Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Теория на литературата

летен семестър на уч. 2021/2022 г.

 

 

19.06. - Испанска филология, 155 к.

26.06. - Славянска филология, 155 к.

27.06. - Италианска филология, Скандинавистика, 155 к.

29.06. - Португалска филология, 155 к.

5.07. - Румънска филология, 155 к.

6.07. - Френска филология, Новогръцка филология, 155 к.

7.07. - Немска филология, 155 к.

28.06. – Българска филология, 4 група, 9 часа, 155 к.

04.07. - Българска филология, 1 група,, 9 часа, 155 к.

05.07. - Българска филология, 6 група, 14 часа, 155 к.

06.07. - Българска филология, 5 група, 14 часа, 155 к.

07.07. - Българска филология, 3 група, 14 часа, 155 к.

08.07. - Българска филология, 2 група, 9 часа, 155 к.

 

Антична и средновековна литература

20.06. – Българска филология, 1 и 2 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

21.06. – Българска филология, 4 и 6 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

22.06. – Българска филология, 3 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

23.06. – Българска филология, 5 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

20.06. – Българска филология, 1 и 2 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

21.06. – Българска филология, 4 и 6 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

23.06. – Българска филология, 3 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

 

СИД "Екфразата в литературата" - 14 юни, 10 ч., 137 ауд., Българска филология

 

 

 

Катедра „Теория на литературата“

поправителна сесия – 2022 г.

 

 

Теория на литературата, проф. Тодор Христов, ЦИЕК, Африканистика, 31 август, от 10 ч. в 155 кабинет

Магистърски курсове "Сравнителна история на литературната наука" и "Теории за литературата и културата", ас. Еньо Стоянов, 1 септември, 155 каб., 10 ч.

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова, ас. Еньо Стоянов, Българска филология, 1 септември, 155 каб., 10 ч.

Теория на литературата, проф. Амелия Личева, 16 и 17 август, 9 часа, 155 кабинет

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова -  Балканистика и Българска филология І курс, 1 септември, 9 часа, 155 кабинет /нова дата/

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Съвременен български езикза чужденци. Теория на превода

/част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци/

 

Специалност: Международни отношения, ЮФ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Вид обучение: редовно

 

 

Извадка от учебния план

 

Наименование на дисциплината

 

Хорариум

 

ECTS-

кредити

 

Форма на заключите-

лен контрол

Лекции

Семинарни упражне-

ния

Практически упражнения

Хоспи-тиране

 

Съвременен български език. Теория на превода

20

-

-

-

1

Изпит /писмен и устен/

 

 

Анотация

 

1.      Съвременен български език за чужденци. Теория на превода като част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци представя основните теоретични постановки за превода, като се имат предвид някои съвременни научни парадигми като релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика. Основна цел е запознаване с техниките на превода, като се набляга на особеностите при превод на художествен, научен, технически, публицистичен и административен текст. Завършилите курса могат успешно да превеждат устен и писмен текст, като отчитат особеностите на функционалните стилове на българския книжовен език.

 

Форми на оценяване:

 

Изпит: писмен и устен

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Теорията на превода – теоретичен преглед.Видове теории. Същност на превода и видове превод. Теорията на превода в светлината на съвременните научни парадигми: релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика и др.

 

4

2.

Особености при превод на научен, технически, публицистичен и административен текст.

 

4

3.

Характеристики на художествения превод. Видове устен превод.

4

4.

Аспекти на превода - литературен, исторически, лингвистичен, екстралингвистичен.Техники на превода. Лексико-фразеологични, семантични и граматични проблеми при превода.

4

5.

Прагматика и превод. Преводни трансформации.

 

4

 

 

Литература:

 

Васева И., Теория и практика превода, София, 1980ева И., Хипнозата на оригинала. Типични прояви на интерференция и буквализъм в преводи от руски език, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987, стр. 35-50.

Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987

За името и за превода, Избрани статии, сб., ред. О.Тодоров, София ,1996

Изкуството на превода,сб., София, т.1 - 1976, т.2 - 1977, т.3 - 1978.

Ликоманова И., За превода като познавателен ракурс, Проглас 1998, 3-4, 216-226.

Лилова А., Типология на превода, СЕ, 5, 1979.

Bell R., Translating and Translation: Theory and practice, London, 1991.

Newmark P., Approaches to Translation, Oxford, 1981.

Steiner G., After Babel: Aspects of Language and

Translation, OUP, Oxford, 1998.

The Translator´s Handbook, ed. C.Picken, London, 1989.Zeldin T., Translation and Civilisation, in: Translation Her e and There, Now and Then, ed.by J. Taylor etc., Exeter, 1996.183-185.

 

                             Съставили програмата:

                                                                      доц-д-р Елена Хаджиева

                                                                      гл. ас. д-р Ася Асенова

                                                                     гл. ас. д-р Йорданка Велкова

 

 

 

Учебната програма е приета с решение на Академически съвет с протокол № 8, т.15 / 29. 05. 2013 г.

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Съвременен български език за чужденци. Теория на превода

/част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци/

 

Специалност: ФЖМК

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Вид обучение: редовно

 

Извадка от учебния план

 


Наименование на дисциплината

 

Хорариум

 

ECTS-

кредити

 

Форма на заключи-

телен контрол

Лекции

Семинарни упражнения

Практически упражнения

Хоспитиране

 

Съвременен български език. Теория на превода

20

-

-

-

1

Изпит /писмен и устен/

 

 

Анотация

 

1.      Съвременен български език за чужденци. Теория на превода като част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци представя основните теоретични постановки за превода, като се имат предвид някои съвременни научни парадигми като релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика. Основна цел е запознаване с техниките на превода, като се набляга на особеностите при превод на художествен, научен, технически, публицистичен и административен текст. Завършилите курса могат успешно да превеждат устен и писмен текст, като отчитат особеностите на функционалните стилове на българския книжовен език.

 

Форми на оценяване:

 

Изпит: писмен и устен

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Теорията на превода – теоретичен преглед.Видове теории. Същност на превода и видове превод. Теорията на превода в светлината на съвременните научни парадигми: релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика и др.

 

4

2.

Особености при превод на научен, технически, публицистичен и административен текст.

 

4

3.

Характеристики на художествения превод. Видове устен превод.

4

4.

Аспекти на превода - литературен, исторически, лингвистичен, екстралингвистичен.Техники на превода. Лексико-фразеологични, семантични и граматични проблеми при превода.

4

5.

Прагматика и превод. Преводни трансформации.

 

4

 

 

Литература:

 

Васева И., Теория и практика превода, София, 1980ева И., Хипнозата на оригинала. Типични прояви на интерференция и буквализъм в преводи от руски език, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987, стр. 35-50.

Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987

За името и за превода, Избрани статии, сб., ред. О.Тодоров, София ,1996

Изкуството на превода,сб., София, т.1 - 1976, т.2 - 1977, т.3 - 1978.

Ликоманова И., За превода като познавателен ракурс, Проглас 1998, 3-4, 216-226.

Лилова А., Типология на превода, СЕ, 5, 1979.

Bell R., Translating and Translation: Theory and practice, London, 1991.

Newmark P., Approaches to Translation, Oxford, 1981.

Steiner G., After Babel: Aspects of Language and

Translation, OUP, Oxford, 1998.

The Translator´s Handbook, ed. C.Picken, London, 1989.Zeldin T., Translation and Civilisation, in: Translation Her e and There, Now and Then, ed.by J. Taylor etc., Exeter, 1996.183-185.

 

                             Съставили програмата:

                                                                      доц-д-р Елена Хаджиева

                                                                      гл. ас. д-р Ася Асенова

                                                                     гл. ас. д-р Йорданка Велкова

 

 

 

Учебната програма е приета с решение на Академически съвет с протокол № 8, т.15 / 29. 05. 2013 г.

 

 

ПРОГРАМА

СИД: ТЕХНИКИ НА ПИСАНЕТО


/продължителност – 30 часа/

проф. Владимир Атанасов

 

Анотация:

Курсът предлага обобщение на основните характеристики на литературния дискурс от гледище на херменевтиката и методиката на литературното образование. Лекциите са стуктурирани така, че не засягат проблематиката на творческото писане. Те запознава с основните аспекти на писането, писмените жанрове и критическото мислене в типологията на литературно-образователната комуникация. Проблематиката полага техниките на писане в контекста на публичността.

 

 1. Обща характеристика на курса. История и теория на интелектуалното действие.
  2. Основни характеристики на писмения текст. Лингвистични и философски аспекти.
  3. Словесност – език - текст – творба - интерпретация. Писмо.
  4. Творба и литературно пространство.
  5. Теория на четенето. Четене и общуване.
  6. Херменевтични дистанции. Школи на интерпретацията.
  7. Разбиране. Статус и структура на читателя.
  8. Критическото мислене.
  9. Писане. Структура и проявления на homo scribens.
  10. Писане и творба. Поетики на писането.
  11. Жанрове на писането. Писане и конвенции. Творческо писане.
  12. Академичното писане. Академична критика.
  13. „Женско” писане.
  14. Отвъд писането. Аспекти на публичността.
  15. Пишещия аз и публичността.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. С., 1997;
2. Гадамер, Х.-Г. Актуалност на красивото. С., 2000;
3. Рикьор, Пол. Конфликтът на интерпретациите, С., 2000;
4. Рикьор, Пол. От текста към действието, С., 2000;
5. Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000;
6. Бард, Р. Разделението на езиците. С., 1995;
7. Хабермас, Ю. Философия на езика. С., 1999;
8. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. С., 1999;
9. Кинг, Стивън. За писането. Мемоари на занаята. С., 2006