Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

За японските заемки в българския език

 

Антон Андреев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Статья занимается вопросом японских заимствований в болгарском языке. В основной части представлено место японского языка среди языков мира, главные особенности японской фонологии, лексические слоя и основные модели словообразования в японском, роль языков посредников при заимствовании, семантические области, в которых встречаются заимствования и примеры дублетности. В приложении представлен словарь основных японских заимствований в болгарском языке.

 

The paper introduces the topic of Japanese loan-words in Bulgarian. The main text touches upon the place of Japanese among world languages, the main characteristics of its phonological system, its lexical layers and their respective word-formation patterns, some mediator-languages that have been important in borrowing from Japanese, as well as well as existing variation within the same loan-word. A glossary appendix introduces some of the Japanese loan-words attested in Bulgarian.

 

Ключови думи: български език, японски език, заемки

 

 

 

ЗАЛОГОВИ ЗНАЧЕНИЯ В РАННИТЕ ДЕТСКИ

ИЗКАЗВАНИЯ И АБСТРАКТНОТО ПОНЯТИЕ СУБЕКТ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

 

Юлияна Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

В статье рассматривается одна из важных проблем психолингвистики развития: в какой степени ранние детские высказывания имеют синтаксическую основу или отражают отношения между семантическими единицами. Многие исследователи считают, что дети переходят от семантической репрезентации предложения к синтаксической. Если ранние детские высказывания имеют семантическую основу, то субъективная позиция в них должна быть связана только с семантикой агентива. Изучение залоговых отношений в высказываниях детей, овладевающих болгарским языком (в возрасте до 3 лет), установило наличие возвратных, пассивных и безличных глагольных форм в соответствующих синтаксических конструкциях. Таким образом, можно предположить, что болгарские дети еще до трехлетнего возраста связывают позицию субъекта предложения с разными семантическими ролями (агентивом, пациенсом, объективом и экспериенцером) – т.е. в их языковой компетенции существует абстрактное синтаксическое понятие субъекта предложения. Объяснение раннего появления возвратных, пассивных и безличных предикатов следует искать в особенностях болгарского языка (как одного из славянских языков), который достаточно четко и прозрачно маркирует отношения залога.

 

The paper discusses one of the important issues of the developmental psycholinguistics: to what extent are young children’s utterances syntactically based or are they semantically motivated. Some researchers claim that children start with semantic representations, which are later replaced by syntactic ones. If children’s early utterances are semantically based, then the syntactic subject should always have the semantic function of agent. The analysis of voice structures in the utterances of children (aged 1;6 to 3;0) acquiring Bulgarian, reveals the production of reflexive, passive and impersonal constructions. Hence, we can suppose that Bulgarian children before the age of 3;0, associate the syntactic subject with different semantic roles (e.g. agent, patient, experiencer, etc.), i.e. we can credit children’s linguistic competence with the abstract syntactic notion of subject. The early appearance of reflexive, passive and impersonal predicates in the speech of young Bulgarian children can be due to the language specific overt marking of voice in Bulgarian (as one of the Slavic languages).

 

Ключови думи: синтактична/семантична основа на ранните детски изказвания; рефлексивни, пасивни, безлични предикати; субект на изречението; семантични роли.

 

Keywords: syntactic vs. semantic base of young children’s utterances; reflexive, passive, impersonal predicates; syntactic subject; semantic roles.

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

 

І. Оформяне на статиите

 

 

Ръкописите се представят на хартиен носител и се изпращат по електронната поща на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Обемът на статиите не бива да надхвърля 30 000 знака. Под заглавието се изписва името на автора и градът, в който работи. Към всеки ръкопис се прилагат кратка анотация (до 1 400 знака) на български, руски и английски език и до пет ключови думи на езика, на който е написана статията. Статиите, написани на езици, различни от българския, трябва да са придружени от резюме на български език, непосредствено след текста на статията. Цитирането в статията следва модела автор – година – страници, както в (Палига 2006: 56). Бележките под линия се индексират с нарастваща номерация за цялата статия, като всяка бележка трябва да се появява в края на страницата, на която е индексирана. В края на ръкописа се привежда библиография, която е използвана и цитирана в текста, подредена по азбучен ред, а след нея - електронен адрес на автора. В раздела библиография не се допускат съкращения на заглавия на трудове, периодични издания и градове.

 

      Монография:

Атанасова и др. 1988: Т. Атанасова и др. Българско-английски речник. 4-то изд. София, Наука и изкуство, 1988.

Раден, Дирвен 2007: R a d d e n, G., R. D i r v e n. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing House, 2007.

Статия в сборник:

Бауърман 1982: Bowerman,M. Reorganization processes in lexical and syntactic development. – In: Wanner, E. L.R. Gleitman (eds.). Language acquisition: The state of art. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 319–346.

Статия в периодично издание:

Стоевски 2006: С т о е в с к и, А. За някои прояви на англоезичното влияние в домашната среда на софиянци. – Съпоставително езикознание, XXXI, 2006, № 1, 62-74.

Еванс и Левинсън 2009: E v a n s, N. and S. C. L e v i n s o n. The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. - Behavioral and Brain Sciences 32: 429-492.

             Рецензия:

Мърфи 2011 [рец.]: .M u r p h y, G. [review]. 2011. How words mean:Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. By Vyvyan Evans. Oxford: Oxford University Press. 2009. pp. xvii + 377. – Language 87/2, 393395.

Електронен източник:

Evans, V., Bergen, B. and Zinken J. (2007) The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview. at http://www.vyvevans.net/READER.htm (accessed 19 August 2009).

Корпус:

BNC: The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition). 2007. Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA:Davies, Mark. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 425 million words, 1990-present. Available online at http://www.americancorpus.org.

FrameNet at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Copyright 2000-2011, International Computer Science Institute.

 

II. Оформяне на рецензиите

              

Рецензиите се озаглавяват чрез точните библиографски данни на рецензирания труд. Имената на автора и градът, където работи, се изписват след текста на рецензията. Обемът на рецензиите не трябва да надхвърля 14 000 знака.

 

Б. П а р а ш к е в о в. Немски елементи в говора на банатските българи. [Университетска библиотека, № 452.] София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007. 302 с.

S. P a l i g a. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti, Fundaţia Evenimentul, 2006. 398 p.

И. С е д а к о в а. Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст. Москва, “Индрик”, 2007. 428 с.

 

 

Guidelines for contributors

 

 

I. Articles

 

The journal solicits and accepts only original, unpublished work. Articles can be written in Bulgarian, English, French, German, Russian and Spanish. Authors who submit manuscripts written in a language other than their native one are advised to have their manuscript carefully edited and proofread by a native speaker of the respective language. Manuscripts should be submitted both electronically and in a hard copy. Please, email manuscripts in Microsoft Word DOC format to the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hard copies should be mailed to the journal’s address. The message accompanying e-mail electronic submissions of anonymised manuscripts should indicate: (i.) title of the paper; (ii.) author’s first and last names; (iii.) affiliation, including the place of institution; and (iv.) author’s email address. Each submission should contain a short abstract (1 400 characters) in Bulgarian, English and Russian. Submissions should not exceed 30 000 characters. The abstract should be followed by a maximum of 5 keywords. The manuscript should be organized as follows: title; abstract; key words; text; references; appendices (if any). Correspondence and email address(s) of the author(s) should be typed at the end of the text. Manuscripts should be written in Microsoft Word, font size 12 pts., line spacing 1,5 and 2,5 cm margins. Footnotes should be in 10 pts., single spacing and should be included in the text. They should be indicated by superscript numbers in the text and be kept to a minimum. Footnotes should only be used for additional information and not to give bibliographical information.

References in the text should follow the usual author-date-page format: (Aarts 2011: 3-4). For multi-authored (three and more authors) works only the first author should be given followed by et al.: (Heine et al.). When referring to more than one work in single parentheses, the authors should be ordered alphabetically.

In the REFERENCES part of the manuscript authors are advised to follow the examples provided below:

 

Book

Seidlhofer, B. 2011. Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press.

Radden, G. and R. Dirven. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing House.

 

Article in book

Thornburg, L. and K. Panther. 2000. Why we subject incorporate (in English): a post-Whorfian view. In Pütz, M. and M. Verspoor (eds.) Explorations in Linguistic Relativity. 319-345. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Article in journal

Masini, Fr.. 2009. Phrasal lexemes, compounds and phrases: A constructionist perspective. - Word structure 2/2: 254 – 272.

Review article

Murphy, G. [review]. 2011. How words mean:Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. By Vyvyan Evans. Oxford: Oxford University Press. 2009. pp. xvii + 377. – Language 87/2: 393395.

Electronic sources should be cited as follows:

Evans, V., B. Bergen and J. Zinken. 2007. The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview. at http://www.vyvevans.net/READER.htm (accessed 19 August 2009).

Corpora:

BNC: The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition). 2007. Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA:Davies, M. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 425 million words, 1990-present. Available online at http://www.americancorpus.org.

FrameNet at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Copyright 2000-2011, International Computer Science Institute.

 

II. Reviews

 

Reviews should not exceed 14 000 characters. Reviews are entitled by a full bibliographical specification of the work under review as shown below:

F. S h a r i f i a n. Cultural Conceptualisations and Language, Theoretical framework and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 2011. pp. xvii. + 238.

S. P a l i g a. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti, Fundaţia Evenimentul, 2006. pp. 398.

 

 

 

 

 

 

Екипът на сп. "Филологически форум" подготви и публикува следните издания през първото полугодие

на 2018 г.:

 

Брой 7 на сп. "Филологически форум" с наслов "Славистичен калейдоскоп": https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-7/

Научен сборник "Езикови картини, типологии, трансформации" (съст. Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев) – том 5 от Библиотека "Международен филологически форум": https://philol-forum.uni-sofia.bg/library/international-philological-forum-volume-5/

 

Сп. „Филологически форум“ е индексирано в следните международни бази данни с научна информация

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL): https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1803

 

WorldCat.org: The World’s Largest Library Catalog: https://www.worldcat.org/oclc/1003921426&referer=brief_results#reviews

 

Academic Resource Index ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2367-8119

 

Slavistics Portal/ Портал славистики: https://slavistik-portal.de/en/zeitschriften/zdb-slavistik.html?detail=1140181548&title=Filologiceski-forum-chumanitarno-spisanie-za-mladi-izsledovateli-izdanie-

 

Изданието е в списъка на НАЦИД на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация: http://nacid.bg/bg/scientists/

probaУважаеми колеги,

 

Честита нова академична година!

 

От 1 март 2018 започваме работата по следващия том на Годишника за Факултета по славянски филологии, 103 за 2018 г. Очакваме Вашите статии и студии на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 28 февруари 2018 г. Заповядайте!

            Представяме ви изискванията за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на СУ „Св. Климент Охридски“ и в частност – на Годишника на Факултета по славянски филологии. Правилата са одобрени на заседание на Ректорския съвет (7.10.2013 г, Протокол № 30).

            За печат се приемат непубликувани в други издания оригинални статии, студии, хабилитационни лекции, части от монографии и научноизследователски трудове (дисертационни и хабилитационни) на академичния състав и докторантите на Факултета по славянски филологии.

            Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите.

            Kатедреният съвет определя рецензенти за предложените за публикуване ръкописи (без изплащане на хонорар). За хабилитационните лекции и частите от дисертационни и хабилитационни трудове на академичния състав и докторантите не се изисква рецензиране, а само одобрение от катедрения съвет. Одобрените ръкописи и електронният им вариант се придружават с една рецензия и с препис-извлечение от протокол на катедрения съвет за избор на рецензент (само в посочените случаи) и за одобряване на ръкописите (във всички случаи).    

            Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Уводната част включва следните параметри в два варианта – на български и на английски: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), катедра, абстракт от 10-12 реда и ключови думи. Ако езикът на ръкописа е различен от български и английски, изброените параметри се дават и на този език. Данните за контакт с автора (име, пощенски и/или електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.

            Цитирането в текстае(Влайкова, Кънева 1978), (Влайкова 1981: 307), (Peterson, Jonson 2000: 123–156). Използваната литература включва всички цитирани автори, подредени по азбучен ред, като имената се изписват с редовни букви без разрядка. Ако студията е на чужд език, най-напред се изписва за­падната литература, следвана от българската, и обратно.Използват се следните стандарти при оформянето на използваната литература:

 

За периодично издание:

Векилска 1993: Векилска, Б. Педагогически експерименти в съвременната епоха. – Год. СУ, ФНПП, 76, 1993, 15–20.

 

За книга:

Ривърс 1999: Ривърс, Франсин. Плодът на изкуплението. Прев. П. Ганев. Добрич, Менора Прес, 1999.

Сираков 1981: Сираков, Д. Статистически методи. С., Наука и изкуство, 1981.

 

За сборник:

Блох 1999: Блох, Е. Човешкото самоотчуждение. – В: Идеи и културология. Т. 3. Съст. Д. Гинев. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

 

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позво­ляват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Dlustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5).

 

            Ръкописът се представя в един книжен екземпляр и на електронен носител с рецензия и препис-извлечение от катедрения съвет до 01.03.2018 г. на секретаря на Годишника Снежана Филчева или на редактора на Годишника Елка Миленкова (каб. 132), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Годишникът се отпечатва в ограничен тираж за библиотечен обмен и за авторите. Електронният вариант се качва на интернет страницата на Университетската библиотека. http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22122. Последният излязъл брой е 101, очаква се до края на годината да се появи и 102. От 1999 г. годишникът излиза всяка година, индексиран е в НАБИС, а от 2017 г. е индексиран и в ceeol.

 

С колегиален поздрав:

проф. Гергана Дачева, доц. Добромир Григоров, доц. Калин Михайлов, проф. Маргарет Димитрова (гл. редактор), доц. Маргарита Младенова, доц. Николай Папучиев, проф. Ростислав Станков.