Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

Аспекти на дислокацията на прякото допълнение

в дясната периферия на глаголната фраза (на базата на материал

от староанглийски и старобългарски източници)

 

Яна Чанкова, Лъчезар Перчеклийски

 

Във фокуса на тази статия попада вид незадължителна дислокационна операция (VP-internal Scrambling), при която прякото допълнение се придвижва с цел прикрепване (adjunction) в дясната периферия на глаголната фраза, в резултат на което се генерира словоред от типа V-DO(Acc)-IO(Dat). Изследван е корпусен материал от староанглийски и старобългарски източници при приложението на интегриран минималистичен подход. Дискусията започва с кратък коментар на основните характеристики на базовия словоред с оглед на атестирани V-IO(Dat)-DO(Acc) конструкции в двата езика и преминава към анализ на начините, по които фактори като фокус, акцент, определеност, синтактична тежест, морфологичен статус, одушевеност, идиоматичност допринасят за допустимостта на модифицирания словоред, а също и на начините, по които тези фактори интерферират с основните принципи за линеаризация.

В резултат на изследването се правят изводи за вида на елементите, които могат да бъдат засегнати от спомената дислокация, вида на изходната и крайната позиция на ex-situ елементите, вида на генерираната структурна конфигурация и начина на проверяване на структурния падеж.

Доказва се, че линейната реализация на елементите в староанглийски и старобългарски се определя в по-голяма степен от информационно-структурни фактори отколкото от принципите за линеаризация. Дислокацията, известна като VP-internal Scrambling е свързана с множество информационно-структурни/ прагматични ефекти, напр. тя опосредства начина, по който семантичните роли корелират с реда на реализация на елементите, като извиква известни, специфични, топикални, дефокализирани интерпретации или обратно като предизвиква нови, контрастни, фокусирани или емфатични интерпретации. В този ред на мисли спомената дислокация може да бъде провокирана от възможно несъответствие между каноничната позиция на изреченския фокус и позицията на действително фокусирания елемент.

 

 

Аспектуалните характеристики на залога в древните индоевропейски езици. (Произход и типологични особености)

(Част III)  [1]

 

Никола Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Реконструкции доиндоевропейского языка дают нам возможность взглянуть в первую очередь на формальную и лексическую сторону языка, раскрывая главным образом основные функционально-семантические характеристики его системы. За 120 лет, прошедших с момента публикации работы Бругмана и Дельбрюка (1886–1900) «Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen», наиболее всеобъемлющей работы по индоевропейскому морфосинтаксису, через сравнение и типологические параллели исследователи приходят к консенсусу по различным вопросам. Данное исследование  представляет собой попытку вписаться в этот контекст путем изучения системных связей между лексическим аспектом, перфектом и возникновением залога. Для этой цели рассматриваются особенности залога и аспекта во всех древних индоевропейских языках и прослеживается их развитие с учетом зарегистрированных изменений в системе перфекта. Выводы диахронического анализа связаны с возможным изменением языкового типа индоевропейской диатезы (с эргативного на номинативный) и служат для выявления некоторых структурных связей в индоевропейской диатезе. В заключение предлагается типология взаимоотношений диатезы и залога в индоевропейских языках, основанная на семантических признаках результативности и стативности.

 

The Proto-Indo-European reconstructions give us the opportunity to observe mostly the formal and lexical side of the ancestor language, revealing only the main functional-semantic features of its system. In the past more than 120 years since the first edition of Brugmann’s and Delbrück’s “Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen”, a major work the field of historical linguistics, the researchers reach a consensus on various morphosintactic issues by way of comparisons and typological contrasts. Thе present study attempts to fit in this context, examining the systemic links between lexical aspect, the Perfect and the emergence of voice. For this purpose, the aspect and voice features of all ancient IE languages are examined and their development is monitored in view of the registered changes in the perfect subsystem. The conclusions of the diachronic analysis are related to the possible change in the linguistic type of the IE diathesis (from ergative to nominative) and lead to the formulation of some structural relationships in the IE diathesis. Finally, a diathesis and voice typology in IE languages is proposed on the basis of semantic features such as resultative and stative.

 

Ключови думи: праиндоевропейски език, диатеза, залог, резултатив

Key words: Proto-Indo-European, diathesis, voice, resultative

 

[1] Осъществяването на настоящото изследване стана възможно благодарение на финансовата помощ, предоставена по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министерство на образованието и науката на България, на която авторът изказва своята най-искрена  признателност.

Продължение от бр. 3 на сп. Съпоставително езикознание.

 

БАЛКАНСКИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ЗАЕМАНЕ ОТ РОМСКИ: ГÀДЖЕ < GADŽÓ И ΓΚΟΜΕΝΑ < GOMÍ

 

Биргит Игла

София

 

Исходя из наблюдаемой в болгарском и греческом языках семантической близости между ‘гадже’ и ‘γκóμεν‑α/ -ος’, можно сделать предположение о существовании параллели между данными двумя словами и в плане диахронии. Происхождение болгарского слова / гáдже/ из языка ромá (цыганского языка) трудно поставить под сомнение, в то время как проведенные этимологические исследования греческого слова /γκóμεν‑α/ -ος/ являются далеко не убедительными. В статье выдвинута гипотеза, что как болгарское, так и греческое слово происходят из языка ромá.

On the basis of the observed semantic closeness in Bulgarian and Greek between ‘гадже’ (gadzhe, ‘girlfriend’) and ‘γκóμεν‑α/ -ος’ it is assumed that there are running parallels between the two words diachronically. While it is clear beyond any doubt that the Bulgarian word ‘гадже’ (gadzhe, ‘girlfriend’) has been derived from a Romani lexeme, the etymological research on the Greek word /γκóμεν‑α/ -ος/ is far from conclusive and convincing. The paper promotes and supports the hypothesis that both words share a Roamni origin.

Ключови думи: ромски, балкански езици, заемане, адаптиране

Key words: Romani, Balkan languages, borrowing, adaptation

 

АСПЕКТУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАЛОГА

В ИНДОЕВРОПЕЙСКОТО СЕМЕЙСТВО.

КРАТКА ПАНОРАМА. ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКИ И АНАТОЛИЙСКИ ЕЗИЦИ

 

 

Никола Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Реконструкции доиндоевропейского языка дают нам возможность взглянуть в первую очередь на формальную и лексическую сторону языка, раскрывая главным образом основные функционально-семантические характеристики его системы. За 120 лет, прошедших с момента публикации работы Бругмана и Дельбрюка (1886–1900) «Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen», наиболее всеобъемлющей работы по индоевропейскому морфосинтаксису, через сравнение и типологические параллели исследователи приходят к консенсусу по различным вопросам. Данное исследование  представляет собой попытку вписаться в этот контекст путем изучения системных связей между лексическим аспектом, перфектом и возникновением залога. Для этой цели рассматриваются особенности залога и аспекта во всех древних индоевропейских языках и прослеживается их развитие с учетом зарегистрированных изменений в системе перфекта. Выводы диахронического анализа связаны с возможным изменением языкового типа индоевропейской диатезы (с эргативного на номинативный) и служат для выявления некоторых структурных связей в индоевропейской диатезе. В заключение предлагается типология взаимоотношений диатезы и залога в индоевропейских языках, основанная на семантических признаках результативности и стативности.

The Proto-Indo-European reconstructions give us the opportunity to observe mostly the formal and lexical side of the ancestor language, revealing only the main functional-semantic features of its system. In the past more than 120 years since the first edition of Brugmann’s and Delbrück’s “Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen”, a major work the field of historical linguistics, the researchers reach a consensus on various morphosintactic issues by way of comparisons and typological contrasts. Thе present study attempts to fit in this context, examining the systemic links between lexical aspect, the Perfect and the emergence of voice. For this purpose, the aspect and voice features of all ancient IE languages are examined and their development is monitored in view of the registered changes in the perfect subsystem. The conclusions of the diachronic analysis are related to the possible change in the linguistic type of the IE diathesis (from ergative to nominative) and lead to the formulation of some structural relationships in the IE diathesis. Finally, a diathesis and voice typology in IE languages is proposed on the basis of semantic features such as resultative and stative.

 

Ключови думи: праиндоевропейски език, диатеза, залог, резултатив

Key words: Proto-Indo-European, diathesis, voice, resultative

 

Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

съвместно с Фондация rech„Проф. Д-р Максим Младенов“


Редакционна колегия: Василка Радева (главен редактор), Йорданка Холевич, Христо Холиолчев, Неда Павлова, Георги Колев (уредник)


Списание „Българска реч“ е популярно научно списание за езикознание и езикова култура. Списанието започва да излиза през 1995 г. като първоначално се издават 4 книжки годишно, а от 1997 г. се публикуват както научни, така и научно-популярни текстове. Рубриките в списанието са: “Езикова култура”, “Език и общество”, “Език и стил”, “Език и реч”, “Етнокултура и реч”, “Българското словно богатство”, “Българският език и неговите диалекти”, “Из историята на българския език, “Имена в българското езикознание”, “Хроника”, “Рецензии”.


Списанието е ориентирано към широка аудитория от ученици, учители, студенти в всички, които се интересуват от проблемите на съвременния български книжовен език.