Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Важно съобщение

 

Уведомяваме студентите от задочно обучение, че всички свободноизбираеми дисциплини, обявени за летния семестър, ще стартират.

Студентите, които са пропуснали да се запишат за СИД през системата СУСИ, следва да подадат молба до Декана с избраната от тях дисциплина. Ако бройката не е запълнена, ще бъдат записани в нея. Ако бройката е запълнена, ще бъдат насочени към дисциплина с незаети все още бройки.

Напомняме, че за да завърши, всеки студент трябва да има задължително по учебен план един избираем курс от Семинара по българска литература.

 

График за провеждане на СИД за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - задочно обучение

 

Дати за изпитна сесия - БФ, задочно обучение (януари-февруари 2021 г.)

 

 

Спецкурс

Възрожденски трансгресии

 

 

гл. ас. д-р Сирма Данова

 

Анотация: Предмет на курса е изучаването на трансгресията в текстове от XIX век, но и в определени персонални и колективни жестове от периода. Както мисли понятието Жорж Батай, трансгресията е извън-ред-но състояние, опит с безкрайното и/или трансцендентното. Трансгресивната ситуация задължително е свързана с престъпване на закони и конвенции, обуздаващи човешкото същество в името на една социално гарантирана сигурност. Понякога приема форма на езиков ексцес. Трансгресията е и стремеж към оцелостяване, към който се стреми, съзнателно или инстинктивно, винаги неединният модерен човек. Целта на курса е да мисли Възраждането като трансгресивно време, изпълнено с ентусиазъм, екзалтация и изстъпления, през текстове и ситуации, важни за културната памет. Тук ще обърнем внимание на проблеми, за които обикновено не остава достатъчно време в основния курс по литература на Българското възраждане, напр. отношението между идентификационен мит и обругаващ език, между власт и перверзия; ще разгледаме по-детайлно анакреонтичната и вакхическата лирика, темата за инцеста и сексуалните девиации в поведението на врага; ще обърнем внимание на самоубийството като идеологически конструкт в наративите за ставането на нацията; предвидено е едно занятие за топосите на града на Злото – тъмницата, харемът, тържището, както и на фигурата на Бачо Киро, рецитиращ стихове в предстмъртните си минути, за да стигнем до опита със сакралното, който през Възраждането реферира преимуществено към смъртта. С така предложените акценти този курс на второ място цели да се конфронтира с предубедеждението сред повечето студенти, че Възраждането е едноизмерно нормативна/нормополагаща епоха. С оглед на модерността, спрямо която то все по-категорично се мисли, нищо човешко не му е чуждо.

 

Програма:

 1. Непълнолетие и трансгресия – теоретични положения

 2. Обругаващият език (Паисий, Бозвели, Ботев)

 3. Християнизацията като културна вина. Диалогът Ботев – Раковски

 4. Власт и перверзия („Пиршество на турски велможи“ на Г. Раковски)

 5. Еротическа поезия, вакхическа поезия

 6. Опити с истината: смехът и лудостта (върху фейлетоните на Петко Славейков от в. „България“)

 7. Възрожденският телескоп и колективното самопознание

 8. Понятия за народ: от „не сме народ“ до „вий сте идиоти“

 9. Топоси на девиацията – харемът, банята, тържището

 10. Инцестът: феноменология на случайността

 11. Нуждата от трансгресия в идеологическите постановки за ставането на нацията: самоубийството като митообраз при Захари Стоянов и Иван Вазов

 12. Ешафодът като поетическа сцена (Бачо Киро)

 13. Боян Магесника в културната памет на XIX век

 14. Отсъстващата трансгресия. „Послание от небето“ (Хр. Ботев)

 15. Обсъждане на индивидуалните задачи

 

Форма на изпит: създаване на анотация (на изследователска работа или на какъвто и да е друг интелектуален продукт)

 

Библиография

Първична литература

Бозвели, Н. „Плач бедния Мати Болгарии“

Ботев, Х. Поезия; „Народът вчера, днес и утре“, [Излечима ли е нашата болест], „Послание от небето“

Вазов, Ив. „Епопея на забравените“

Каравелов, Л. „Турски паша“, „Сирото семейство“; фейлетони

Раковски, Г. „Пиршество на турски велможи“

Славейков, П. Р. Фейлетони („Григорова сватба“, Кръщене на едно дете от Григоровата компания“); „Не сме народ“

Стоянов, З. „Имената на българските въстаници, които сами са посегнали на живота си“; „Записки по българските въстания“

Хилендарски, П. „История славянобългарская“

 

Теория и критика

Адорно 2004: Адорно, Т. Културна критика и общество В: LiterNet, достъпно от 11.01.2004: http://liternet.bg/publish6/tadorno/kulturna.htm.

Алексиева 2012: Алексиева, А. Българската поезия от 40-50-те години на XIX век. Роли на субекта. София: Кралица Маб.

Алексиева 2012: Алексиева, А. „Турски паша“, или неволите на добродетелта В: Литературна мисъл, № 2, 2010, както и В: The Personal Blog of Anna Alexieva, достъпно от 3. октомври 2012 https://annaalexieva.wordpress.com/2012/10/03/turkish-pasha/.

Андерсън 1998: Андерсън, Б. Въобразените общности. Размишление върху произхода и разпространението на национализма. София: Критика и хуманизъм.

Арент 1997: Арент, Х. Човешката ситуация. София: Критика и хуманизъм.

Аретов 2006: Аретов, Н. Национална митология и национална литература. София: Клалица Маб.

Аретов, Чернокожев 2008: Аретов, Н., Н. Чернокожев. Българска литература XVIII-XIX век. София: Анубис.

Асман 2001: Асман, Я. Културната памет. София: Планета 3.

Батай 1996: Батай, Ж. Теория на религията. София: ИК „Христо Ботев“.

Батай 1998: Батай, Ж. Еротизмът. София: Критика и хуманизъм.

Бахтин 1878: Бахтин, М. Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса. София: Наука и изкуство.

Бенямин 2014: Бенямин, В. Кайрос. Прев. К. Коев, А. Рашева, М. Добревска, Св. Маринова, Т. Карамелска. София: Критика и хуманизъм.

Бергсон 1996: Бергсон, А. Смехът. Есе относно значението на комичното. София: Сонм.

Бубер 1992: Бубер, М. Аз и Ти. Задушевният разговор. Божието затъмнение. Прев. Р. Теохарова, В. Теохаров. София: Стено.

Блох 1931: Блох, Ив. Сексуални студии. С., 1931.

Георгиев 2002: Георгиев, Н. Вик и мълчание в поезията на Ботев. В: LiterNet, достъпно от 05.09.2002. http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/vik1.htm

Градев 2000: Градев, В. Изплъзващата се модерност В: Градев, В. Прекъсването на пътя. София: Лик.

Градев 1992: Градев, В. Ослепяващият вик на петела. В: Батай. Ж. История на окото. София: ИК „Петриков“.

Градев 2013: Градев, В. Свещено. В: Градев, В. Това не е религия. София: Комунитас.

Градев 2015: Градев, В. Сякаш не е даден Бог. В: Градев, В. Излизания. София: 2015.

Данова 2017: Данова, С. Християнизацията като културна вина: бележки към диалога Ботев-Раковски В: Академичен кръг по сравнително литературознание, достъпно от 31 май 2017. https://calic.balkansbg.eu/conferens/istoricheski-razkazi-v-literaturite-analogii-i-protivopostavyaniya/173-christianization-as-a-cultural-guilt.html

Даскалов 2002: Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане. София: Лик.

Илков 2014: Chiasmus. Възрожденска културна идиоматика. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Кайоа 1997: Кайоа, Р. Превъплъщения : Маската и шеметът. - Маската и властта. - Маската и съвременният свят, Литература 14, 1997.

Кайоа 2001: Кайоа, Р. Човекът и свещеното. Прев. Евгения Грекова. София: ЛИК.

Киняр 2000: Киняр, П. Секс и ужас. София: Лик.

Кирова 2002: Кирова, М. Удоволствието от удоволствието или „женският“ еротизъм като парадигма на постмодерното знание В: Критика на прелома. Велико Търново: ПАН-ВТ. http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=109&;WorkID=5590&Level=3

Кирова 1999: Кирова, М. Модернизъм и садистична обсесия // Култура, № 12, 1999. http://www.kultura.bg/media/my_html/2072/dumi.htm

Кирова 1997: Кирова, М. Нарцистичният Ботев. Митология на едно Възраждане В: Сънят на медуза. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Кьосев 1990: Кьосев, А. Речев жест и метафоричност в поезията на Ботев. В: Христо Ботев. Нови изследвания. Съст. Елевтеров, С. Н. Чернокожев. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Манчев 2003: Манчев, Б. Сакралност и ексцес. Назад към Батай В: Манчев, Б. Невъобразимото. Опити по философия на образа. София, НБУ. 2003, 10-39.

Михова 1995: Михова, Л. Българските календари. Пловдив: Полиграф.

Маркузе 2003: Маркузе, Х. Ерос и цивилизация. София: ИК „Христо Ботев“.

Налбантова 2001: Налбантова, Е. Възрожденският човек – утопии и реалности. УИ „Св. св. Кирил и Методий“.

Ницше 2001: Ницше , Фр. Раждането на трагедията. София: Захари Стоянов.

Пелева 1999: Пелева, И. Възраждания. София: Литературен вестник.

Пелева 1998: Пелева, И. Ботев. Тялото на национализма. София: Кралица Маб.

Пенчев 2006: Пенчев, Б. Погром и трансгресия. Радостта и ужасът на безпаметството В: Септември ’23: идеология на паметта. София: Просвета.

Пенчев 2017: Пенчев, Б. Цариград и пространственото конструиране на българската национална идентичност през XIX век. В: Пенчев, Б. Спорните наследства. София: Литературен вестник.

Пундев 2001: Пундев, В. Боян Магьосникът В: Пундев, В. Избрани студии. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Крафт-Ебинг 1999: фон Крафт-Ебинг, Р. Сексуална психопатия. София: Лик.

Русков 2017: Русков, Ив. Време и запис. Образи на свещеното в новобългарската история. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“.

Сабоурин 2013: Сабоурин, Вл. Сложност и ред при Сад В: Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“.

Станева 2001: Станева, К. Гласове на Възраждането. София: Полис.

Станева 1996: Станева, К. Апология на българското. Творчеството на Георги Раковски. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Стефанов 2000: Стефанов, В. Историята като лингвомахия. В: Стефанов, В. Участта Вавилон. София: Анубис.

Стефанов, Менкова 2017: Стефанов, В. Менкова, М. Пиещият човек в света на кръчмата. София: Кантарос.

Стойчева 2017: Стойчева, Св. Боян Магесника. Изследване на литературния мит. София: Изток-Запад.

Тейлър 1999: Тейлър, Ч. Безпокойството на модерността.София: Критика и хуманизъм.

Тодоров 2005: Тодоров, Г. Само за самоубийци. Смъртта на Бенковски, подправена от Захари Стоянов // Култура, бр. 42, 2005, http://www.kultura.bg/media/my_html/2392/benkovski.htm

Фройд 1991: Фройд, З. Три студии по теория на сексуалността В: Психология на сексуалността. София: Христо Ботев.

Фуко 1992: Фуко, М. Що е Просвещение В: Фуко, М. Генеалогия на модерността. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Фуко 2016: Фуко, М. Управляването на себе си и на другите. София: Критика и хуманизъм.

Хабермас 1999: Хабермас, ЮМежду еротизма и общата икономия: Батай В: Хабермас, Ю. Философският дискурс на модерността. Плевен: ЕА.

Чернокожев 1995: Чернокожев, Н. Любен Каравелов и българското възрожденско време. София: Фенея.

Fоucault 1980: A Preface to Transgression In: Language, Counter-Memory, Practice: Selected essays and interviews. Еd. D. Bouchard. Ithaca New York: Cornell university press.

Lemert 1982: Lemert, Ch. Michel Foucault : social theory and transgression

New York : Columbia University Press.

 

Филмография (визуални концептуализации на трансгресията)

„Дневна красавица“ (Луис Бунюел, 1967)

„Едип цар“ (Пиер Паоло Пазолини, 1967)

„Сало или 120 дни на Содом“ (Пиер Паоло Пазолини, 1975)

„Сатанинско танго“ (Бела Тар, 1994)

„Веркмайстерови хармонии“ (Бела Тар, 2000)

„Битка в небето“ (Карлос Рейгадас, 2005)

„Антихрист“ (Ларс фон Триер, 2009)

други

 

 

Граници в представите за жената в литературата и в културния живот между двете световни войни

 

Специалност: Докторантско училище на ФСлФ

Образователно-квалификационна степен : Доктор

Вид обучение: редовно, задочно, на самостоятелна подготовка

 

15 ч. лекции

15 ч. саминарни упражнения

Кредити – 5

 

Форма на заключителен контрол – курсова работа / устен изпит

 

Анотация

В обхвата на програмата на курса попадат процеси, тенденции и образи от българската литературата, писана между двете световни войни. Фокусът е конструирането на женската идентичност през периода, посредством застъпването на границите между социално и литературно въображение. Интерпретацията на явленията има интердисциплинарен характер и се стреми да съвмести културологичните наблюдения върху периода с изработването и функционирането на джендър стереотипите относно женските персонажите и наблюденията върху литературния текст. Курсът се стреми да предизвика утвърдените представи за типовете женственост в литературата и културния живот като изследва генеалогията на образите от предишни периоди и потребностите, които обусловяват тяхното появяване през този.

 

Семинарни упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум (учебни часа)

1.

Основни тенденции при конструиране на женската идентичност през 20-те и 30-те години на XX век

4

2.

Женската идентичност и време. Поколението и вечността – два проекта на женската история; два модела на женско време през междувоенните десетилетия

4

3.

Женският въпрос през 20-те и 30-те години на XX век. Чужди и български контексти в теорията и публицистиката

6

4.

Женският въпрос през 20-те и 30-те години на XX век. Литературни практики

4

5.

Градската жена. Граници на представянето

2

6.

Любовта като болест през междувоенните десетилетия. Меланхолният етос на 20-те

2

7.

Дебатът за семейния модел през 20-те и 30-те години на XX век.

2

8.

Социален опит и литература. Граници на модерната родова патриархалност през междувоенните десетилетия

2

9.

Еманципантки и съпруги. Форми на женско присъствие

2

10.

Женската поезията – образи на Аза, фигури на Другия

2

 

 

Библиография

 

Библиография на първоизточници:

Багряна, Е. Вечната и святата. С., 1927.

Багряна, Е. Сърце човешко. С., 1936.

Вайнингер, О. Пол и характер. С., 1991.

Василева, В. Стихотворения. Лирически фрагменти. Писма. С., 1981.

Габе, Д. Земен път. Песни. С., 1928.

Габе, Д. Икона. – в сп. Златорог, 1924 г.

Габе, Д. Листове от албум. - Златорог, 1920, кн. 1.

Габе, Д. Светът е тайна. Поезия и проза. С., 1994.

Габе, Д. Спомени. - Златорог, 1920, кн. 4.

Казанджиев, Л. Против Вайнингер. Книга върху характерологията и проблема за ценността на половете. С., 1928.

Каменова, А. ст. “Жената в театъра”. – в сп. “Златорог”, 1934 г., кн. 6.

Каменова, А. ст. “Женска муза”. – в сп. “Златорог”, 1923 г., кн. 6.

Каменова, А. ст. “Комичното у жената”. – в сп. “Философски преглед”, 1937 г. , кн. 4.

Каменова, А. ст. “Световният конгрес на майките. Страници от моя бележник” – В: сп. “Септември”, 1955 , кн. 10.

Каменова, А., ст. “Първата между нас”. – във в. “Вестник на жената”, г. XIII, бр. 57 от 27.04.1934 г.

Карима, А. Зла свекърва, С.,1930.

Карима, А. Отритната, С.,1930.

Карима, А. Панагюрската дева, С.,1940.

Милев, Г. Небето. – В: сп. Везни, Цит по: Милев Г. “Избрани произведения в два тома”, Т. 2, С. 1971.

Милев, Г. Немски поетки. сп. Листопад, 1914.

Попова-Мутафова, Ф. Какво жената е спечелила и какво е загубила чрез своята еманципация. сп. “Философски преглед”, 1934.

Райчев, Г. Сестрата. – в сп. Златорог, 1927 г. , кн. 4.

Славчев, Н. Жената. Теоретико-критическа студия. С., 1926.

Стаматов, Г. Лида Друганова. – в сп. Златорог, 1923.

Стаматов, Г. Минало. – в сп. Златорог, 1927.

 

Библиография на теоретичн източници:

Абраам, Н., Торок, М. Кора и ядро. С., 2000.

Барт, Р. Подготовката на романа. С., 2006.

Башлар, Г. Поетика на мечтанието. С., 1994.

Башлар, Г. Поетика на пространството. С. 1997.

Бовоар, С. Вторият пол. Преживеният опит. Т. 2, С., 1996.

Бояджиева, В.; Йовчева С. (съст.) Наши писателки. С., 1927.

Йорданов, Ал. Своечуждият модернизъм. С., 1993.

Йорданова, К. Женският въпрос през междувоенните десетилетя. В: сп. „Езиков свят”, бр.6, 2008 г., стр.63-69.

Йорданова, К. Другият в поезията на Елисавета Багряна, Мара Белчева и Дора Габе. В:

в. „Литературен вестник”, бр. 31, 2005 г., стр.12-13.

Кирова, М. (съст.) Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Алтера, С., 2009.

Кирова, М. Йордан Йовков. Митове и митология, С., 2001.

Кирова, М. Йордан Йовков: майки и дъщери. – В: Българската литература – фигури на четенето. С., 2000.

Кирова, М. Критика на прелома. С., 2002.

Кирова, М. Постфеминизмът – когато липсва феминистична традиция. В: Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. С., 1999.

Кирова, М. Съст. (2009). Нелученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София: Алтера..

Кръстева, Ю. Времето на жените. – В: Времето на жените. С., 1997 г.

Кръстева, Ю. Черно слънце. Депресия и меланхолия. С.,1999.

Кълър, Дж. Поетика на романа. – сп. Език и литература, бр.2, 1999 г.

Малинова, Л. Български поетеси между двете световни войни. С., 1999.

Ман, Т. Есета. Призив към разума (1926-1933). Т. III. С., 1996.

Николчина, М. (2002). Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна история. София: СЕМА-РШ.

Николчина, М. и колектив. (1997). Времето на жените. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Пенчев, Б. Българският модернизъм: моделирането на Аза. С., 2003.

Рикьор, П. Самият себе си като някой друг. Плевен, 2004.

Стефанов, В. Литературата и нейната съдба. С., 2001.

Стефанов, В. Творбата – безкраен диалог. С., 1994.

Стефанов, В. Участта Вавилон. С., 2000.

Фройд, З. Психология на сексуалността. С.,1991.

Фуко, М. Генеалогия на модерността. С., 1990.

Янев, Н. Жена. – в сп. Златорог, 1921 г., кн. 1.

 

Съставил програмата: гл.ас. д-р Кристина Йорданова

Глаголицата до XIII век

 

доц. д-р Андрей Бояджиев

Хорариум: 30 часа лекции

Време: летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Аудитория: студенти редовно обучение

 

Анотация

Курсът проследява развитието на глаголическата писменост от първите запазени писмени паметници до XIII век. Отделя се внимание на въпросите за състава на глаголическата азбука и на нейното развитие в ранната славянска култура. Анализират се формите на глаголическите букви. Прави се опит за типологическа характеристика на глаголическото писмо. Особен акцент се поставя върху методите за реконструкция на незапазени на глаголица текстове.

Оценката се формира от представянето на писмена курсова работа върху конкретна тема.

 

Литература

Велчева, Боряна. 1983. Старите български ръкописи и техният език. София: Наука и изкуство.

Джурова, Аксиния. 1981. 1000 години българска ръкописна книга. София: Свят

Джурова, Аксиния. 1997. Въведение в славянската кодикология. София: Софийски университет.

Добрев, Иван. 2007. Глаголицата. София: Slavia Verlag.

Иванова-Мавродинова, Вера, Лиляна Мавродинова. 1999. Украсата на старобългарските ръкописи до края на ХІ в. Кирило-Методиевски студии 12. 5-86.

Иванова, Климентина. 1983. В началото бе книгата. София: Ариадна.

Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1-4, София, 1985-2003.

Куев, Куев. 1979. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство.

Попконстантинов, К., О. Кронщайнер. Старобългарски надписи. Т. І, Die slawishen Sprachen, 36/1994. T.II, 52/1997.

Славянска палеография и дипломатика. Т. 1. София: CIBAL, 1980. Т. 2, София: CIBAL, 1985.

Ягич И. В. 1911. Глаголическое письмо. (Энциклопедия славянской филологии, в. III). Санкт-Петербург.

Miklas, Heinz (Hrsg.). 2000. Glagolitica: zum Ursprung der slavischen Schriftkultur, Wien: ÖAW.

Vajs, Josef 1932. Rukovet hlaholske paleografie. Uvedení do knizního písma hlaholskeho. V Praze.

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ

2017 г.

редовно обучение

 

study-exams

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от..до

изпит

143

30.08.2017 г.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ, проф. В. Жобов

137

139

30.08.2017 г.

31.08.2017 г.

10.00 ч.-писмен

9.30 ч.- устен

СБЕ Морфология

БФ, проф. П. Осенова, проф. К. Алексова, доц. М. Джонова

147

31.08.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ - ликвидац. сесия, проф. Р. Влахова, доц. А.Атанасов

147

01.09.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 к., проф. Р. Влахова

139А

04.09.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ –1-ва част – Фонетика и лексикология - доц. Н. Михайлова-Сталянова

Славянска филология

142

30.08.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ – Руска филология, проф. К. Алексова

142

30.08.2017 г.

10.00 ч.

СИД „Езикова култура на българския език”, Руска филология, проф. К. Алексова

143

30.08.2017 г.

10.00 ч.

Бълг. диалектология

БФ, проф. В. Жобов

139

139А

25.08.2017 г.

08.09.2017 г.

10.00 ч.

.

10.00 ч.

Филологически практикум – БФ

гл. ас. Ст. Фетваджиева-Абазова

Филологически практикум – БФ

доц. Вл. Миланов

143

31.08.2017 г.

10.00 ч.

ИБКЕ – БФ, проф. Г. Дачева

142

08.09.2017 г.

10.00 ч.

Лексикология

БФ, проф. А. Ангелов

147

31.08.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ – 2-ра част – Морфология и синтаксис, проф. Р. Влахова, доц. А. Атанасов

Славянска филология

143

01.09.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ, Балканистика, проф. Й. Тишева

140

28.08.2017 г.

09.09.2017 г.

10.00 ч.

Стилистика -

БФ, доц. А. Замбова

 

 

Катедра по българска литература

 

Възрожденска литература

- 04.09., 9.00 - 12.00 часа -  писмен изпит (148 ауд.) за БФ и слависти

- 04.09., 12.00 часа - устен изпит, 141 кабинет (за онези, които са взели писмен изпит през лятната сесия и за хората с курсови работи)

- 05.09., 9.30 часа - устен изпит в 141 и в 138 кабинет за БФ и слависти

 

Възрожденска литература, проф. Н. Чернокожев, Балканистика –

07.09., 145 каб.

 

Българска литература от Освобождението до Първата световна война, проф. Н. Чернокожев, СФ,

писмен изпит - 05.09., 10 ч., 148 ауд.

устен изпит - 07.09., 145 каб.

 

Българска литература до Първата световна война

- 22.08., 9.00 ч., 148 ауд. - писмен

- 24.08., 145 каб. – устен (за ІІІ курс, БФ)

 

Съвременна българска литература

- 28.08., 9 ч., 146 кабинет - 4 курс БФ

- 29.08., 9 ч., 138 кабинет - Руска филология и Балканистика

 

Антропология на българите. Български фолклор, Антропология на славяните и Фолклор на славянските народи

- 01.09. от 09.00 часа в 146 кабинет

 

Детска литература, доц. П. Стойчева - 1.09, 9.30 ч., 141 каб.

Българска литература след Освобождението, доц. П. Стойчева- 4.09, 9.30 ч., 141 каб.

 

Българска литература между войните, проф. Валери Стефанов -

23.08., 9.30, 145 каб.

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознаниe

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

ИЗПИТ

22.08.2017

10 ч.

151

Балканистика

Новогръцки език - Ал. Трифонова

24.08.2017

10 ч.

151а

Славянска филология – Общо езикознание

Балканистика – Ареална лингвистика

Доц. д-р Дарина Младенова

28.08.2017

9 ч.

23

Балканистика

Антична история – Лили Грозданова

28.08.2017

10,30 ч.

134

Българска филология от № 12201 до №12337– Общо езикознание

Гл. ас. д-р Албена Мирчева

29.08.2017

10,30 ч.

134

Българска филология от № 12338 до №12392 – Общо езикознание

Гл. ас. д-р Албена Мирчева

30.08.2017

10 ч.

134

Руска филология и Източни езици от ФКНФ

Увод в общото езикознание

доц. д-р Eкатерина Търпоманова

31.08.2017

10,30 ч.

134

Балканистика– Палеобалкански езици

гл.ас. д-р Албена Мирчева

04.09.2017

11 ч.

151

Балканистика Албански език, Албанска литература

доц. д-р Русана Бейлери

04.09.2017

10 ч.

151а

Балканистика Румънски език, Стара румънска литература

Проф. д-р Василка Алексова

08.09.2017

12ч.

134

Балканистика Румънска литература, Сравнително балканско литературознание

Проф. д-р Румяна Станчева

15.09.2017

10 ч.

151

Балканистика – Балканско езикознание, Социолингвистика

Гл. ас. д-р Мая Александрова

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

зала

дата

часове

изпит, занятие

144

28.08.2017 г.

9 – 14 ч.

История на българския език – проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

176Б

02.09.2017 г.

10 ч.

Старобългарска литература, СлФ, Балканистика, доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

144

30.08.2017 г.

9.30 ч.

Старобългарска л-ра, БФ редовно обучение

136

08.09.2017 г.

9-11 ч.

Старобългарски език, БФ, РФ,

проф. дфн Татяна Славова

 

 

Катедра по теория на литратурата

 

 ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ 

155

28.08.2017

9 ч.

Проф. д-р Амелия Личева

155

 

30.08.2017

 

9 ч.

 Проф. И. Братоева

152

31.08. 2017 – Българска филология

9 ч.

Гл.ас. д-р Камелия Спасова

155

05.09. 2017 –Българска филология, Балканистика и др.

10 ч.

Доц. д-р О. Ковачев

155

04.09.2017 – Книгоиздаване, Българска филология

9 ч.

Доц. д-р Ирен Александрова

157

07.09.2017

10 ч.

Проф. д-р М. Николчина

152

08.09. 2017

9 ч.

Доц. д-р Цветана Хубенова

155 08.09.2017 11 ч. Проф. д-р Вера Найденова

155

09.09.2017 - Славянска филология

9.30 ч.

Теория на литературата

Доц. д-р Дарин Тенев

 

Катедра по славянски литератури

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

156 к.

7.09.2017

10.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература – първа, втора, трета и четвърта част – доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е. Дараданова - СФ

Южнославянските литератури в балканския културен кръг – доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е. Дараданова – специалност Балканистика

Студентите от специалност Сръбска и хърватска филология трети курс трябва да предадат курсовите си работи в срок до 4.09.2017 -10.30 ч в 156 к.

156 к.

29.08.2017

5.09.2017

10.00 ч.

Славянски литератури – специалност БФ – доц.д-р А. Бурова

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

Славянски литератури –специалност РФ – доц. д-р А. Бурова

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на чешката литература, втора част – доц. д-р А. Бурова, ас. Т. Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на чешката литература – I част, гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на словашката литература – I част, гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на словашката литература – IV част, гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

Магистърски литературоведски семинар (дипломна работа), гл. ас. д-р Славея Димитрова

156 к.

21.08.2017

10.00 ч.

История на чешката литература, четвърта част – доц. д-р Д. Григоров

156 к.

21.08.2017

10.00 ч.

История на словашката литература, втора част

109 к.

4.09.2017

10.30 ч.

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия, Словения и Босна и Херцеговина -

д-р Людмила Миндова

156 к.

8.09.2017

10.00 ч.

История на славянските литератури –проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Е. Дараданова - СФ

156 к.

8.09.2017

10.00 ч.

История на полската литература - II и IV част - проф. дфн П. Карагьозов, хон. ас. д-р К. Кокинова

Зала над паричен салон

8.09.2017

10.00 ч.

История на украинската литература – трети и четвърти курс – доц. д-р Терзийска и гл.ас. В. Колев

 

Катедра по славянско езикознаниe

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

154 к.

21.08.2017

11.00 ч.

Проблеми на славянската езикова контактология – пети курс проф. дфн Н. Иванова и доц. д-р В. Панайотов

История на сръбския и хърватския книжовен език

Историческа граматика на сръбския и хърватския език

Увод в славянската филология

109

30.08.2017

11.00 ч.

Практически сръбскии хърватски, първи курс – гл.ас.д-р М.Стефанов

159

04.09. 2017

05.09.2017

9.00 ч. писмен

10.00 ч. устен

Практически сръбски и хърватски език – трети и четвърти курс – ас.Т.Дункова, лектори М. Дошен и Б.Васич

Зала над паричния салон

07.09.2017

9. 00 ч.

Практически украински език – първи, втори трети и четвърти курс – доц. д-р А. Стаменова,гл.ас.д-р Р.Камберова, гл. ас. д-р П. Мартинова, хон. ас. В. Драгулева , ас. д-р В. Колев

Зала над паричен салон

Зала над паричен салон

5.09.2017

5.09.2017

5.09. 2017

14.00ч

10.00 ч.

14.00 ч.

Съвременен славянски език – фонетика и фонология- укр. филология втори курс - гл. ас.д-р П. Мартинова

Морфология на укр. език – втори курс -укр. филология-

гл. ас.д-р П. Мартинова

Синтаксис и семантика на укр. език- трети курс – гл. ас. д-р П. Мартинова

160 Б

13. 09. 2017

13.00 ч.

доц. д-р Цв. Аврамова:

Съвременен чешки език – синтаксис и семантика – трети курс

Стилистика на чешкия език – пети курс

Сравнително

славянско словообразуване – пети курс СФ

160 Б

18.09.2017 –

писмен

19.09.2017 устен

9.00 ч.

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев, лектор Е.Коваржова

Втори курс – трета част - лектор Е. Коваржова, гл. ас. д-р С. Стойчев

160 Б

11.09.2017

9.00 ч.

Практически чешки език –трети курс – писмен и устен

160 Б

19.09.2017

9.00 ч.

Съвременен чешки език – фонетика и фонология-гл. ас.д-р С.Стойчев втори курс

Морфология на чешкия език – гл.ас.д-р С.Стойчев –втори курс

160 Б

12.09.2017 писмен

13.09.2017

устен

9.00 ч.

Практически чешки език – IV част - втори курс и VI част – четвърти курс - доц. д-р Ц. Аврамова, гл. ас. д-р Й. Трифонова, лектор Е. Коваржова

153/154

8.09.2017

10.00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – БФ задочно обучение – доц.д-р М. Младенова

Историческа граматика на чешкия език – чешка филология доц. д-р М. Младенова

153/154

8.09.2017

10.00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици- доц. д-р В. Гешев

148

5.09.2017

10.30 ч.

Съвременен полски език – синтаксис и семантика – гл.-ас. д-р Ж-Станчева – трети курс

158

12.09.2017

9.00 ч.

Теоретичен словашки и практически словашки от 1-до 5 курс - доц.д-р В.Панайотов гл.ас.д-р Д. Иванова

149

04.09.2017

9.00 ч..

Съвременен полски език – морфология – доц. д-р Денчева, втори курс

 

Останалите изпити ще се проведат според уговорените дати с преподавателите

 

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

04.09.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 1 част, I курс, РФ

гл. ас. д-р Елена Раденкова

ас. Анна Баранова

124

04.09.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 2 част, I курс, РФ

гл. ас. д-р Елена Раденкова

ас. Анна Баранова

124

24.08.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 3 част, IIкурс, РФ

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

124

25.08.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 4 част, IIкурс, РФ

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

125

01.09.2017

09.30 ч.

Практически руски език – 5 и 6 част, IIIкурс, РФ

проф. д-р Алла Градинарова;

доц. д-р Татяна Алексиева;

124

30.08.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 7 и 8 част,IVкурс, РФ

ас. Анна Баранова

134 А

23.08.2017

10.00 ч.

Странознание, I курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станков

128

01.09.2017

09.30 ч.

Съвременен руски език. Фонетика. I курс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

125

07.09.2017

13.00 ч.

Съвременен руски език. Лексикология. IIкурс, РФ

гл. ас. д-р Надежда Делева

128 каб.

02.09.2017

10.00 ч.

Съвременен руски език, III част. Морфология, IIкурс, РФ

доц. д-р Красимира Петрова

142

30.08.2017

10.00 ч.

Съвременен български език, II курс, РФ

проф. д-р Красимира Алексова

125

30.08.2017

10.00 ч.

СИД «Езикова култура на български език»

проф. д-р Красимира Алексова

126 каб.

05.09.2017

15.00 ч.

СИД «Играта в обучението по руски език»

доц. д-р Илка Бирова

128

01.09.2017

09.30 ч.

Устен превод – 1 част, IIIкурс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

128

01.09.2017

09.30 ч.

Устен превод – 2 част, IIIкурс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

128 каб.

07.09.2017

12.00 ч.

Теория на превода, II курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

134 А каб.

25.08.2017

10.00 ч.

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станков;

128 каб.

07.09.2017

09.00 ч.

Прагматика, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

128 каб.

07.09.2017

11.00 ч.

Превод на медийни текстове, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

125

01.09.2017

14.00 ч.

Превод на текстове от деловата сфера, III курс, РФ

гл. ас. д-р Владимир Манчев

124

31.08.2017

12.00 ч.

История на руския книжовен език, IVкурс, РФ

доц. д-р Цветана Ралева

124

31.08.2017

12.00 ч.

Превод на текстове от сферата на туризма, IVкурс, РФ

доц. д-р Цветана Ралева

124

30.08.2017

18.00 ч.

Превод на специализиран текст, IVкурс, РФ

гл. ас. д-р Марианна Конова

124

04.09.2017

09.30 ч.

Устен превод – 3 част, IVкурс, РФ

гл. ас. д-р Елена Раденкова

125

21.08.2017

10.00 ч.

Стилистика, IVкурс, РФ

ас. д-р Николина Нечаева

124

30.08.2017

18.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А1.1. и ниво А.1.2. Преподавател – гл. ас. д-р Марианна Конова

126 каб.

30.08.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.1.1. и B2.1 Преподавател – Силвия Ганчева

128 каб.

02.09.2017

13.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А2.1. и ниво А.2.2. Преподавател – доц. д-р Красимира Петрова

125

31.08.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво A1.2. I ниво B.2.2. Преподавател – Силвия Ганчева

124

30.08.2017

18.00 ч.

Руски език като втори чужд, „Туризъм”, ГГФ, преподавател – гл.ас. д-р Марианна Конова

124

31.08.2017

12.00 ч.

Руски език(първи и втори чужд), „Туризъм”, ГГФ, преподавател – доц. д-р Цветана Ралева

125

04.09.2017

10.00 ч.

Руски език за специалностите „Балканистика”, I курс, и „Българска филология”; I курс, преподавател – ас. Людмила Павлова

124 24.08.2017 09.00 ч.

Втора специалност „руски език”, преподавател

ас. Любомир Жилев

 

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

130 каб.

28.08.2017

14.00 ч.

Руска литература на XX век, РФ и БФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130 каб.

28.08.2017

14.00 ч.

Съвременна руска литература и култура, IVкурс, РФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130 каб.

31.08.2017

09.00 ч.

Руски фолклор и етнология, I курс, РФ

доц. д-р Илиана Чекова

130 каб.

31.08.2017

09.00 ч.

Стара руска литература, I курс, РФ

доц. д-р Илиана Чекова

130 каб.

07.09.2017

09.00 ч.

Руска литература на XVIII век, II курс, РФ

проф. д-р Ангелина Вачева

124

29.08.2017

09.00 ч.

Руска литература на XIX век, III курс, РФ

проф. д-р Ангелина Вачева

ас. Пролет Паунова

129 каб.

08.09.2017

09.00 ч.

Руска класическа литература, „Славянски филологии”

проф. д-р Ангелина Вачева

129

04.09.2017

09.30 ч.

Руска литература на XX век, II курс, БФ, задочно обуч.

гл. ас. д-р Галина Петкова

129

01.09.2017 или

02.09.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, редовно и задочно обуч.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова

гл. ас. д-р Галина Петкова

130

31.08.2017

09.00 ч.

СИД „Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането”, БФ, задочно обучение

доц. д-р Илиана Чекова

 

 Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

147А

05.09.2017 г.

10.30 ч.

Изпит по Методика на обучението по български език – за БФ ро, зо, СИД – проф. А. Петров

126 А

11.09.2017 г.

10 ч.

Изпит по Методика на обучението по български език – за

СлФ, СИД – проф. Т. Ангелова

126 А

7.09.2017 г.

10 ч.

Изпит по Методика на обучението по литература за СлФ, СИД ро и зо – проф. В. Атанасов

126 А

9.09.2017 г.

10 Ч.

Изпит по Методика на обучението по литература за СлФ, СИД ро и зо

проф. В. Атанасов

247А

28.08.2017 г.

14 ч.

Изпит по Методика на обучението по литература – за БФ ро, зо, магистри –

проф. А. Дамянова

147А

30.08.2017 г.

13 ч.

Изпит по Методика на обучението по руски език –

доц. А. Радкова

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

       

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

 

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

28 каб.

(Ректорат)

04.09.2017 г.

09:00 ч.

гл. ас. д-р Радослав Спасов – Българска цивилизация

77 каб.

ФЖМК

05.09.2017 г.

09:00 ч.

ас. Елена Руневска-

ФЖМК първи и втори курс

119

07.09.2017 г.

10:00 ч.

гл. ас. Венера Байчева– МФ

119

07.09.2017 г.

10:00 ч.

гл. ас. д-р Весела Шушлина –трети курс ФЖМК

119

07.09.2017 г.

11:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева-

първи и трети курс МО и Право

119

08.09.2017 г.

13:00 ч.

ас. Станка Панова

(всички специалности)

 

 

Педагогика за БФ - редовно обучение - 08.09.2017 г., 10.00 ч., 57 каб.

 

Психология за СФ - 01.09.2017 г., 8.30 ч., 160 ауд.

 

Психология за БФ - редовно обучение - 03.09.2017 г., 10.00 ч., 21 зала, южно крило