1. Магистърска програма „Руска литература, култура и художествен превод” russia2

 

За повече информация се обръщайте към

доц. д-р Румяна Евтимова, ръководител на магистърската програма

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Ангелина Вачева, научен секретар на магистърската програма

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 2. Участие на Катедрата по руска литература в други магистърски програми

 

2.1. „Балканите и Русия (история, култура, политика)” (Катедра по история на Византия и балканските народи, Исторически факултет)

 

Balkan topo enМагистърската програма „Балканите и Русия (история, култура, политика)” е фокусирана върху историята и съвременното развитие на отношенията между Балканите и Русия, интерпретирани през различни призми, сред които тези на културата и литературата. Програмата дава възможност на магистрантите да изучават интензивно руски език и един балкански език по избор. Двусеместриалният учебен план предвижда обучение на бакалаври специалисти (професионално направление „история и археология”) и неспециалисти (професионални направления, различни от „история и археология”). Магистърската програма е действаща от учебната 2011-2012 година.

 

Лекционни курсове, водени от Катедрата по руска литература:

-     „Руска културна история (ХІV-ХХІ век)”

-     „Балканите в руската култура”

-     „Руски културни стереотипи, обществени представи, литературни образи”

-     „Власт, обществено мнение, литература”

-      „История на жените. Жените в руската култура (ХVІІІ-ХХІ век)”

 

 

За повече информация се обръщайте към

гл. ас. д-р Галина Петкова, координатор на програмата от страна на ФСлФ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.2.   Литература, кино и визуална култура” (Катедра по теория на литературата, Факултет по славянски филологии) 

 

rokbox-head

 

-  „Руската литературна класика от ХІХ век в киното: принципи на екранна адаптация” 

-  „Руска литература (ХVІІІ-ХХІ в.)” (за неспециалисти филолози)

 

За повече информация се обръщайте към

доц. д-р Людмил Димитров, ръководител на магистърската програма

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.