Данни

Заглавие Епистолия за неделята
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Епистолия за неделята

  [За текста]

  Научното дирене е установило, че апокрифът се разпространява в два основни варианта — Римски и Йерусалимски. По-стар е Римският вариант, който се споменава в Йерусалимския. Възниква на гр. език през втората половина на V в. или през първата половина на VI в. Йерусалимският вариант е създаден най-вероятно през VII в. също така на гръцки. Гр. образци на двата варианта са известни, публикувани от Василиев 1893. От римския вариант са познати също арменски, сирийски и латински версии. Основното съдържание на двата варианта е еднакво, но имат много различия в подробностите. Вторият вариант е по-обширен, посочва повече грехове, които ще бъдат наказани. Вариантите носят названието си не по мястото на възникването, а по мястото, където се появява посланието на бога. Първия път епистолията е изпратена в църквата “Петър и Павел” в Рим, а втория път в Йерусалимския храм.

  И двата варианта са известни на българите. Има основания да се смята, че в България те са преведени в периода Х—XI в. Апокрифът се споменава в Погодинов индекс: “Епистолия за неделята”. Той редовно се отбелязва и във всички по-късни ред. на ндекса на забранените книги (вж. Яцимирский, Библ. обзор, с. 46).

  Издания на текстове от двата варианта: Пыпин, Памятники 3, с. 150—153 (по сб. от XVIII в.); Тихонравов, Памятники II, с. 314—322 (по волоколамски часослов от XV—XVI в.); Вилинский 1902: 112—124 (по ркп. от XVI в. от ркп. сбирка на Григорович с разночет. по втори б. пр. и по един р. пр. от XVI в.); Вилинский 1905: 1—22 (по р. пр. от XV в.); Седельников 1932: 279—285 (по същия Кир.-Белозерски пр.), с. 286—294 (по Троицки пр. от XVI в.); Радченко 1904: 1—21 (по сб. от XVI в. от НБИВ, № 34); Франко, Апокрифи 4, с. 53—55 (по сб. от XVI в.), с. 56—61 (по сб. от XVIII в.), с. 49—53 (по пр. от XVI—XVII в.), с. 44—45 (по сб. от XVIII в.); Конир 1927–1928: 690—701 (по номоканон от XVII в. от ркп. сбирка на Шафарик с разночет. по б. преписи, издадени от Вилински); Лавров, Апокр. тексты, с. 152—162 (по дам. от XVIII в.).

  Изследване на апокрифа у Вилински, Конир (с. 308—334, с. 685— 699) и Седельников (с. 56—72).

  Отеро изброява 65 преписа от апокрифа, между които 10 в българските библиотеки. Преписите в България обаче се много повече. Ето някои от тях: Сб. № 1161, XVI в., ЦИАИ; Сб. № 438, XVIII в., НБКМ (Цонев, Опис 1, с. 457); Сб. № 713, XVII—XVIII в., НБКМ (Цонев, Опис 2, с. 362); Дам. № 718, XVIII—XIX в., НБКМ (Цонев, Опис 2, с. 369)г Сб. № 729, XIX в., НБКМ (Цонев, Опис 2, с. 385); Дам. № 1070, от 1780, НБКМ (Стоянов – Кодов, Опис 3, с. 373); Сб. № 1077, XIX в., НБКМ (Стоянов – Кодов, Опис 3, Опис 3, с. 388) и още много други от XIX в. В славянската книжнина по-широко разпространение намира Йерусалимският вариант. В неговите граници могат да се набележат няколко редакции — южнославянски и руски, появили се в различно време. Най-обширна е редакцията, която срещаме в дамаскините (от публ. текстове Лавров). Композиционно е твърде разтегната, но отразява добре народен морал. Тя не е изследвана, допускам, че е късна гр. обработка на йерусалимския вариант и е преведена от новгр. книги. При нареждането на греховете апокрифът създава възможност за допълнения и изменения.

  Превода тук правя по популярния у нас Йерусалимски вариант, по неговата обширна ред. Следвам изд. на Лавров.

  [Превод]

  1. Да знаете, благословени християни, че тази света епистолия падна от господа бога и спасителя наш Исус Христос, че слезе от небето в град Йерусалим в светата Йерусалимска църква. Да знаете, братя, че слезе от небето при божигробския патриарх заради беззаконието, което правят хората на земята и техните волни и неволни грехове. Чуйте всички, отци и братя, попове и чорбаджии, всички християни: мир и благодат вам от господ бог и наш спасител Исус Христос, чудни и дивни са делата и словата божии, които сега ще ви се кажат. Тази света епистолия слезе в града Йерусалим от небето и се спря над светия престол. На божигробския патриарх Йоаким се яви насън ангел и му рече: “Стани и иди в църквата и виж какво е слязло от небето над божия престол.” Патриархът стана, отиде в черквата и видя камък, който висеше над божия престол. Бе чуден и много страшен във въздуха, не бе възможно никому да го хване, защото беше силен и тежък. Смиреният патриарх, като помисли, събра митрополитите, епископите, игумените, монасите, свещениците и дяконите, те се молиха три дни и три нощи. На третия ден се чу глас от небесата и от епистолията, която беше във въздуха над престола. Смиреният патриарх пое камъка в ръцете си и той стоеше смирен. Патриархът го разтвори, видя и намери в него написани тези думи:

  2. “На вас казвам чуйте, братя, и разберете, синове човешки, пратих ви послание в Рим в църквата на светите апостоли Петър и Павел, а сега пращам второ, дано се покаете. Вие не чухте и не разбрахте, че това послание е слязло от небето. Моята ръка написа господните слова за светата неделя, и за светия петък — моето разпятие, и за светите мои празници, и за вашето беззаконие, за греховете, които извършвате денем и нощем. Не знаете ли, че аз заради вашите грехове ви изпратих пророци и учители, но вие не повярвахте и не се покаяхте за лошите си дела и не почитате светата неделя и моето възкресение. Не знаете ли, че в света неделя изпратих при вас архангел Гавриил да благовести на света Богородица зачатието и въплъщението? Но вие, безумни човеци, пак не почетохте светата неделя, затова ви изпратих на земята неверни народи да ви проливат кръвта. През онова време малко се бяхте покаяли, докато ви омръзна и пак започнахте да вършите лоши работи. Не чухте ли какво казва светото евангелие: “Небето и земята ще преминат, моите думи не ще преминат, ще останат до века!” Изпратих ви люти змии, сеч и немилостиви гадове, тежък труд, глад, жаби, гъсеници, щурци, тежка зима и много знамения ви изпратих заради вашето неверие, както Мойсей в Египет на синовете израилеви. А сега пратих послание за светата неделя — моето възкресение — и за моите свети праведници, а вие не ги почитате. Не чухте ли моите свети книги, не знаете ли каква лихва ще получат тези, които вършат неправди? Аз бях разпънат и погребан за вас, висях на кръста заради вас и със злъч и оцет ме напоиха и ме нарекоха убиец, на третия ден възкръснах и след 40 дни се възнесох там, откъдето бях слязъл, смилих се над вас и ви избавих от дяволските дела, дадох ви жито и вино до насита и изпълних вашия дом с всякакви блага. А вие пак не почитате неделята, нито давате милостиня; с ръцете си нищо не давате на сиромасите и отпаднахте от доброто. Аз ви дадох волове и коне, говеда и овце, облекло и с всякакви добрини ви украсих като едно хубаво цвете, а вие не идвате в светата господня църква. Аз седя на светия престол, а вие не идвате да се молите, ами си отвърнахте лицата от мене и от моето добро, което ви дадох. Вие толкова си отвърнахте лицето от мене, че името ми вече не споменавате и не вярвате в светото евангелие и в това, което казват моите книги.

  3. Бях намислил да погубя човешкия род, да погубя всички, които са на земята като при Ноевия потоп; само който влезе в църквата, да не се удави, а да се спаси. Но пак се смилих заради моите празници, апостоли, пророци, мъченици и светци, заради моята майка и за Йоан предтеча, които винаги ми се молят и се застъпват за християнския род, и отнех много злини от вас. Но вие пак не разбрахте, а изоставихте и забравихте името ми. Вдовици, жадни и гладни, голи и боси, сираци и бедняци, слепи и болни викат и плачат в моето име, а вие не се грижите за тях, нито се обръщате да ги погледнете. Не се научихте от светото евангелие, че ако помилвате сиромаха, и бог вас ще помилва. И пак рече: “Който е милостив, той ще бъде помилван.” А апостол Петър каза: “Има немилостиви хора, които не почитат моите попове и моите свети празници, и не се покоряват на баща си и на майка си, присмиват се на свещениците и се смеят на кръста.” Не знаете ли, че много се трудите, а малко добивате и отпадате от доброто заради вашето неверие? Езическите народи нямаха закон, а законно постъпват и милостиня струват, а вие закон имате, а не го пазите, и беззаконие вършите. Аз ви дадох овощни дървета, които раждат плодове, да ядете и да ме благославяте; наситих ви, а вие ме забравихте, хванахте се като евреите за празно място. Поради вашето неверие отново ще дойда, ще изсуша вашите кладенци и извори, лозята ви ще изгоря, с гореща роса ще ги опаля, и нивята ви ще изгоря заради вашето неверие.

  4. Безумни хора, защо не си обърнете сърцето? Безумни човеци, Мойсей даде на евреите закон и те не го нарушават, както и другите народи нямат закон, а закон държат. А аз ви дадох закон и моето кръщение, а вие закона не следвате; нито един закон не опазихте и не почитате светата неделя. Не знаете ли, християни, че в света неделя е моето възкресение и пак в света неделя създадох първия човек Адам, и на Аврама се явих в неделя при амврийския дъб, и пратих радост на Богородица в неделя чрез архангел Михаил в Назарет, и в неделя приех кръщение в Йордан? Защо не почитате светата неделя, а станахте завистници, оставихте светлината и влязохте в тъмнината? Не знаете ли, безумни хора, че пак в неделя ще дойда да съдя живи и мъртви? Не знаете ли, че аз си пролях кръвта заради вас, а вие не почитате велики петък? Аз дадох 4 пости през годината, за да ви се прощават греховете. Проклет да е този човек, който през време на постите яде блажно в сряда или петък, да е проклет! Който пази божия закон, той ще влезе в царството небесно! Не знаете ли, безумни хора, че ви дадох 6 дни за работа, а седмия ден — светата неделя — оставих да отивате в църква, да се молите, да получите благослов и прошка за греховете? Който спазва това и ходи в църква с благоговейно и смирено сърце, аз ще напълня неговата къща с пшеница и с вино, с всякакви блага и със здраве, ще премахна от него всяко зло и ще го благословя. Не виждате ли, безумни хора, че работите в света неделя? Аз ви казвам да вярвате в моите думи, а вие хвърляте сами себе си в ада. Ами когато не ви дам дъжд и роса от небето, вие какво ще правите? Казвам, ако не спазвате моя закон и не държите моите празници, всичките мои блага ще превърна в злини. Тогава вие, бедни, как ще се скриете от мене?

  5. Пак ви казвам, проклет да е този човек, който не почита своя брат или своя съсед, защото съседът е браг по свети дух, а рожденият брат по плът. Проклет да е този, който не почита своя кум според закона, защото кумът става отговорен за човека, когото кръщава при кръщението. Проклет да е този, който не празнува светата неделя от деветия час в събота до изгрева на слънцето в понеделник, защото той внася и гняв божи в своя дом.

  6. И пак ви казвам, ако не се покаете и не се откажете от лошите дела, кълна се в моя страшен престол, моя отец, моята пресвета Богородица — майка ми, заедно с множеството мои ученици и херувими и със страшните серафими, че ако не изпълните това, което ви заповядам, няма вече да ви изпращам друга епистолия на земята. Чуйте, братя, и вярвайте в това, което казва светото евангелие, защото имам на небето горещ дъжд и големи камъни, и гръм; ще ги пусна срещу вас и ще ви погубя с люта смърт, та плътта ви и плода от труда ви да пламнат в огън. През месец февруари, на 11-тия ден, ще направя голям и страшен земетръс, та да погинете с горка смърт. През месец март, в третия ден, ще изпратя от небето огън и кръв, ще изгоря вашите лозя, ще изсуша дърветата и планините. Ще изпратя зли зверове с две глави, с орльови криле и конски опашки; когато ги видите, много ще се уплашите и ще се покаете. Те ще ядат вашите меса и вашите деца пред вашите очи. През месец юни, в деня на апостолите Петър и Павел, и тогава ще изпратя огън срещу вас; ще бягате и място не ще намерите да се скриете, защото всички места са мои. Тогава и космите на главите ви ще бъдат прочетени и ще паднете в ръцете ми и със силен глас ще викате: “Мъртви, бързо приемете нас, живите, защото вече не можем да понасяме и да търпим тези люти вълци и божия гняв.” И ще превърна слънчевата светлина в тъмнина и месечината ще направя като кръв, че сами да се изгубите един друг в тъмнината и да не можете да разговаряте; и ще отвърна лицето си от вас да не слушам плача на вашите нечисти уста, лицемери, защото не спазвахте божията заповед, а спазвахте дяволските работи. Ще ви пратя билсак (?) да умрете, защото не следвахте моя закон. Аз ви изпратих книги да четете и да си пазите душите, а виене ме послушахте и не ги почетохте; в моята църква не ходихте, а се надсмивахте на тези, които ходят в църква. Клеветяхте се един друг и един друг си издавахте лошите дела, брат започна да завижда на брата. Не знаете ли, че с вашите зли езици хулите бога, а слугувате на Антихриста? О, безумни хора, все на дявола служите, злото имате за хвалба, станахте завистници и магьосници, бавни сте на доброто, а бързи на злото, станахте непокорници, оставихте бога, обикнахте тъмнината!

  7. Тежко на този, който се кара със съседа си и му казва обидни думи, защото той с моето име се кара. Не знаете ли, че земята ще погълне всички ни заради злите дела, които вършите денем и нощем? Какъв отговор ще дадете на страшния съд? Там са на всекиго всичките дела, та по делата да се отсъди; кой каквото е правил, това да му се плати. Не чухте ли какво казва евангелието от Матея: “Ще дойде синът божи да съди живи и мъртви.” Тогава всички ангели, които никога не са прегрешили, ще потреперят от него. Ами вие, безумни хора, какво ще направите, като винаги сте прегрешавали и не ходите в моята църква да се молите, та бог да се смили над вас в съда и да ви прости греховете? Ако не се откажете от вашите зли дела и от дяволското учение, ще ви пратя щурци и гъсеници и други зли гадове, да изядат тревата по земята и нивите ви, и ще настъпи глад заради вашето беззаконие. Ако се намери човек, който да каже: “Защо ни е това послание?”, да бъде проклет от бога, от света Богородица и от всички небесни светци и да бъде предаден на вечен огън и в тъма непрогледна, и да се причисли към Юда. На тези, които казват така и разпъват Христа бог втори път на кръст, ще се разсипе домът им, чужди хора ще разпилеят имота им, техният труд ще стане като Содом и Гомор. А тежко и горко на оня, който чете тази епистолия, а не я преписва и не я прочита пред хората на събрание по време на божи празници и не я изпраща по села и градове.

  8. О, горко на тези, които не искат да се видят един друг! О, горко вам, полуверци! О, горко на този, който завижда на кръстника си или на бедния! О, горко на вас, христоругатели, които съгрешавате с майка си и баща си и се карате с тях и не се питате, че бог създаде бащата на земята! О, тежко на този, който не почита попа, защото той е божи слуга! Вие, които укорявате моите слуги и ги хулите, мене укорявате! О, тежко на тези свещеници, които не учат хората по църковния устав — те ще бъдат изхвърлени от свещеническия чин! О, тежко на духовниците, които извършват службата с гняв, защото ангели пеят с тях света литургия със страх божи! О, горко за монаха, който в църква стои, а за блуд се моли; той като Юда изоставя своя спасител! О, тежко на тези жени, които пият билки, за да нямат деца и ги уморяват в утробата си! О, тежко на ония, които смесват брашното с ръж или просо, а го продават за чисто! О, тежко на ония, които размесват прах или пепел във восъка, а го продават вместо восък и искат висока цена! О, тежко на тези, които присвояват чуждо нещо! О, горко на тези, които не вярват в светите апостоли и мъченици и в светите черковни книги! О, горко на този, който чуе клепалото, а не отиде в църква! О, тежко на онзи свещеник, който не става рано да отиде в църквата в света неделя, също и на всичките книжовници! О, тежко на онзи, който е лаком за много имот! Не знаете ли, безумни хора, че ще умрете? Каквото сте събрали, ще остане в света на други хора. Не трябва ли да имате толкова, колкото да прекарвате, ами искаш да имаш повече от другите и от брата си и се караш за много и завиждаш на съседа си? О, тежко на жените, които месят просфори с гняв, не си сменят дрехите и не се чистят от мръсотията си! О, тежко на този човек, който дава рушвет на съдията, за да държи неговата страна, да съди несправедливо, да струва правото криво, и който изкарва съседа си на съд! О, тежко на тези, които правят грях с чужди жени или жените с чужди мъже, или с неверни народи, та си оскверняват тялото и отпадат от светото кръщение! О, тежко на трето венчило кли на четвърто женене, защото е извън закона, тоз, що идва в църква опетнен! О, тежко на тогози, който не вярва в това свето писание със страх! О, тежко на поповете, които не спазват правилото! О, тежко на свещеника, който не препише тази епистолия! О, тежко на граматиците, които не я преписват! О, тежко на тези хора, които знаят да четат, а не се заемат да я препишат поради лакомство. Казват: “Защо да я пиша, няма да стана поп или калугер?” Но който я преписва и чете на другари, ще бъде благословен от вседържителя бог. О, тежко на онези, които се напиват и се провикват! О, тежко на този, който подслушва съседа си, когато се изповядва, и след това го обажда на другите хора за присмех! О, тежко на тези, които издават хората за нищо! О, тежко на тези, които не приемат в дома си сиромаси, бедственици, вдовици! О, тежко на тези, на които, бог дава, а те не дават милостиня заради бога! О, тежко на тези, които се карат без причина и не се простяват и друго зло правят, а не се покайват! О, тежко на тези, които се присмиват, намигват и ходят с жени! О, тежко на жените, които си преправят лицето, което бог им е създал с ръката си, и си продават тялото като блудници! Не знаете ли, че при второто пришествие с куки ще ги дерат и във вечен огън ще ги хвърлят? О, тежко на.тези хора, които струват омрази на младенци! О, горко на търговците, които не водят търговията си справедливо! О, тежко на онези, които мислят зло на сиромасите! О, горко на тези бащи и майки, които не учат децата сина закон божи и не ги учат да имат страх от бога! О, тежко на тези, които не мислят за смъртния час, че ги чака вечен огън! О, тежко на тези, които не вярват в светата троица, в името на отца, сина, светия дух, и в честния кръст!

  9. Аз ви дадох моята църква за седалище и покоище, да се молите със страх за греховете си, а вие не идвате да се опростите в моята църква. Аз ви дадох всякакво добро на земята, а вие ме изоставихте. Ако бяхте вярвали в мене, в Исус Христос и в моите свети книги, не бих ви пратил град, нито смърт, нито глад, нито тежка зима, нито каквото и да е зло. Ако спазвате моя закон и следвате моята заповед, зимата ще бъде мека като лято, малко ще се трудите, а много ще получавате. А вие не държите моя закон, а следвате зла власт и много зло ще теглите. Къде е вашият хляб, вашето вино, къде е медът ви и маслото, къде е здравето ви и цялата ваша голяма радост, която имахте? Нали изгубихте всичкото добро заради вашето непослушание? Ако спазвате моите заповеди и вярвате в това, което ви заръчвам, за вас ще настъпи голямо добро. Ще отнема от вас всичките злини и моят огън и гняв не ще падне върху вас до веки. Ако не правите това, което пише в светото евангелие, и ако не почитате светата неделя, моето възкресение и всички празници с милостиня и с чисто сърце, [поне] с вашите молитви да се прослави името ми-и добрината ми, която ви оказвам.
  Пак ви казвам: когато чуете клепалото в църква, всички като крилати да хвръкнете с цялото си домочадие със свещи и масло, за да се помолите, да се поклоните за избавление от вашите грехове и да получите прошка; със страх, с голям трепет и с всичкото си сърце да се поклоните на мен и на пречистата моя майка Богородица и на всичките ми светци. И който се моли, ще бъде благословен от мене до века, амин. И пак ви казвам: проклет да е този човек, който не вярва в това писмо! Аз ви изпратих първо писмо, това е второ, дано да се покаете, да почитате моята нова държава, моите свети празници и апостоли, моя Йоан предтеча.”

  10. Ако се намери православен човек, който да препише това послание, поп, дякон или господар, да го напише и да го изпрати навсякъде — от изток до запад, на юг и на север, по градове и по села, този човек, макар и да е съгрешил, и много да е съгрешил, господ ще му прости и ще дигне своя гняв от него и от дома му; децата му ще бъдат здрави и в неговия дом няма да има нито сляп, нито куц, и ще получи Аврамовия богослов. Благословен да бъде и този книжовник, който чете епистолията пред събора и поучава християнския род в моята църква. И да вярват всички, защото това писание е от бога. Нека въздадем слава нему и на нашия Исус Христос със страх и трепет! За всеки, който вярва в 4-та евангелисти, ще се вдигне от него божият гняв и на страшния съд ще да му се простят греховете. На тебе, боже, слава и власт по веки веков, амин.

  11. Пак да знаете, че в онова време станаха в Йерусалим чудеса. През месец ноември, на 12-тия ден, в неделя, като се четеше тази света епистолия в църква, на честния и живоносен гроб Христов се чу глас от небето, който каза: “Това послание е от бога, вярвайте, синове човешки, и го прочитайте всеки празник; който скрие епистолията и каже, че е негова, да бъде проклет, който я скрие — попада във вечен огън. Защото е заръчано: “Не скривайте сами себе си в ада.” Който я скрие в земята, той ще си изгуби душата. Не скривайте вашето съкровище в земята, ами го скрийте на небето. Защото, където е вашето имане, там ще бъде и сърцето ви, там няма червеи и ръжда. Който си скрива имането, той се нарича бедняк по душа. Не чувате ли светото евангелие: “Блажени са нищите духом, защото тяхно е царството небесно.” Така и ние, братя, да не скриваме имането си в земята, ами на небето; да бъдем милосърдни към сиромасите, защото тях бог нарича свои братя. Виждаме какво пише в светото евангелие: “Който дава милостиня, той на бога дава в заем.” И пак премъдри Соломон рече: “Водата огъня погасява, а милостинята човешките грехове угасява.” Нека и ние да дадем заем богу, да се откажем от лошите дела, та дано се смили господ над нас и да ни даде добро, да ни сподоби с берекет от роса небесна и влага земна и да ни приеме в небесното царство. Нему слава и власт, чест и поклон във веки, амин.