book-apple В специалността Руска филология се подготвят филолози русисти, които могат да работят като учители по руски език и литература, преподаватели във висши училища, кореспонденти, преводачи, научни работници, екскурзоводи, възпитатели, секретари в сферата на административното обслужванеи др.

 

Обучението е двустепенно. След осмия семестър се придобива бакалавърска степен чрез полагане на държавен изпит, а след десетия - магистърска степен с направления:

 

• ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

• ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

 

Получаването на учителска правоспособност е предвидено в рамките на бакалавърската степен, без да е задължително, тъй като професионалната квалификация включва три направления:

 

• УЧИТЕЛ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

• ПРЕВОДАЧ С РУСКИ ЕЗИК

 

• РУСКИ ЕЗИК В ДЕЛОВАТА СФЕРА

 

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ — магистърска степен

 

Обучението за получаване на образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР могат да продължат студенти, доказали способност за по-нататъшна специализация в областта на филологическите науки. По време на следването и при подготовката на магистърската работа студентите трябва да покажат, че са придобили по-задълбочени знания по специалността и са в състояние да работят самостоятелно въз основа на научни принципи по проблеми на основната си специалност.

 

Образованието си за получаване на магистърска степен по специалността Руска филология продължават студентите, които имат:

 

1. Диплома за образователно-квалификационна степен бакалавър - с общ успех не по-нисък от мн. добър 4,50.

2. Общ успех не по-нисък от мн. добър 5,00 от положените в бакалавърската степен изпити по дисциплините, свързани със специализацията на магистърската степен.

3. Положени изпити с успех мн. добър 5,00 по три от избираемите дисциплини, свързани със специализацията на магистърската степен.

 

 

Разписание на часовете - летен семестър на учебната 2023/2024 г.

 

 

Програми за писмен държавен изпит на специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 - Съвременен руски език

-  Руска литература