Данни

Заглавие Слово за Сивила
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Слово за Сивила

  [За текста]

  Под името на Сивила се създават пророчески творби в течение на много векове — от пр. н. е. до късното средновековие. Предполага се, че първоначално Сибила е била легендарно демонично същество. На една монета тя се изобразява като богиня. По-късно се появяват няколко Сибили, като дейността им се свързва с различни култови средища. Известна е вавилонска Сибила, еврейска, елинска, римска. В християнските Сибйлини пророчества обикновено се пророкува за идването на Христа. Те са стихотворни поеми и в науката се наричат сибилийни. (вж. повече у Хенеке — Шнеемелхер, 2, с. 498—502.

  Нашият текст има малко общо с християнските стихотворни сибилйни — само името на пророчицата и засегнатият между другото въпрос за идването на Христос. Известни са 6 преписа (Яцимирский, Библ. обзор, с. 179—180). Един обширен вариант се съдържа в българския Панагюрски сб. № 433, XVI в., НБКМ (Цонев, Опис 1, с. 444), втори в сб. № 326, XVI в., НБКМ (Цонев, Опис 1, с. 311—320). И двата са необнародвани. Един кратък вариант публикува Франко, Апокрифи 1, с. 277—278 (по сб. от XVIII в.); други текстове у Е. Карский, Западнорусские сказания о Сивиле пророчице по рукописи XVI веча. Тексты, сказания, его состав и язык. Варшавские университетские известия, 1898 (не ми бе достъпно).

  Във вида, в който познаваме творбата по Панаг. сб., тя възниква вероятно в България. Основата има връзка с някакъв гр. текст, но българската намеса е в подробностите — българите са представени в определено положителна светлина, а гърците в отрицателна. Допуска се, че творбата получава този си вид през XIII в. (вж. Е. Георгиев,.. Литературата на втората българска държава. Литературата на XIII в. София, 1977, с. 281—285). Най-важният аргумент за това е характеристиката на татарите.

  Превеждам по Панагюрски сб., л. 616—656.

  [Превод]

  Цар Давид, господният пророк, имаше в себе си голяма похот. Когато седеше, силата му излизаше. Затова подлагаха съд и силата отиваше в съда. Един ден неговият роб избърса съда с трева и я хвърли. Една гъска я взе и я изяде. После снесе яйце. От това яйце се излюпи дете женски пол, коета имаше нозе като гъска. Съобщиха тайно на цар Давид. И цар Давид веднага разбра какво се е случило. Нареди да я заведат в горските места1. И я нарекоха с име Мария. Беше красива, много красива и мъдра повече от всички на света. И затова се нарече Сивила2, по-мъдра от царя.

  Тя завладя цялата горска земя и царува в Рим. Пророкуваше за Христа, както рече господ на Давида: “От плода на твоята утроба ще поставя на моя престол”, защото разбираше всички пророчески думи много добре. Тя се надяваше, че от нея ще се роди Христос, затова пазеше девството си, докато сто съдии видяха един и същ сън. Сивила тогава разбра, че няма да стане това, за което се надяваше.

  Съдиите й казаха: “Ще ти изповядаме, господарке, съня, който видяхме в тази нощ3, разтълкувай ни го.” Сивила им рече: “Кажете ми какво сте видели, та от тези думи да проумеем.” Стоте съдии отговориха: “Видяхме, господарке наша, такъв сън: видяхме девет слънца, светещи над света.” Сивила: запита: “Кажете ми, как видяхте деветте слънца?” Отговориха й сто съдии: “Първото слънце имаше много лъчи, спокойно сияеше и като светеше много красиво, огряваше света. Второто слънце бе хубаво като мълния и имаше свещ. Третото слънце бе кървавозрачно, три пъти помръкваше, бидейки пламенно и много причудливо. Четвъртото слънце и то бе кървавозрачно, палеше много, по средата му се яви царски престол. Петото слънце светеше като синьо-червена свещ, имаше и гръмен страх. Шестото слънце светеше като сняг, беше ни драго да го гледаме. Седмото слънце бе горещо кърваво, страшно ни беше да го погледнем. Осмото слънце бе като облак и имаше по средата ръка, която покриваше света. Деветото слънце беше от всичките най-страшно, чернозрачно със син обръч наоколо.”

  Сивила им отговори: “Деветте слънца са деветте рода. Първият род са словените, сиреч българите4: гостолюбиви, смирени, честни, незлобиви, обичащи чуждите и християнството. Те ще предадат на бога правата вяра, повече ог всекиго на света. Вторият род са грузинците: кротки, любещи чуждите, незлобиви, любезни, почитащи попа, разпитващи за бога. Третият род са елините, т. е. гърците, издигащи царя, смесващи се с всички народи, самохвалци, лъжесвидетели, горделиви, златолюбци, съдещи с подкуп, те трикратно ще разколебаят своята вяра, ще предадат на бога царството, обичат църквите. Четвъртият род са евреите, от бога избрани. Ще се появи от еврейски род една жена на име богородица Мария, и ще роди син, и ще му дадат име Исус. Той ще разсипе еврейската вяра, ще установи закон и ще царува завинаги от изток до запад. Ще се отворят небесата за него и ще остане да се разказва за него по земята. Ще дойде глас от небесата и ангелски войнства ще носят неговия престол. Шестокрили херувими ще се поклонят в подножието на нозете му. Ще се съберат 12 мъже от Галилея и ще утвърдят неговия закон. А той от небето ще им изпрати глас и ще им каже: “Каквото получихте от мене, раздайте го на всичките 72 народа.”

  Тогава еврейските първосвещеници казаха на Сивила: “Млъкни, господарке наша, млъкни, друго ще те питаме.” Сивила рече: “Какво искате да кажете? От писанието сме чували, че бог ще се яви на земята.” А те рекоха: “Ти вярваш ли, господарке, че това така ще бъде?” Царицата им отговори: “Вие не вярвате ли?” А евреите рекоха: “Наистина, не вярваме, че това ще стане — да дойде на земята и да се роди от девица. Наистина, няма да бъде така!” Тогава Сивила им рече: “О, горко ви, роде мой, този закон вам не ви е за добро! Това ви казвам: бог ще слезе на земята и ще бъде едновременно и баща, и младенец. Ще се надигнат царе срещу него и ще искат да го убият. Тези царе ще загинат, а много други ще се скарат за него.” Свещениците казаха: “О, Сивило, наистина право говориш, делата му по земята ще бъдат велики, заради него ще избият децата заедно с майките им и кърви ще се пролеят като реки. Тези царе като лед ще се стопят, а вярващите в него ще възкръснат. Те ще го напоят със злъч и на дърво ще го окачат. И след това ще чуят много знамения, които е направил по земята. Тогава ще се появи светото дърво, на което ще се разпъне Христос, на това дърво ще се поклони вселената.” Евреите казаха: “Господарке, разкажи ни откъде ще бъде взето дървото.” Сивила отговори: “Това е дървото, което изгони Адам из рая. Тогава ще се съберат всички хора и ще го разпънат и ще се извършат от него големи чудеса и мнозина ще напои. О, тежко на тези, които не вярват в него!”

  Петият род е родът на франките; ще се надигнат трима царе, много дела ще извършат в името на бога и воини много. Ще има слънчев град, и пламенни хълмове и ще оставят наследници на храбростта(?)

  Шестият род е сирийският, в него ще се появят двама царе и ще направят смут между хората през всичките години на своето царуване. И ще се съберат там князе, ще ги съдят и ще избият войските им и ще ги заколят в името на Исус Христос. След това ще се появи един двоероден цар на име Константин, ще излезе от Рим и ще бъде войник, избран от бога. Той ще разсипе църквите на езичниците и ще даде мир на елините. Ще принесе на бога голяма жертва и ще му се яви знак на небето. Ще излезе майка му, славната Елена, и ще намери кръста, на който е разпнат Христос, син на живия бог. Константин ще създаде голям град, който ще стане нов Йерусалим, крепост за гърците, за светците покоище, за царете украшение. Ще го нарекат Цариград.

  Седмият род е аркадският5, те ще възстановят Рим, който събориха, и Рим пак ще съществува. Сред франките ще пролеят кръв.

  Осмият род са варварите, сиреч сарацините6. Ще се появи цар на име Лъв, бащата на Кирил Философ. В тези дни ще има земетръси и глад по областите и градовете, и големи битки ще има, и [мнозина] ще загинат. Тогава ще се появи една жена кучка на този цар и ще роди син, когото ще нарекат Лъв-Константин. Той ще изпрати войска и ще завземе Йерусалим. Тази жена ще живее 50 години. А сарацините ще владеят Йерусалим 300 години.

  Деветият род са татарите7 в тези времена. Ще минат дни и години, ще се надигнат войски от изток и от тях ще се разтърсят земи и градове. И кървав плач ще се дигне от тях. Където те воюват, кръв като вода ще потече и ще погълнат цялата земя. И ще погинат от човек с името на архангел Михаил.