Свърлижко евангелие от 1279 г., САНУ № 63

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Индивидуално название: Свърлижко евангелие. Страна: Сърбия. Място: Белград Хранилище: Библиотека на Сръбската академия на науките и изкуствата Сигнатура: № 63.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 11 ff. 190 x 140 mm (листове);
Състояние: Добро
Мастило: Tъмнокафяво
Украса

Византийски стил

Книжовници
А. книжовник
Име: Воисил Граматик
Писмо:

Кирилица. Устав и полуустав

Съдържание

Четириевангелие и изборно евaнгелие (фрагменти)

Допълнения
 • Вь име ѡц҃а и сн҃а и ст҃аго дх҃а. азъ рабъ б҃и костандинь чь҃ць.
  а зовомь воисиль граматикь. написахь книгы сиѥ. презвитерю
  геѡргию а зовомь п(о)пу радославоу. вь градѣ сврьлизѣ. вь дни
  цр҃ѣ иваила. и при ѥп (с)пѣ нишевьсцѣмь никодимѣ. в лѣ(т) , ѕ҃.ѱ҃.и҃.з҃.
  (6 7 8 7 = 1 2 7 9 ). инди(к) з҃. стоꙗхоу грьци подь градомь трьно
  вомь
  . да мл҃ю ви се ѡц҃и и братиѥ. до кого доидоуть книги сиѥ.
  чтѣте исправлѣюще а мене грѣшнаго не злословите. нь паче
  блв(с)те. да и ва(с) б҃ь простить. и прѣс҃та ѥго мт҃и. амн҃ь амн҃ь амн҃ь.
История
Дата на написване: 13. век (1279). Място на написване: Свърлиг . Произход: Открит от М. Миличевич (1831-1908) в областите около р. Тимок, с. Извор. Постъпване в библиотеката: Подарени са на Сръбското научно дружество и по-късно се пазят в САНУ.
Допълнителни сведения
Библиография