Данни

Заглавие Разумник
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Разумник

  [За текста]

  В славянската книжнина срещаме втора група преписи с въпроси-отговори, в които не разговарят три лица — едно определено лице пита, друго отговаря, — а материалът е организиран на принципа „въпрос“—„отговор“, без да се назовават имена. В съдържанието на тези преписи ред въпроси се повтарят с въпроси в „Беседа на тримата светители“, други са нови. Връзката с беседата проличава и в заглавията, в някои от които се споменават тримата отци.

  Публикации на текстове: А р х а н г е л ь с к и й, К истории ..., с. 121—122 (по сб. № 309 (68), XVI в., НБКМ); Н а ч о в, Тиквешкм рък., с. 402—405; Т и х о н р а в о в, Памятники II, 442—444 (по срб. пр. от XV в., съединено със „Слово на нашия бог Исус Христос“ — вж. текста тук); Н о в а к о в и ч, Starine 6, 47—55 (по б. сб. от XVIII в.); И в а н о в, Богомилски книги, с. 249—253 (по Ловчански пр. от XVI в., б. ред.).

  Заглавията на текстовете са различни: „Разумник“ (Тикв., Тих.); „А това е разумник, въпроси на Йоан и Василий и Григорий“ (сб. № 309); „Въпроси и отговори на великия Василий, Григорий Богослов и Йоан Златоуст за всичко“ (Нов.). Те навеждат на мисълта, че от Беседата на тримата светители още на гр. почва възниква един нов вариант — нов подбор на въпроси, нова подредба, съкращаване на имената на разговарящите — от който в последствие се появяват редакции по пътя на преписването на отделни части от големия „въпросник“, чрез съкращаване и разместване на въпроси, привличане на въпроси от други подобни творби. Преписът на Новакович, макар и късен, дава представа за този първоначален вариант. Той започва с „разумен въпрос“, който ще да е дал повод за новото название „Разумник“, а съдържанието е обширно — включва освен текста, който тук публикувам, още текста на преходния препис (Беседата) и една трета част.

  Превод: К. К у е в в: Христоматия, с. 177—182 по Ловчански пр., обнародван от Й. Иванов. Тук препечатвам този превод без промени. Ловч. препис стои най-близо до текста на Нов., но не се покрива с него точно. Отбелязвам по-важните различия.

  [Превод]

  Въпрос: От какво господ създаде небето и земята?

  Отговор: Взета е сметана от водата и тя се съсири. И бог създаде небето и земята. В понеделник господ създаде слънцето, месеца, звездите и всички небесни тела1.

  Въпрос: Кажи ми, що е слънцето?

  Отговор: Божия красота и живот за света и за земята.

  Въпрос: А от какво бог сътвори слънцето и месеца?

  Отговор: Когато бог сътвори небето и земята, тогава помисли как да сътвори и човека и как ще се роди от него и как ще бъде разпънат и предаден на смърт. И когато бог помисли за смъртта, тогава падна сълза от окото на господа и тази сълза бог нарече слънце. Месецът е от господния престол, звездите са от господнята плът, а ангелите са от божия дух и от огъня.

  Въпрос: Голямо ли е слънцето, или месецът, или звездите?

  Отговор: Слънцето е по-голямо 60 поприща2 от цялата земя, а месецът е половината от цялата земя; всяка звезда пък е 15 дни ходене.

  Въпрос: Колко образа има слънцето или луната?

  Отговор: Слънцето има хиляда образа, а луната 430 образа.

  Въпрос: Кажи ми, какво държи земята?

  От говор: Много висока вода.

  Въпрос: А какво държи водата?

  Отговор: Голям плосък камък.

  Въпрос: А какво държи камъка?

  Отговор: Четири златни кита.

  Въпрос: А какво държи златните китове?

  Отговор: Огнена река.

  Въпрос: А какво държи този огън?

  Отговор: Друг огън, който е 12 пъти по-горещ от този огън.

  Въпрос: А какво държи дъното на този огън?

  Отговор: Железен дъб, който е посаден преди всичко друго, а корените му се опират на божията сила.

  Въпрос: ... ?

  Отговор: Във вторник бог посади рая, в сряда сътвори водите по мярка, в четвъртък заповяда и бяха създадени всички животни, влечуги и пернати птици, в петък създаде Адам, а в събота му вдъхна животворен дух.

  Въпрос: От колко части бог сътвори Адам?

  Отговор: От осем части: 1. тялото му от земя; 2. кръвта му от морето; 3. костите от камък; 4. душата от вятъра и от божия дух; 5. разума му от облак; 6. очите му от слънцето и от росата; 7. мисълта му от ангелската бързина, от смеха и от плача. Така че, като събра светия дух от всичко това, състави го в едно и рече: ако излезе потомство из този човек от морето, то ще бъде лакомо; ако ли е от слънцето — то ще бъде мъдро, разумно и почтено; ако ли е от облака — то ще бъде измамно във всичко; ако ли е от вятъра — то ще бъде сърдито; ако ли от камъните — то ще бъде милостиво; ако, ли от ангелската бързина — то ще бъде смирено и добро във всичко.

  Въпрос: Колко човешки рода има?

  Отговор: 2 — Адам и Ева.

  Въпрос: А как сътвори бог дявола?

  Отговор: Когато бог сътвори небето и земята, бог видя сянката си във водата и рече: излез, брате, и бъди с мене! И излезе като човек и господ му даде името Самаил.

  Въпрос: А как отпадна от господа?

  Отговор: Когато господ насаждаше рая и повеляваше да садят, Самаил крадеше от всичко3 и като излезе, посипа го на друго място тайно от господа. Господ рече: ти крадеш от мене, бъди изгнан! И Самаил излезе и рече: господи, благослови, което посадихме. Господ рече: да бъде благословено и аз съм тук посред него. Самаил отиде да види дървото, което открадна да посади. И когато видя дървото, тогава Самаил почерня и дървото го изгони от рая. И тогава господ го нарече дявол.

  Въпрос: Кой седя на престола по-горд от господа?

  Отговор: Адам, когато господ го вдигна на рамото си и му вдъхна душа.

  Въпрос: На кой език проговори най-напред Адам?

  Отговор: Алилуя. т. е. сирийски език: хвалете господа от небесата.

  Въпрос: Къде седеше Адам, като излезе от рая?

  Отговор: В Едем пред райската врата4.

  Въпрос: Кажи, кой най-напред направи оброк на земята?

  Отговор: Авел закла агне.

  Въпрос: А кой е първият пастир?

  Отговор: Авел.

  Въпрос: Кой научи ратая да оре5?

  Отговор: Каин.

  Въпрос: Откъде се взе пшеницата?

  Отговор: Михаил и Гавриил я взеха от рая и хвърлиха на земята.

  Въпрос: Откога се започна злобата?

  Отговор: От Каин се започна злобата, лъжата и клеветата, разбойничеството и душегубството.

  Въпрос: Кой направи 7 велики дела, когато погинаха 7 части на света?

  Отговор: Каин: 1. погуби душата, 2. наследи ада, 3. замърси земята, 4. опечали бащата, 5. лиши майката от чедо, 6. отвърна се от бога, 7. раздели се с брата си.

  Въпрос: На колко части бог раздели Адамовата доброта?

  Отговор: На 7 части: 1. на Аврам даде гостоприемство, 2. на Самсон сила, 3. на Йосиф красота, 4. на Давид царска кротост, 5. на Авесалом коси, 6. на Соломон премъдрост, 7. на Йов богатство.

  Въпрос: На кого най-напред бог прати грамотността?

  Отговор: На Сит, Адамов син.

  Въпрос: А защо му са числата?

  Отговор: ... словото, в началото бе словото и словоото бе у бога; и в паримиите така е речено: в началото бог сътвори небето и земята. И от този Сит излезе царско коляно.

  Въпрос: Кой започна най-напред да моли бога?

  Отговор: Енох.

  Въпрос: Кой живя 109 години и искаше да пие, да яде и да учи на книга?

  Отговор: Матусал.

  Въпрос: Кой изнамери латинската книга?

  Отговор: Нунаил, Умам и Брейтул.

  Въпрос: Кой изнамери гръцката книга?

  Отговор: Меркурий.

  Въпрос: А кой изнамери българската книга?

  Отговор: Кирил Философ6.

  Въпрос: Кажи ми, кой най-напред съгради на земята храм на бога?

  Отговор: Цар Соломон.

  Въпрос: Кой е бил първият епископ в Йерусалим?

  Отговор: Яков.

  Въпрос: А кой е бил първият архидякон?

  Отговор: Свети Стефан.

  Въпрос: А кой е бил първият поп?

  Отговор: Мелхиседек, Ноев син, наречен презвитер.

  Въпрос: Кой ходи под най-тежко бреме?

  Отговор: Попът взема върху себе си човешките грехове.

  Въпрос: Кой принесе най-напред богу жертва?

  Отговор: Ной, когато излезе от кораба.

  Въпрос: Къде седи Адам?

  Отговор: На четвъртото небе, изпраща праведните в рая, а грешните в мъката.

  Въпрос: Колко души умират на ден и на нощ?

  Отговор: 12 хиляди и 24 души; толкова се и раждат.

  Въпрос: А колко измежду тях са праведни?

  Отговор: 3 почиват на Аврамовото лоно, а другите души се тласкат във вратата на ада7.

  Въпрос: Колко небеса има?

  Отговор: Седем и на седмото почива бог.

  Въпрос: Защо бог създаде планините?

  Отговор: Чрез планините се укрепи земята, за да не се клати върху водите.

  Въпрос: Какво представлява толкова горещата баня, излизаща от земята?

  Отговор: Земята стои върху вода, а водата върху огън. И от него изтича по жилите вода. И ако тя не би се изстудила, преминавайки през толкова дебели земни пластове, човек не би могъл дори да я погледне от топлина.

  Въпрос: Колко голяма е земята?

  Отговор: Колкото е от земята до небето, толкова е дебела земята.

  Въпрос: Защо земята е пълна с вода?

  Отговор: Както тялото е пълно с кръв, така земята е пълна с вода.

  Въпрос: Колко отстои небето от земята?

  Отговор: Колкото е от изток до запад, толкова е от месеца до слънцето и до звездите. Звездите са закрепени на небето, а месецът и двете денници плуват из въздуха.

  Въпрос: Как залязват звездите?

  Отговор: Небето се върти, та поради тоза те залязват.

  Въпрос: Как слънцето изгрява за голям ден?

  Отговор: Слънцето има 183 престола и всяка сутрин го пренасят ангели.

  Въпрос: А как захожда или изгрява?

  Отговор: Когато слънцето залезе, взимат го ангели и го пренасят на господния престол, поставят го на крилото господне и пеят нестихващи песни. Когато бъдат в седмата песен, ангелите отвързват престола, взимат слънцето, отнасят го на изток и го слагат на престола. И поради това то изгрява за голям ден.

  Въпрос: Защо пеят петлите през нощта?

  Отговор: Когато ангелите вземат слънцето от престола и го изнасят на изток, херувимите удрят с крила. И тогава всяка птица на небето потреперва. Поради това и петлите възвестяват на света.

  Въпрос: Къде дява морето водите, които се вливат в него и то не се изпълва?

  Отговор: Както мършата е храна за звяра, така и водите за морето.

  Въпрос: Що е солта за морето?

  Отговор: Каквото е тлъстината за тялото, такова е и солта за морето.

  Въпрос: Откъде взимат облаците водата, която пренасят толкова много?

  Отговор: Никоя жива душа не знае где се намира тази вода, защото е в бездната.

  Въпрос: А как се увеличава водата?

  Отговор: Облаците взимат малко и когато видят светлина, тя се увеличава. Защото пророкът рече: „Разчеса всичките косми на руното и тя се увеличи.“

  Въпрос: Как идва сушата и как дъждовното време?

  Отговор: Има воден цар. Когато отиде в морските глъбини, с него отиват и неговите воеводи8. И тогава настава сушата. Когато пък водният цар отново излезе из глъбините, а заедно с него и воеводите му, тогава бликва пода, от дървета и камъни, облаците я вземат и поръсват земята.

  Въпрос: Защо бог постави Каина на луната?

  Отговор: Да вижда благата, от които се е лишил, и да вижда злините, които се започнаха от него.

  Въпрос: Колко лежа Авел непогребан?

  Отговор: Деветстотин и тридесет години, докато погребаха и Адама, неговия баща.

  Въпрос: А как изгни и не се вмириса?

  Отговор: Защото не беше още поръчано нито на червеите, нито на мухите да ядат.

  Въпрос: Как се вдигат силни ветрове?

  Отговор: Когато Каин плаче, тогава се вдигат силни ветрове.

  Въпрос: Ламех, като бе сляп, как улучи Каина?

  Отговор: Защото божият гняв падна върху Каин. Като се сгърчи, ходеше и главата му бе при нозете и се клатеше като тръстика. И Ламеховият водач мислеше, че е звяр, отправи Ламеховата стрела и той простреля Каина.

  Въпрос: Откъде се взе огънят?

  Отговор: От зеницата господня го запали ангел и го занесе на Адам.

  Въпрос: Защо бог не създаде за мъжа жената от земята, както него създаде, а от реброто му?

  Отговор: Ангелите попитаха господ за това. Господ рече: постъпих така, за да милеят един за друг.