Uncategorised

 

 

СУ “Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра „Славянско езикознание“

Катедра „Славянски литератури“

 

 

Международна научна конференция по случай 30-тата годишнина на специалността словашка филология в

СУ “Св. Климент Охридски“

 

СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАКИСТИКА – КООРДИНАТИ И ВЕКТОРИ

София, 28.04.2021

 

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Сряда 28.04.2021 – Официално откриване на конференцията

9.00 – 9.10 Румен Радев, президента на РБ

9.10 – 9.20 проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

9.20 – 9.30 Рудолф Шустер, бивш президент на СР и почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“

9.30 – 9.35 доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии

9.35 – 9.40 Мануел Корчек, посланик на Словашката република в България

9.40 – 9.45 Милан Ян Филип, председател на Института за словаците живеещи зад граница

9.45 – 9.50 доц. д-р Радослав Щефанчик, декан на Факултета по приложни езици към

Икономическия университет в Братислава

9.50 – 9.55 инж. Катарина Конярикова, председател на Сдружението на словаците от България

 

Oficiálna časť + plenárne zasadnutie + SEKCIA 1

Topic: Oficiálna časť + plenárne zasadnutie + SEKCIA 1

Time: Apr 28, 2021 09:00 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81374613288?pwd=TWtmTWRrbjFZTElBdzFPTDVPcTZ6UT09

 

Meeting ID: 813 7461 3288

Heslo: 925678

 

9.55 – 10.00 информация по организационни въпроси  (Величко Панайотов)

                       

Пленарно заседание, Председател: Величко Панайотов

10.00 – 10.20 – Mária Dobríková Univerzita Komenského v Bratislave. Dialóg kultúr. Bulharská literatúra v dejinách umeleckého prekladu na Slovensku

10.20 – 10.40 - Jana Pekarovičová, Univerzita Komenského v Bratislave. Studia Academica Slovaca ako vektor zahraničnej slovakistiky

10.40 – 11.00 - Маргарита Младенова, СУ „Св. Климент Охридски“. Притежателни глаголи в българския и словашкия език

11.00 – 11.15 - Дискусия

 

11.15 – 11.30 - Пауза

 

  1. секция – Словашкият език в европейски контекст

 

Сутрешно заседание, Председател: Pavol Odaloš

11.30 – 11.45 - Ľubomír Kralčák, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dynamika spisovnej variety súčasnej slovenčiny

11.45 – 12.00 - Renáta Hlavatá, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dynamika jazyka v slovenskej printovej publicistike

12.00 – 12.15 - Jozef Pallay, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko. Hybridizácia súčasnej slovenčiny

12.15 – 12.30 - Samuel Koruniak, Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne. Začiatok divergentného vývinu spisovnej slovenčiny vo vojvodinskom prostredí

12.30. – 12.45 - Konstantin Lifanov, Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova. Miesto budapeštianskeho almanachu Zora v dejinách spisovnej slovenčiny

12.45 – 13.00 - Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Ľubomír Kralčák

13.30 – 13.45 - Pavol Odaloš, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Modelovania a modely muzikoným

13.45 – 14.00 - Martina Grčević, Sveučilište u Zagrebu. Problematika lexikografického spracovania medzijazykových homoným

14.00. – 14.15 - Veronika Gondeková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Modelová analýza vlastných mien internetových médií na Slovensku

14.15 – 14.30 - Gabriel Rožai, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Synchrónne modely a modelovanie vlastných mien plemien hospodárskych zvierat

14.30 – 14.45 - Vladimíra Vrajová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Názvy vybraných výživových doplnkov a voľnopredajných liekov na Slovensku

14.45 – 15.00 - Дискусия

 

15.00 – 15.15 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Martina Grčević

15.15 – 15.30 - Peter Karpinský, Prešovská univerzita v Prešove. Problematika zápisu toponým z oblasti východného Slovenska v textoch z konca 19. a začiatku 20. storočia

15.30 – 15.45 - Цветанка Аврамова, СУ „Св. Климент Охридски“. Словообразувателната транспозиция през погледа на словашките дериватолози

15.45 – 16.00 - Евгения Митева, СУ „Св. Климент Охридски“. Проблеми при употребата на граматическата категория число при съществителните имена от м.р. в български език и словашки език

16.00 – 16.15 - Десислава Павлова, СУ „Св. Климент Охридски“. Formatívna úloha slovesných predpôn v slovenskom a bulharskom jazyku. Perfektivizácia

16.15 – 16.30 - Дискусия

 

16.30 – 16.45 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Цветанка Аврамова

16.45 – 17.00 - Mária Rendárová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Frazémy v kontexte kultúry

17.00 – 17.15 - Dominika Kubišová, Masarykova univerzita Brno. Čo hovoria slovenskí politici na Facebooku o pandémií covid-19?

17.15 – 17.30 Miloš Horváth, Univerzita Komenského v Bratislave. Koronojazyk – jazykové inovácie vyvolané koronakrízou a ich vplyv na spisovnú slovenčinu

17.30 – 17.45 - Маринела Младенова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Ковид-пандемията и езикът на медиите (Някои словашко –български паралели)

17.45 – 18.00 - Miglena Mihaylova-Palanska, Univerzita Komenského v Bratislave. Словашки символи в етнолингвистичен аспект

 

18.00– 18.30 – Дискусия

 

 

SEKCIA 2

Topic: Sekcia 2

Time: Apr 28, 2021 11:30 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86480636788?pwd=eE45eHNtNVJ4NDBoUDNGaUYvQWZCZz09

 

Meeting ID: 864 8063 6788

Heslo: 104524

 

  1. секция – Словашката литература в европейски контекст

 

Сутрешно заседание, Председател: Добромир Григоров

11.30 – 11.45 - Магдалена Костова-Панайотова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Концепцията на словашкия литературовед Д. Дюришин в светлината на съвременното сравнително литературознание

11.45 – 12.00 - Martina Taneski, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Hollého Slováci a slovanstvo v kontexte európskeho literárnohistorického diania

12.00 – 12.15 - Anna Peskova, Ruská akadémia vied (Moskva). Slovensko-ruské vzťahy v dráme a divadle prvej polovice 20. storočia

12.15 – 12.30 - Milan Kendra, Prešovská univerzita v Prešove. Mladý prozaik L. Nádaši (Ján Grob) a sociologická estetika – korešpondencie a inšpirácie

12.30. – 12.45 - Ľubica Blažencová, Univerzita Komenského v Bratislave. Kultúrne bariéry pri percepcii slovenskej literatúry pre cudzincov

12.45 – 13.00 - Дискусия

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател:  Vasil Gluchman

13.30 – 13.45 - Добромир Григоров, СУ „Св. Климент Охридски“. Kollárova myšlenka slovanské vzájemnosti - přehodnocení jejího historického významu bulharskou univerzitní slavistikou v první polovině 20. stol.

13.45 – 14.00 - Велимира Божилова-Стоянова, СУ „Св. Климент Охридски“. Literárny debut v 60. rokoch  20. storočia ako výzva pre spisovateľov

14.00. – 14.15 - Gabriela Mihalková, Prešovská univerzita v Prešove. Slovenská poviedka – genologická analýza podôb poviedky zo 60. rokov 20. storočia

14.15 – 14.30 - Peter Tollarovič, Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská poézia vo vydavateľskom diele Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme

14.30 – 14.45 - Vasil Gluchman, Prešovská univerzita v Prešove. Reflexie etiky a morálky v Kollárovom diele Pamäti z mladších rokov života

14.45 – 15.00 - Дискусия

15.00 – 15.15 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Gabriela Mihalková

15.15 – 15.30 - Ľudmila Širokova Ruská akadémia vied (Moskva). Scenáre nepriaznivých osudov: sociálno psychologické aspekty súčasnej slovenskej prózy

15.30 – 15.45 - Martina Petríková, Prešovská univerzita v Prešove. Európske výtvarné umenie ako inšpirácia v literárnej tvorbe Jany Bodnárovej

15.45 – 16.00 - Marcel Forgáč, Prešovská univerzita v Prešove. Auto/biografický aspekt tvorby Ivany Dobrakovovej

16.00 – 16.15 - Peter F. ‘Rius Jílek, Univerzita v Záhrebe. Inklúzia rodovo-sexuálnych identít v poviedkach Barbory Hrínovej zo zbierky Jednorožce

16.15 – 16.30 Славея Димитрова,  СУ „Св. Климент Охридски“. Славизъм и национална идея през Възраждането (чешко-словашки контексти)

16.30 – 16.45 – Дискусия

 

 

SEKCIA 3

Topic: Sekcia 3

Time: Apr 28, 2021 11:30 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86752856493?pwd=Nld6NG1tSXVDaFdVRXNzbloyMUVwdz09

 

Meeting ID: 867 5285 6493

Heslo: 791074

 

  1. секция – Словашкият език и преводът като езиков и културен феномен

 

Сутрешно заседание, Председател: Владимир Пенчев

11.30 – 11.45 - Jarmila Opalková, Prešovská univerzita v Prešove. Súčasný slovenský jazyk a kontaktná lingvistika (Dynamika slovnej zásoby z prekladateľskej perspektívy)

11.45 – 12.00 - Радост Железарова, СУ „Св. Климент Охридски“. Художествените преводи от словашки на български – подходи и решения

12.00 – 12.15 - Ирена Димова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Към проблема за „губещото се“ при превода (Върху българската преводна рецепция на творчеството на словашкия автор Ян Ондруш)

12.15 – 12.30 - Mariana Hrašková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Vektory komunikácie literatúry pre deti a mládež (Slovenské knihy v prekladoch od 90. rokov)

12.30 – 13.00 - Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Jarmila Opalková

13.30 – 13.45 - Владимир Пенчев, Райна Рождественска, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Намерени в превода (езикът на благотворителността в български и словашки вариант)

13.45 – 14.00 - Lucia Gibľáková, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Slovenčina a preklad ako jazykový a kultúrny fenomén

14.00. – 14.15 - Renáta Pavlová, Institut für Slavistik, Universität Regensburg. Sémantická kohéznosť novely Prechádzka v strojovom preklade

14.15 – 14.45 - Диана Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“. Úskalia prekladu technických dokumentov (na slovenskom a bulharskom materiáli)

14.45 – 15.00 – Дискусия

 

 

SEKCIA 4

Topic: Sekcia 4

Time: Apr 28, 2021 11:30 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88152317901?pwd=RHVUU2gxU3MwMC9QNC8xT0FTa2NZUT09

 

Meeting ID: 881 5231 7901

Heslo: 058199

 

Секция 4 Výučba slovenčiny (ako cudzieho jazyka)

 

Сутрешно заседание, Председател: Eva Tibenská

11.30 – 11.45 - Jana Kesselová, Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Prešovská univerzita v Prešove. Prirodzená morfológia ako metodologický stimul pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka

11.45 – 12.00 - Eva Tibenská, Univerzita v Ľubľane, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sémantická syntax slovenčiny z pohľadu vyučovacieho procesu

12.00 – 12.15 - Mária Imrichová, Prešovská univerzita v Prešove. Propriálny subsystém slovenčiny s poukazom na problémy ortografie a jeho výučba na hodinách slovenčiny ako cudzieho jazyka

12.15 – 12.30 - Надежда Сталянова, Елена Крейчова, СУ „Св. Кл. Охридски“, Масариков университет, Бърно, Чехия. Специализираните речници в помощ на дидактическата работа студенти слависти

12.30 – 12.45 - Даниела Константинова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Академична комуникация и учтивост

12.45 – 13.00 - Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Jana Kesselová

13.30 – 13.45 - Елена Крейчова, Масариков университет, Бърно. Словашките студенти, изучаващи български в Бърно – специфики и предизвикателства

13.45 – 14.00 - Jasna Uhláriková, Daniela Marčoková, Univerzita v Novom Sade. Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka na Univerzite v Novom Sade

14.00. – 14.15 - Stanislava Spáčilová, Prešovská univerzita v Prešove. Frekventované chyby v používaní verb v ústnych prejavoch ukrajinských študentov hovoriacich po slovensky (longitudinálny výskum)

14.15 – 14.30 - Lenka Ježó Garančovská, Veľkotarnovská univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Tarnove (Bulharsko). Využitie audiovizuálneho materiálu vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka (výsledky dotazníkového prieskumu)

14.30 – 14.45 - Дискусия

 

14.45 – 15.15 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Елена Крейчова

15.15 – 15.30 - Michaela Mošaťová, Jana Výškrabková, Univerzita Komenského v Bratislave. Reflexia dištančnej výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka na univerzitných pracoviskách

15.30 – 15.45 - Helena Ľos Ivoríková, Univerzita Komenského v Bratislave. Posúvanie hraníc stereotypov vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka

15.45 – 16.00 - Katarína Nevrlová, Univerzita Komenského v Bratislave. Eliminácia diskriminačných prvkov v tvorbe testov zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

16.00 – 16.15 - Barbara Çoban, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Klady a zápory kurzov slovenčiny organizovaných jazykovými školami

16.15 – 16.30 - Дискусия

 

16.30 – 16.45 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Даниела Константинова

16.45 – 17.00 - Radoslav Ďurajka, Univerzita Komenského v Bratislave. Niekoľko poznámok o slovenčine v nefilologickom odbore

17.00 – 17.15 - Владимира Башир Гечова, СУ „Св. Климент Охридски“. K problematike morfosyntaktických chýb v písomných prejavoch Neslovanov učiacich sa po slovensky

17.15 – 17.30 Полина Николова, СУ „Св. Климент Охридски“. Омонимия и интерференция при обучението по български и словашки като чужд език на лексикално равнище

17.30 – 17.45 - Владимир Иванов, СУ „Св. Климент Охридски“. Терминографски за футбола, или кой всъщност е Царят на спортовете

17.45 – 18.00 – Величко Панайотов, СУ „Св. Климент Охридски“. Miesto slovenčiny a jazykovedných slovakistických disciplín v procese výučby na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii

18.00 – 18.15 - Дискусия

 

 

 

 

МИТ И ФОЛКЛОР. МОДЕЛИ НА СВЯТ

СИД

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ ИЛЧЕВСКА

 

 (анотация)

Предложението за СИД “Мит и фолклор” е продиктувано от желанието ми студентите да получат по-задълбочена и детайлна представа за динамиката на отношенията между двете системи на мислене и моделиране на свят.

Тръгва се от презумпцията за древната митология като синкретично единство, което включва религия, донаучни философски представи, изкуство (преди всичко словесно). Митът се възприема като средство за изразяване на някои вечни психологически нагласи и устойчиви културни модели, като предлогична символна система.

Свързан е с обредния живот и се отлива в комплекс от практики, чиято прагматична функция е регулирането и поддържането на определен природен и социален порядък.

Древният мит и ритуал се разглеждат като всеобхватна форма, която е способна да въплъти най-фундаменталните черти на човешкото мислене, социално поведение и художествена практика.

Митологията – поради изначалната си символичност, особено във връзка с дълбинната психология – се оказва удобен код за разшифроване на някои общи модели, които обясняват света и задават нормативността на личното и обществено поведение, за “разчитането” на различните маски, зад които се крие повторяемостта на устойчиви културни стереотипи.

Лекционният курс очертава основни типологични ядра, през които се разчитат митологичните прамодели и фолклорните им прекодирания. Идеята е да се набележат контурите на общия индоевропейски модел на хората и боговете. В този контекст се поставят въпросите за митическото време и неговите “парадигми” (митове за сътворението, етиология на социума), за семиотичните митологически координатни модели (бинарни опозиции, “великата верига на битието”, цифрова символика, геометрични форми) и тяхното отливане във фолклорната култура. Обръща се специално внимание на някои митологични образи и фолклорните им “версии”. Проследяват се принципни взаимодействия между предхристиянските “матрици” и християнското им пресемантизиране.

 

В програмата се отделя време за теоретично обглеждане на мита (време, пространство, герои), за мигрирането на митични сюжети, за повторяемостта на митологичните архетипи.

Особено внимание се обръща на дискусиите около митологията на древните славяни. Важен корпус от лекционния курс е фокусиран върху българската народна митология. Разглеждат се въпросите за нейните източници и интрепретации, споменават се и разсъжденията, свързани с типовете реконструкции. Набелязват се основни тематични кръгове и символни послания. Спояващ модул е полагането на митологията в проблемните зони между религията, философията, психологията, изкуството и фолклора. Проследява се динамиката на въвличане на определени митологични модели в литературни произведения. Аргументира се десакрализирането на високата прамитология и разрояването й във фолкорните жанрове, основно в приказката, легендата и епоса.

 

СИД “МИТ И ФОЛКЛОР”

(програма)

 

Мит и митология

Типологични модели в научните интрепретации на мита.

Древни култови практики.  Видове митологии. Индоевропейският културен ареал и митологичното наследство. Принципи на митологичното моделиране на света. „Платоновска” структура на мита.

Време, пространство, герои.

Основни културни реалии и символи: битие-небитие, хаос-космос, сакрално-профанно, център-периферия,  успоредяване на космическо, социално и индивидуално и др.

Механизми за регулиране на социалния живот на общността. Типове социални и психически пространства.

Процесите на „десакрализация” на мита. Отливането на мита в жанровете на приказката, епоса и легендата. Типологични и генетични причини.

Мит, обред, ритуал. Проблемът за устойчивостта и динамиката на мита и ритуала.

Ментални структури, архетипи. Вековна духовна енергия. Архетипални теории.

Обредно, митологично и художествено време и пространство.

Отношението между "мит" и "поезия" в общотипологически и конкретно-исторически измерения

 

Мит, религия, фолклор. Религията в антропологическа перспектива

Взаимна дифузия и разграничаване на понятията.

Общи възгледи. Поява и развитие на религиозните вярвания. Теоретични обяснения. Проблемът за „предначалните” религии. Отношението мит-религия.

Анимизъм, тотемизъм, антропоморфизъм. Шаманистични практики.

Връзка между типа общество и типа религиозна система.

Сходства на световните религии.

Специфика на съотношението между християнски и предхристиянски слоеве в българския фолклор. Типология на взаимодействията.

 

 

Славянска митология. Митология на древните траки. Прабългарска митология.

 

Пантеон. Типове божества. Основни функции и атрибути. Проблемът за надеждността на реконструкциите.

 

 

Българска народна митология.

 

Източници, интерпретация, проблеми. Реконструкции.

 

Типология на митологично-религиозните наслоения, които се проектират в  българския фолклор.

 

 

 

Студентката Ивана Иванова (IV курс „Славянска филология“, украински профил) спечели трето място на престижния международен конкурс за рецитация на украинска поезия в гр. Познан

 

На 12 март 2019 година в Познанския университет „Адам Мицкевич“ се проведе  Международен конкурс по рецитация на украинска поезия, в който участваха студенти от шест страни: България, Германия, Полша, Сърбия, Хърватия и Чехия. Софийския университет „Свети Климент Охридски“ представиха студентките от „Украинска филология“ Ралица Пенева (5 курс) и Ивана Иванова (4 курс). Ивана Иванова спечели трето място с рецитацията на стихове на Лина Костенко "Розкажу тобі думку таємну" и стихотворението "Ці двоє напевно якісь ненормальні..." от Юрий Издрик.

 

Българска виртуална украинистика

 

 

Награда за сонет

 

На 2 август 2018 г. Всебългарски конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет“ от Община  Вършец ’2018, с жури: Бойко Ламбовски – председател, Мартен Калеев и проф. Румяна Л. Станчева връчи Първа награда на Петър Кацаров за „Аз ли???“ и Отличия на:  Калин Михайлов за „Студен сонет“, Константин Лаков за „Поети и жени“ и Христина  Главанова за „Есента е жена“.

 

Сборник със сонети на участници в конкурса