Григоровичев паримейник от XII–XIII век, РГБ Григ. № 2

Общо наименование: Паримейник. Конкретно наименование: Паримейник рождественско-триодно-месечен. Индивидуално название: Григоровичев паримейник. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: № 2. Друга иденфикация: Предишна сбирка: Музейное собрание (ф. 178). Предишна сигнатура: № 1685.
Кодикологични данни

Ръкописът е палимпсест: под кирилския му текст личат следи от изличено гръцко изборно евангелие, писано през IX в.

Пергамент. Листове: 104 ff. 230 x 175 mm (листове);
Състояние: Задоволително. Някои листове от края и други из текста липсват.
Оформяне на страницата: 1 кол., 21–22 реда на страница;
Мастило: Черно; киновар
Украса

Заставките и инициалите са в тератологичен стил

Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав

Съдържание

В сегашния си вид съдържа паримийните четива за Рождество Христово, Богоявление, за част от цикъла на постния и цветния триод, за отделни празници и светци от календара, някои тропари и прокимени.

История
Дата на написване: 12. век, край – 13. век, начало. Произход: Наречен е на името на В. Григорович, който го открива в Хилендарския манастир и го пренася в Русия. Постъпване в библиотеката: През 1876 г. става притежание на Румянцевския музей в Москва. Днес се пази в Москва, в Руската държавна библиотека.
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска държавна библиотека

Библиография