдържание

Четириевангелие

Допълнения
    Приписка на писача
  • (в)ь лѣ ѕ҃.ѱ.к а (на) ца(рь)ствоующоу благовѣрномоу царю (ко)станд(ин)оу и Михаилоу с(н)оу его, обладоующоу всѣми бльгари, и при патриарсѣ ігнатии бльгаромь заче се и сьврьши се тетраеугль сии потыщаниемь и цѣною ѥромонаха маѯима а роукою драгые. писани же соуть вь цариградѣ трьновѣ, да до его доидоуть, исправѣте, а не кльнѣте, писавшаго ю.
История
Дата на написване: 13. век (1273 г.). Произход: Изнесено от Търново в земите на Молдова и оттам е пренесено в Атон. Вероятно така е достигнало до А. Миханович, който колекционира ръкописи от Светогорските манастири..
Допълнителни сведения
Библиография